KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Struktura

Data aktualizacji: 2013-10-30 10:14:35

Zgodnie ze statutem, kierownictwo Książnicy sprawuje jednoosobowo dyrektor. Do jego kompetencji należy planowanie, koordynowanie i nadzorowanie całości prac Książnicy Cieszyńskiej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Struktura organizacyjna placówki ustalona została na podstawie Zarządzenia nr 1/94 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 31 stycznia 1994 r. i składa się z pięciu komórek. Dwie z nich, a mianowicie Sekcja Księgowo - Finansowa (1 etat, 1 osoba) oraz Sekcja Administracyjno - Gospodarcza (1,5 etatu, 2 osoby) są odpowiedzialne za organizacyjną obsługę działań Książnicy, trzy pozostałe wykonują zadania merytoryczne. Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów (5 etatów i 5 osób)  odpowiada za politykę gromadzenia i akcesję wszystkich kategorii zbiorów, a ponadto za inwentaryzowanie i opracowywanie druków zwartych i ciągłych z XIX i XX w., mikrofilmów oraz dokumentów elektronicznych. Do jego zadań należy również prowadzenie czytelni ogólnej i wypożyczalni międzybibliotecznej. Z kolei na Dziale Zbiorów Specjalnych (3 etaty i 3 osoby) spoczywa odpowiedzialność za inwentaryzowanie, opracowywanie i udostępnianie starych druków, rękopisów, dokumentów życia społecznego, materiałów ikonograficznych i kartograficznych oraz muzykaliów. Oba działy realizują zadania z zakresu informacji naukowej. Nad technicznym stanem zbiorów pieczę sprawuje Dział Ochrony i Konserwacji (3 etaty i 3 osoby). Działalność naukową, wydawniczą i popularyzacyjną koordynuje bezpośrednio dyrektor Biblioteki, a podejmowane w tym zakresie zadania wykonują poszczególne działy bądź wyznaczeni pracownicy, stosownie do swojego merytorycznego przygotowania. Taki podział kompetencji, jasno określający odpowiedzialność za realizację podstawowych celów Książnicy, a jednocześnie pozwalający jej w sposób elastyczny reagować na nowe wyzwania, dostosowany został do warunków, w jakich przyszło działać bibliotece w pierwszym etapie jej istnienia. Łącznie w Książnicy Cieszyńskiej zatrudnionych jest 15 osób (14,5 etatu), w tym 10 pracowników merytorycznych (10 etatów), 3 pracowników administracyjnych (2,5 etatu) oraz 2 pracowników obsługi (2 etaty).

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij