KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Gromadzenie

Data aktualizacji: 2013-10-30 10:33:51

Profil gromadzenia zbiorów

Założenia dotyczące zakresu gromadzonych w Książnicy materia­łów bibliotecznych sformułowane zostały w 1994 r. i odtąd nie uległy istotniejszym zmianom. Do zbiorów Książnicy trafiają książki, cza­sopisma oraz zbiory specjalne: stare druki, rękopisy, dokumenty życia społecznego, materiały ikonograficzne i kartograficzne, mikrofilmy oraz dokumenty elektroniczne. Szczególną wagę biblioteka przywiązuje do gromadzenia druków i rękopisów dotyczących Śląska Cieszyńskiego i Austriackiego oraz osób związanych ze Śląskiem Cieszyńskim poprzez miejsce urodzenia lub zamieszkania. Gromadzone są także materiały opatrzone znakami proweniencyjnymi z terenu Śląska Cieszyńskiego. Zbiory Książnicy uzupełniane są ponadto o wybrane silesiaca, a także słowniki, encyklopedie, syntezy z zakresu nauk humanistycznych oraz publikacje warsztatowe, niezbędne w pracach biblioteki (bibliografie, katalogi zbio­rów bibliotecznych, wydawnictwa z zakresu bibliologii, historii książki, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, heraldyki i genealogii).

 

Dary

Największą część wpływów Książnicy stanowią ofiarowane jej dary, pochodzące zarówno od osób prywatnych, jak i od instytucji. Choć wśród darów przeważają partie niewielkie liczebnie, w latach 1994-2003 trafiło do zbiorów Książnicy także kilka pokaźnych fragmentów kolekcji bibliotecznych. Do najcenniejszych na­bytków zaliczyć można księgozbiór pocho­dzącej z Ustronia kolekcjonerki Marii Skalickiej (1923-2002), która ofia­rowała Książnicy znaczną część swej biblioteki (ponad 1400 jednostek); materiały (ponad 1500 jednostek) ze zbioru cieszyńskiego polonisty i germanisty, prof. Edmunda Rosnera (1930-1998), przekazane przez Rodzinę właściciela; część księgozbioru działacza polskich organizacji na Zaolziu, bibliotekarza i kronikarza Suchej Górnej Henryka Trzaskalika (1900-1986), ofiarowane Książnicy przez córkę właściciela, Panią Irenę Landową (419 jednostek); materiały z biblioteki częstochowskiego farmaceuty, członka Stowarzyszenia Miłośników Białej Broni i Barwy, Tadeusza Kozerskiego, przekazane Książnicy przez zamieszkałe w Cieszynie córki właściciela Panie Barbarę i Annę Kozerskie (168 jedno­stek); księgozbiór cieszyńskiego działacza kulturalnego Kazimierza Fobera (1919-2002), ofiarowany Książnicy przez Rodzinę właściciela (293 jednostki); mate­riały przekazane Książnicy przez cieszyńskiego nauczyciela, filologa klasycznego Rudolfa Ramszę (1907-2003) (165 jednostek); część księ­gozbioru działacza katowickiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Oswalda Guziura (1910-1996), przekazana Książnicy przez Panią Jadwigę Guziurową (86 jednostek). Unikalne materiały trafiły do zbiorów biblioteki dzięki darczyńcom, którzy swe prywatne zbiory, najczęściej pamiątki ro­dzinne, przekazali do zbiorów Książnicy na organizowane przez nią wy­stawy. Cenne eksponaty trafiły do zbiorów Książnicy dzięki darowiznom rodziny Michejdów, rodzin cieszyńskich legionistów i krewnych ofiar katyńskich.

 

Na znaczącą część nabytków złożyły się zbiory ofiarowane Książnicy przez współpracujące z nią instytucje. W tej kategorii wymienić należy materiały z Centrum Wiedzy o Regionie przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (ponad 3500 jednostek); cie­szyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (797 jed­nostek); biblioteki i archiwum Rzymskokatolickiej Parafii w Zebrzydowicach (412 jednostek); biblioteki cieszyńskiego koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (369 jednostek); cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (203 jednostki). Także przeważająca część ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim nowości, do gromadzenia których przywiązuje Książnica pierwszorzędne znaczenie, trafiła do jej zbiorów nieodpłatnie, w formie darów miejscowych wydawców, drukarń i redakcji czasopism.

 

Zakupy

Wybrane tytuły z reguły sprowadzane były drogą pocztową z księ­garń i antykwariatów wysyłkowych lub bezpośrednio od wydawców. Zbiór bieżących czasopism uzupełniano poprzez prenumeratę, obejmu­jącą ok. 70 tytułów. Niedostępne w obrocie handlowym materiały naby­wane były również od osób prywatnych, co umożliwiło uzupełnienie zbio­rów Książnicy o cenne, głównie regionalne, publikacje i materiały rękopi­śmienne. Za najcenniejszą spośród partii materiałów, jakie trafiły do zbiorów Książnicy w ciągu minionego dziesięciolecia uznać należy część księgozbioru dr. Stanisława Zahradnika, historyka i archiwisty z Trzyńca (2488 jednostek). Interesujące materiały nabyto do zbio­rów Książnicy także z biblioteki regionalisty i bibliofila Jana Brody (959 jednostek); oraz ze spuścizn po cierlickim bibliofilu Teofilu Hrabcu (1906-1971) (158 jednostek); oraz po pastorze Józefie Nierostku (1901-1943), prezesie Związku Towarzystw Polskiej Młodzieży Ewangelickiej i Związku Towarzystw Polskiej Młodzieży Ewangelickiej RP (109 jednostek).

 

Wymiana międzybiblioteczna

Znaczna część nabytków trafiła do Książnicy z innych bibliotek, które umożliwiły jej skorzystanie z ofert dubletowych lub przekazały część własnych księgozbiorów względnie wydane przez siebie pozycje. Współpraca z bibliotekami przybierała przeważnie formę wymiany, pole­gającej na wzajemnym uzupełnianiu własnych zasobów drukami zbęd­nymi współpracujących bibliotek, często nieosiągalnymi w obrocie księ­garskim. Wymiana prowadzona była m.in. z bibliotekami niemieckimi (Biblioteką Martina Opitza w Herne, Biblioteką Instytutu Herdera w Marburgu, Biblioteką Stiftung Haus Oberschlesien w Ratingen), dzięki czemu zbiory Książnicy udało się uzupełnić o szereg wydanych w Niemczech silesiaców.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij