Zdigitalizowane gazety i czasopisma cieszyńskie

Data aktualizacji: 2015-05-28 09:19:25

 

       
   

Czytelnicy Książnicy Cieszyńskiej zawsze chętnie korzystali z kolekcji dawnej cieszyńskiej prasy i czasopism. Od  2010 r. nie muszą już tego robić w czytelni, wystarczy że zasiądą przed ekranami domowych komputerów. Dzięki projektowi "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego" oraz dwom projektom sfinansowanym ze środków PR "Kultura+", a zrealizowanym w latach 2013-2014, zdigitalizowano już wszystkie znajdujące się w zbiorach Książnicy gazety i czasopisma z terenu Śląska Cieszyńskiego wydane do 1939 r. Ponadto w ramach prac własnych Książnica ucyfrowieniu poddała kilka kluczowych gazet i periodyków ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim w okresie powojennym. Zdigitalizowane czasopisma są dostępne za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której Książnica Cieszyńska dysponuje własnym profilem.

 

Oprócz sztandarowych i najczęściej czytanych tytułów, takich jak "Gwiazdka Cieszyńska", "Dziennik Cieszyński", "Głos Ludu Śląskiego", "Robotnik Śląski", czy - spośród współczesnych - "Głos Ziemi Cieszyńskiej", "Kalendarz Cieszyński", "Pamiętnik Cieszyński", "Zwrot",  w cyfrowym zasobie biblioteki znaleźć można także mniej znane gazety i czasopisma, które jednak w swoim czasie były bardzo popularne i wywierały istotny wpływ na poglądy i postawy Ślązaków cieszyńskich, a obecnie stanowią jedno z kluczowych źródeł do badań nad historią regionu.

 

Walorem ich cyfrowej formy jest nie tylko nieograniczona dostępność, ale także instrumentarium wyszukiwawcze, w które kopie te zostały wyposażone. Opublikowane w formacie DjVu roczniki poszczególnych czasopism posiadają bowiem rozbudowane zakładki, za pośrednictwem których jednym kliknięciem przenieść się można odo wybranego numeru danego czasopisma, a - co najważniejsze - wszystkie gazety (za wyjątkiem "Silesii", która drukowana była czcionką gotycką) poddane zostały OCR-owi, w efekcie czego dostępne stały się nie tylko ich kopie graficzne, ale także warstwa tekstowa, którą można teraz swobodnie przeszukiwać. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż rozpoznanie zawartości tekstowej zdigitalizowanych publikacji przeprowadzono przy użyciu zaawansowanych technik OCR, co w niektórych przypadkach pozwoliło na uzyskanie niemal stuprocentowej trafności odczytu. Co więcej, dotyczy to także częśći gazet i czasopism wydrukowanych czcionką gotycką.

 

Niżej zamieszczamy listę dotychczas opublikowanych tytułów prasy i czasopism. Oczywiście nie wyczerpuje ona całości cyfrowych zasobów Książnicy dostępnych za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której prócz wymienionych tu gazet i czasopism znaleźć można także kolekcję cieszyńskich ksiąg adresowych, liczne druki zwarte, w tym również pochodzące sprzed 1800 r., a przede wszystkim rękopisy.

 

 


 

WYKAZ ZDIGITALIZOWANYCH GAZET I CZASOPISM ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

 
 
                                          ► polskim
                                          ► niemieckim
                                          ► czeskim
                                          ► łacińskim
 
 
            CZASOPISMA W JĘZYKU POLSKIM
 
 
Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy

Almanach Wojsk Polskich na Rok Pański ..., 1916

Bilans za Rok … / Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Skoczowa, 1929-1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99066

Biuletyn Biura Politycznego przy Związku Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88613

Biuletyn Miesięczny Głównej Komendy Harcerzy w Czechosłowacji, 1937

Biuletyn Strajkowy Związku Polskich Górników, 1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87623

Blok Socyalistów : jednodniówka wyborcza Polskiej Partyi Socyalistycznej Śląska Cieszyńskiego, 1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85584

Budżet na Rok ... / Gmina Miasta Cieszyna Województwo Śląskie, 1933/34-1939/40

Cepy, 1912-1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84601

Chrześcijański Kalendarz Ścienny na Rok ..., 1932

Czerwony Zawodowiec : organ hutników i górników polskich w Republice Czeskosłowackiej, 1933-1935, 1937

Dalej Podać! : wydawnictwo austryackiego Związku przeciw pijaństwu, 1898, 1900

Dolno-Leszczanin : jednodniówka przeznaczona potrzebom polityczno-gospodarczym obywateli gminy, 1932

Dziennik Cieszyński : pismo codzienne poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku, 1906-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19181

Dziennik Polski : pismo bezpartyjne ludności polskiej w Czechosłowacji, 1934-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20692

Dziennik Śląska Cieszyńskiego, 1923-1926

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20518

Dziennik Śląski : pismo bezpartyjne, 1923

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85746

Dziennik Urzędowy Delegata Wojewody Śląskiego przy Dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk", 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87816

Dziennik Urzędowy Komisarza Rządowego Śląska Cieszyńskiego, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85869

Dziennik Urzędowy Prefekta przy Komisyi Międzynarodowej w Cieszynie dla wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87349

Dziennik Urzędowy Prefekta przy Komisyi Międzynarodowej w Cieszynie dla wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87341

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87368

Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisyi Rządowej Śląska Cieszyńskiego, 1921-1922

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85875

Ebenezer : wiadomości z Ewang. Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie i Polskiego Diakonatu Ewangelickiego, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89011

Echo : kwartalnik śpiewaczy : organ Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji, 1934-1935

Echo Beskidzkie : czasopismo poświęcone wszelkim przejawom życia narodowego i państwowego, 1937-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20786

Ewangelicki Poseł Cieszyński : pismo poświęcone sprawom relig.-koscielnym, oświatowym i społecznym ewangelickiego ludu i Kościoła na Śląsku Cieszyńskim, 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23299

Ewangelik : pismo tygodniowe, poświęcone sprawom religijnym, zborowym i społecznym ludu i kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskosłowackiej, 1925-1936, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20427

Ewangielik : pismo poświęcone zbudowaniu, nauce i wiadomościom kościelnym, wydawane w imieniu senioratu śląskiego, 1876-1877

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88611

Familia Silesiae, 1997-

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11945

Gazeta Cieszyńska : pismo bezpartyjne, 1926, 1929, 1931-1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84674

Gazeta Górnicza : organ Związku Górników w Republice Czesko-Słowackiej, 1921, 1923-1924, 1927, 1930, 1932-1933, 1935-1936, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85031

Gazeta Kresowa : pismo poświęcone sprawom narodowym, kulturalnym, politycznym i społeczno-gospodarczym, 1921-1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21738

Gazeta Rolnicza, 1932

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85503

Gazeta Światowa : krytyka Polski i zagranicy (gospodarczo-polityczna), 1923

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87621

Gimnastyk : wydawnictwo Rady Naczelnej "S.G. Siły", 1925

Głos Ludu Śląskiego : polskie pismo ludowe, 1897-1931

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20240

Głos Młodych : pismo młodzieży szkół średnich Białej-Bielska-Pszczyny, 1935/36-1937/38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86973

Głos Młodych, 1935-1936

Głos Młodzieży : pismo młodzieży szkół średnich Śląska Cieszyńskiego, 1939

Głos Młodzieży Ewangelickiej : miesięcznik poświęcony sprawom Związku Młodzieży Ewangelickiej, 1932-1936, 1938-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85549

Głos Prawdy : pismo "Związku Stanowczych Chrześcijan" ku pogłębianiu w Bożej Prawdzie, 1925, 1927, 1929-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85772

Głos Robotniczy : organ Narodowego Związku Robotniczego org. zaw. im. Ks. Stanisława Stojałowskiego, 1931, 1936-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87263

Głos Robotniczy : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej : pismo poświęcone sprawom polskich robotników na kresach ostrawskich, 1920-1921

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85833

Głos Stanu Średniego : bezpartyjny dwutygodnik poświęcony sprawom gospodarczym, politycznym i kulturalnym, 1935-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84683

Głos z Zaolzia : tygodnik poświęcony sprawom politycznym gospodarczym i kulturalnym, 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85243

Głos Ziemi Cieszyńskiej : organ Frontu Narodowego w Cieszynie, 1955-1976, 1981-

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38273

Głosy Kościelne : dwutygodnik poświęcony sprawom naszych zborów i misji wewnętrznej, 1925-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86238

Godzina : pismo poświęcone polskim religijnym spostrzeżeniom, 1939

Górniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok ... / nakł. Unii Górników w Austryi, 1916-1918

Górniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok ... / Polska Sekcya Związku Górników w Republ. Czechosłowackiej, 1922-1923

Górnik : organ "Unii Górników w Austryi", 1905-1908, 1911-1915, 1917-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84726

Gwiazdka Cieszyńska : pismo dla nauki, umiejętności, przemysłu i zabawy, 1851-1939

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/18730?tab=1

Gwiazdka Niedzielna : Tygodniowe wydanie "Gwiazdki Cieszyńskiej", 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19208

Gwiazdka Śląska, 1930/31-1935

Harcerz Śląski : dwutygodnik młodzieży, 1921

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87628

Hasło Polki : czasopismo poświęcone sprawom kobiecym, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87397

Havířska neděle, 1937-1938

Hejnał : nad morzem życia ze szczytów prawd ducha i praw człowieka : miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej, 1929, 1937-1939

Hermes : czasopismo gimnazjalne wychodzi w miarę potrzeby w kl. 7, 1924/1925

Informator : tygodnik poświęcony sprawom gospodarczym, 1928 = Wochenschrift gewidmet den wirtschaftlichen Interessen, 1928

Informator Podatkowo-Skarbowy i Handlowo-Gospodarczy : dla kupców, przemysłowców, pracowników umysłowych i fizycznych, rzemieślników, rolników, wolnych zawodów, właścicieli nieruchomości budynkowych, restauratorów i wszelkiego rodzaju podatników, 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87390

Invalida : czasopismo poświęcone sprawom zaopiekowania się inwalidami vraz poszkodowanymi wojna na Śląsku = Zeitschrift der Kriegsbeschädigten von Ostschlesien, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87626

Inwalida Śląski : organ niezależny Inwalidów Śląska Cieszyńskiego, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87627

Jednodniówka : komunikat Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Rolników w Stonawie, 1924-1926, 1930, 1935, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87630

Jednodniówka "Siła" : przez oświatę do wolności, 1937/38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62760

Jednodniówka 1-Majowa "Oświata", 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87625

Jednodniówka 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 1924

Jutrzenka : pisemko obrazkowe dla młodzieży, 1911-1915, 1922

Kalendarz "Niewiasty" na Rok Pański ..., 1903

Kalendarz 50 Groszy na Rok Zwyczajny..., 1939

Kalendarz Cepów na Rok Pański ..., 1910-1912

Kalendarz Cieszyński dla Katolików i Ewangelików, 1858-1919 @38 R

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14002

Kalendarz Cieszyński, 1985- @19 R.

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/33899

Kalendarz dla Ludu Ewangelickiego na Rok ..., 1884

Kalendarz Dziedzictwa Błog. Jana Sarkandra na Rok Pański ... : wydany dla ludu polskiego na Śląsku, 1910-1911, 1914-1917, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98244

Kalendarz Ewangelicki na Rok ..., 1885, 1890, 1892, 1894-1895, 1897, 1903-1905, 1907-1933, 1935-1937, 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/95960

Kalendarz Głosu Ludu na Rok ..., 1946-1953

Kalendarz Góralski na Rok ..., 1938

Kalendarz Górniczy "Szczęść Boże" na Rok ..., 1894, 1897

Kalendarz Górniczy "Szczęść Boże" na Rok ..., 1910-1912, 1914

Kalendarz Górniczy i Hutniczy "Szczęść Boże" na Rok ..., 1899, 1902

Kalendarz Górniczy na Rok ..., 1925-1926, 1929, 1933, 1937-1938

Kalendarz Ilustrowany Wieńca i Pszczółki : pisemek politycznych ludowych na rok Pański ..., 1880

Kalendarz Katolicki Rzymski i Grecko-katolicki, Astronomiczny, Gospodarski i Domowy na rok Pański..., 1906

Kalendarz Katolicki Wieńca i Pszczółki na Rok Pański ..., 1896-1897

Kalendarz Kieszonkowy Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskich Robotników na Rok..., 1910

Kalendarz Kółek Rolniczych na Rok Pański ..., 1923-1924

Kalendarz Ludowy na Rok ..., 1920

Kalendarz Ludowy na Rok ..., 1926

Kalendarz Ludowy Powieściowy Wszechświatowy na Rok Pański ..., 1920-1921, 1924

Kalendarz Międzynarodowego Ogólnozawodowego Związku na Rok ..., 1927-1928

Kalendarz na Rok ... [Kalendarz Skoczowski], 1939

Kalendarz na Rok ... [Kalendarz Zaolziański], 1939

Kalendarz na Rok ..., 1939

Kalendarz na Rok …: wydany na pamiątkę trzydziestoletniego istnienia Stowarzyszenia dla Robotników i Rolników w Stonawie, 1927

Kalendarz Naszego Ludu na Rok ..., 1926-1937

Kalendarz Nauczycielski na Rok Szkolny ..., 1911/12-1913/14

Kalendarz Pism Chrześcijańsko-Ludowych Wieńca-Pszczółki na Rok Pański ..., 1901-1902, 1906

Kalendarz Polski na Rok ... : podług kalendarza wieczystego ułużony[!], na południk krakowski wyrachowany, zawierający oznaczenia astronomiczne, rodowód cesarski, modłę stęplową, jarmarki i czytania pobożne z obrazkami, 1861-1863, 1865-1866, 1870, 1872, 1875, 1878-1880, 1883

Kalendarz Polski Powszechny na Rok ..., 1877-1878

Kalendarz Powieściowy na Rok ..., 1925-1929, 1931, 1934, 1937-1938

Kalendarz Robotniczy na Rok ... / K. P. Cz. [Komunistyczna Partia Czech] Śląska czeskiego, 1929, 1932, 1937

Kalendarz Robotniczy na Rok ... / nakł. Sekcji Polskiej Związku Górników, 1927, 1930-1934, 1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/9745

Kalendarz Rodzinny na Rok Pański ..., 1918

Kalendarz Rolników Szląskich na Rok ..., 1875-1876

Kalendarz Spółdzielczy na Rok ... / Ludowa Spółka Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Cieszynie-Bobrku,1938

Kalendarz Spółdzielczy na Rok ..., 1939

Kalendarz Śląski na Rok ..., 1931-1932

Kalendarz Śląski, 1962-

Kalendarz Wieczny Wieńca i Pszczółki : czyli sprawa ludowa, czem jest i jej stan w r. ..., 1896-1897

Kalendarz Wiedzy Duchowej ..., 1934

Kalendarz Wielki Uniwersalny na Rok ..., 1920

Kalendarz Wieńca i Pszczółki : zastósowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi : na rok Pański ..., 1881

Kalendarz Wieńca-Pszczółki na Rok Pański ..., 1906

Kalendarz Wojenny na Rok ..., 1917

Kalendarz Związku Śląskich Katolików na Rok ..., 1924-1925, 1927, 1933-1935

Kalendarz Zwrotu na Rok ..., 1954-1961

Kalendarzyk Ochrony Zwierząt na Rok ..., 1902-1903

Karwiniak : ulotek górniczy do wyborów rad kopalnianych pisany przez samych hawierzy do hawierzy, 1931, 1933, 1935

Kieszonkowy Kalendarzyk Robotniczy na Rok ..., 1907, 1910, 1912, 1918-1919

Kresowiec : czasopismo poświęcone nauce, zabawie i wiadomościom politycznym, 1896

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85864

Kresowy Kuryer Polski, 1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85195

Księga adresowa miasta Cieszyna z kalendarjum na rok 1926

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12565

Kurjer "Miejskiego Komitetu Wyborczego w Cieszynie", 1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85581

Kurjer Światowy : pismo bezpartyjne, poświęcone sprawom gospodarczym, społecznym i kulturalnym, 1926

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88528

Legjonista : organ "Legjonu Młodych" w województwie śląskiem, 1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85499

Legjonista Polski : pismo Polskiej Organizacji Narodowej w Zagłębiu Dąbrowskim, 1914

Legjonista Śląski : jednodniówka wydana z okazji Obchodów 100-lecia Wymarszu Legionu Śląskiego , 2014

Mały Kalendarz Przyjaciel Żołnierza na Rok ..., 1920

Marjański Kalendarz Związku Śląskich Katolików na Rok Zwyczajny..., 1929-1930, 1932

Metalowiec : organ Polskiego Związku Metalowców, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85053

Metalowiec : organ związku austryackich robotników i robotnic zatrudnionych w przemyśle metalurgicznym, 1918-1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85011

Metalowiec : organ Związku Metalowców w Austryi, 1909-1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85047

   Metalowiec : organ Związku Metalowców w Republice Czeskosłowackiej, 1931, 1934-1938    www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85227

Młody Narodowiec, 1929-1931, 1934, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88531

Młot i Pług : pismo klasy pracującej, to jest robotników fizycznych i umysłowych, kolejarzy, rolników, drobnych przemysłowców i kupców oraz wszystkich uczciwych ludzi : jednodniówka wyborcza, 1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85490

Na Fali : powieść, nowela, rzeczy ciekawe, 1933

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88526

Na Fali Życia : popularny tygodnik dla wszystkich, 1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85639

Na Placówce : gazetka harcerska dla wszystkich, 1934-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87395

Na Przełomie : pismo poświęcone sprawom młodzieży ewangelickiej, religijnym, oświatowym, społecznym, sportowym itd., 1933-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85840

Na Straży : tygodnik niezależny służący sprawom politycznym, narodowym, kulturalnym, 1936-1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85725

Na Straży Demokracji, Spraw Narodowych i Kulturalnych : tygodnik, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85726

Naprzód : niezależny tygodnik soc.-demokratyczny w Czechosłowacji, 1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87394

Narodowa Republika : dawniejsza Nowa Republika : pimo niezależne, 1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85487

Nasz Kalendarz Ewangelicki, 1933-1939

Nasz Kocur : humorystyczne pismo, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87392

Nasz Kraj : organ Związku Śląskich Katolików w Republice Czechosłowackiej, poświecony sprawom politycznym, gospodarczym, religijnym i nauce, 1927-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/2176

Nasz Kraj : tygodnik dla ludu katolickiego, 1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85412

Nasz Lud : wolne słowo dla ludu śląskiego, 1923-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21036

Nasz Lud na Polskim Śląsku : wiadomości z Bielska i Białej oraz z Cieszyna i okolicy : popularne pismo bezpartyjne, 1933-1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85750

Nasz Ślązak, 1924-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20160

Nasza Gazetka : pismo perjodyczne młodzieży Państw. Gimnazjum Polskiego w Bielsku, 1932

Nasza Gazetka, 1925

Nasza Młodzież : gazetka ilustrowana dla dzieci, 1921/1922-1922/1923

Nasza Szkoła : organ rad rodzicielskich obwodu szkolnego cieszyńskiego, 1934-1935

Nasze Pisemko : gazetka obrazkowa dla młodzieży, 1922/1923-1938/1939

Niewiasta : [dod. do "Wieńca Polskiego], 1896-1898

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85770

Niewiasta : [dod. do "Wieńca-Pszczółki"], 1902-190, 1906-1908, 1910-1914

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85752

Notatnik Nauczycielski na Rok Szkolny..., 1927/1928

Nowa Gwiazdka : czasopismo polityczne, 1928

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85493

Nowa Pszczółka : pismo dla chrześcijańskich klas pracujących : organ Związku Stronnictwa Chłopskiego, 1894

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87837

Nowa Republika, 1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85485

Nowiny dla Ludu Wiejskiego, 1848-1849

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13239

Nowiny Śląska Cieszyńskiego : ilustrowany tygodnik poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym, 1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85060

Nowiny Śląskie : tygodnik polityczny, poświęcony sprawom gospodarczo-społecznym i kulturalno-oświatowym ludu śląskiego, 1930-1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85065

Noworocznik Listonosza na Rok..., 1916-1917

Nowy Czas : tygodnik polityczny, 1877-1878, 1880-1881, 1883-1897, 1899, 1901, 1903-1925, 1927

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21508

Nowy Dzwon : przegląd chrześcijańsko-socyalnej reformy, 1895

Odrodzenie : miesięcznik poświęcony sprawom odrodzenia człowieka i badaniom zjawisk duchowych, 1921/22, 1928

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89046

Ogniwo : dwutygodnik młodzieży polskiej : pismo poświęcone sprawom młodzieżowym, organizacyjnym, informacyjnym, oświatowo-kulturalnym, naukowym, sportowym i wychowawczym, 1935-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13374

  Ogólna księga adresowa i przewodnik miasta Cieszyna, [1931] www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12677

Opis Śląskiego Kraj. Zakładu Wychowawczego w Cieszynie i Sprawozdanie z Działalności Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego za Rok ..., 1923

Oświata : pismo dla młodzieży robotniczej Stowarzyszenia Polskich Robotników i Robotnic "Siła", 1919-1938, 1919-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22063

Pamiętnik Cieszyński, 1961-

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11957

Personalstand der Geistlichkeit des Bisthums Breslau k. k. österreich. Antheils für das Jahr ..., 1866-1867, 1873, 1878-1881

Placówka Kresowa, 1921, 1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87624

Pobudka : miesięcznik gimnazjalny, 1926

Pobudka : organ Polskiej Partyi Socjalistycznej, 1920, 1922, 1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85228

Pobudka Wyborcza : jednodniówka, 1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85579

Pokrzywy : ucieszne pismo ludowe dla rozweselenia i rozrywki, 1909-1910, 1918

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85406

Polska 30-halerzówka "Siedem Groszy" : wiadomości z całego świata - najciekawsze procesy - sensacyjna powieść : dziennik ilustrowany dla wszyskich o wszystkiem, 1933, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13745

Polski Kalendarz Republikański : zawierający opis szlachetnych czynów w walce o wolność ukochanej ojczyzny na rok Pański ..., 1920-1923

Poradnik Gospodarczy : organ Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie Czeskim, Towarzystwa Ogrodniczego na Śląsku Czechosłowackim i Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Czechosłowackim : pismo poświęcone zagadnieniom rolniczym i gospodarczym, 1927-1938/1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86739

Poseł Czytelni Ewangelickiej w Cieszynie, 1884

Poseł Ewangelicki : pismo poświęcone sprawom ludu ewangelickiego, 1910-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21609

Poseł Ludowy na Rok ..., 1908, 1911, 1914-1915

Poseł Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, 1900

Poseł Związku Śląskich Katolików, 1883-1891, 1893-1895, 1905-1911, 1913-1915, 1919, 1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13416

Postępowy Rolnik : dodatek Głosu Ludu dla rolników, 1950

Powieściowy Kalendarz Republiki Ludowej : dla wszystkich stanów i zawodów narodu polskiego : na rok ..., 1920-1921

Powszechny Kalendarz Ludowy na Rok ..., 1895-1898, 1900-1901, 1903-1904, 1908-1918

Powszechny Kalendarz Polski : rzymsko i grecko-katolicki, ewangielicki i żydowski, astronomiczny, gospodarski i domowy na rok ..., 1905, 1908, 1911

Pracownik Polski : organ "bratnich pomocy" i polskich związków zawodowych, 1912

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87622

Prawda : organ dla oświecenia robotników i obrony ich interesów, 1907

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85415

Prawo Ludu : organ Stronnictwa Ludowego w Czechosłowacji, poświęcony sprawom narodowym, politycznym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym ludu polskiego, 1929-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85022

Preliminarz Dochodów i Wydatków Miasta Cieszyna na Rok ..., 1927/1928

Proletaryusz : organ Komisyi Związków Zawodowych poświęcony interesom klasy pracującej na Śląsku, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85230

Promień : organ "Związku Młodzieży", 1921

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87396

Propagator, 1929

Prosto z Ławy : czasopismo uczącej się młodzieży polskiej, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87629

Przedkuźnie : czasopismo młodzieży szkół średnich w Cieszynie, 1935

Przegląd : organ Filialnego Towarzystwa Rolniczo-Leśniczego dla Wschodniego Szląska, 1899-1900, 1906-1909

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38932

Przegląd Polityczny : pismo poświęcone sprawom narodowym, społecznym i politycznym, 1904-1907

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21008

Przegląd Rolniczy i Polityczny, 1893-1896

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38958

Przegląd Rolniczy, 1889-1893

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38891

Przegląd Współdzielczy : organ Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywczych w Cieszynie, 1920, 1922-1926, 1929-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86663

Przegląd Wypadków Politycznych, 1849-1851

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21878

Przewodnik : organ przemysłu, handlu i rzemiosła, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87398

Przewodnik Oświatowy : miesięcznik "Macierzy Szkolnej" Ks. Cieszyńskiego w Cz.-Sł., 1922-1931

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87262

Przewodnik Strażacki : organ Związku Polskich Straży Pożarnych w Czechosłowacji w Cz. Cieszynie : kwartalnik poświęcony sprawom pożarnictwa i służbie samarytańskiej, 1930-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85724

Przewodnik Turystyczno-Sportowy : organ P.T.T.S. "Beskid Śląski", 1935-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87222

Przewodnik Turystyczny : kwartalnik "Beskidu Śląskiego" w obrębie Czecho-Słowacji, 1922/1923

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8763

 

Przyjaciel Dziatek : pisemko dla dziatwy ewangelickiej, 1924-1935, 1938-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21942

Przyjaciel Ludu : Pismo dla ludu ewangelickiego, 1885-1887, 1889-1909

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20314

Przyjaciel Żołnierski : kalendarz na rok Pański ..., 1917-1918

Przyjaciel Żołnierza na Rok ..., 1925

Przyrodnik : miesięcznik dla młodzieży, poświęcony naukom przyrodniczym, 1924-1926

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88610

Przyszłość : pismo miesięczne, 1923

Pszczółka, 1894

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87822

Republika : niezależne tygodniowe pismo ludowe, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87818

Robotniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok ..., 1922

Robotnik : (Czerwony Zawodowiec) : organ Międzynarod. Ogólnozawodowego Związku w Rep. Czechosłowackiej, 1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85245

Robotnik : organ Polskiej Socyalistycznej Partyi Robotniczej w Czechosłowaczyźnie, 1921

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85303

Robotnik : organ zawodowy chrześcijańsko-socjalnych robotników i górników, [1937-1938]

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85244

Robotnik Polski : tygodnik poświęcony klasie pracującej, 1900

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85771

Robotnik Śląski : organ Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej, 1903-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20549

Robotnik Tkacki : polski organ "Unii tkaczy w Austryi", 1911

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85413

Rocznik Centralnej Robotniczej Spółki Spożywczej w Morawskiej Ostrawie, 1909

Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej), 1928-1932, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78477

Rocznik Ewangielicki Poświęcony Rzeczom Kościoła i Szkoły, 1862, 1864

Rocznik o Robotniczym Domu Rekonwalescentów w Wielk. Kończycach : założonym przez Stowarzyszenie Górnicze, 1910-1911, 1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78921

Rodzina Opiekuńcza : czasopismo poświęcone sprawom opieki socjalnej nad młodzieżą, 1935-1936

Rok Obrotowy 1925-1938 / (Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach)

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/72534

Rolnik Szląski : organ Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, 1885-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20817

Rozgłośnik : organ młodzieży gimnazjum klasycznego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, 1933

Rozporządzenia Ks.-Bisk. Wikarjatu Jeneralnego w Cieszynie, 1921, 1925

Równość : gazeta dla ludu roboczego : organ Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej, 1900

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87223

Równość : organ Partyi Socyalno-Demokratycznej : pismo poświęcone sprawom zawodowym, społecznym i politycznym ludu pracującego.

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20658

Silesia, 1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85603

Skarbiec Domowy : czasopismo popularne dla rodzin polskich, 1912

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87819

Słowa Prawdy, 1892-1893

Słowo Żywota : pismo ewangelickie, 1910-1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87464

Sportowiec Śląski : tygodnik poświęcony sprawom sportowym i wychowaniu fizycz., 1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85504

Spółdzielczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok ..., 1933

Sprawozdanie Banku Rolniczego we Frysztacie, 1912

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/7895

Sprawozdanie Dyrekcji "Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie", 1875-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/72890

Sprawozdanie Dyrekcji III Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Cieszynie, 1938/1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62825

Sprawozdanie Dyrekcji Państw. Żeńskiego Seminarjum w Cieszynie, 1924/25

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62765

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bielsku, 1928/29-1933/34

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62711

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum z językiem wykładowym niemieckim w Bielsku, 1927/28

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64127

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Cieszynie, 1936/37-1938/39

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62757

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Handlowej w Cieszynie, 1918/19-1927/28

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62739

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, 1925/26-1938/39

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62746

Sprawozdanie Dyrekcji Spółki Przemysł.-Handlowej "Kresy", Spółdzielni z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Cieszynie, 1920-1922

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78918

Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Polskiego w Cieszynie, 1895/96-1938/39

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/31296

Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnej Szkoły Polskiej z Prawem Publiczności "Macierzy Szkolnej" im. "Dr. Stan. Hassewicza" w Cieszynie, 1914/15

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64131

Sprawozdanie Dyrekcyi Szkoły Rolniczej Zimowej w Cieszynie, 1895-1898/99

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99071

Sprawozdanie Ewang. Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie, 1912-1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78954

Sprawozdanie Izby Handlowej i Przemysłowej w Bielsku za Rok ..., 1929, 1931-1934

Sprawozdanie Jubileuszowe : Jubileuszowa Polska Szkoła Wydziałowa w Suchej Górnej, 1927/1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62827

Sprawozdanie Kierownictwa Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku przy Cieszynie, 1918/19

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64128

Sprawozdanie Kierownictwa Polskiej Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Cieszynie, 1913/1914

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64248

Sprawozdanie Kierownictwa Szkoły Polskiej Uzupełniającej Przemysłowej w Polskiej Ostrawie, 1912/13

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64638

Sprawozdanie Kierownictwa Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Językiem Wykładowym Polskim w Dąbrowie (Śląsk austr.), 1912/13

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64137

Sprawozdanie Kierownictwa Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Językiem Wykładowym Polskim w Orłowej, 1911/12-1913/14

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/63061

Sprawozdanie Komisyi Związków Zawodowych w Cieszynie, 1918-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78956

Sprawozdanie Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, 1886-1915/1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/59748

Sprawozdanie Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, 1928-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/60014

Sprawozdanie o Ewangelickim Domu Kandydatów w Bielsku Szląsk Austr. za Czas ..., 1895/96

Sprawozdanie o stanie Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Polskim Językiem Wykładowym w Czechowicach, 1912/1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64139

Sprawozdanie o Ustrońskim Funduszu Sierocym : przedruk z kwietniowego "Zwiastuna Ewangelicznego" na Rok ..., 1879

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77888

Sprawozdanie Ochronki Polskiej w Cieszynie za Czas od R. ..., 1892/1894

Sprawozdanie Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt w Orłowej na Śląsku Austr. założonej i utrzymywanej przez Krakowskie Koło Pań T.S.L. za lata ..., 1911/12-1912/13

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99092

Sprawozdanie Prywatnego Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, 1916/17-1937/38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/60158

Sprawozdanie Rachunkowe Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Skoczowa w Skoczowie za Rok ..., 1935, 1937

Sprawozdanie Roczne za Rok ..., 1936 / Ubezpieczalnia Społeczna w Bielsku na Śląsku

Sprawozdanie Roczne Zarządu Ewang. Domu Sierot i Ochronki w Ustroniu, 1893, 1895, 1898, 1901, 1907-1908

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77889

Sprawozdanie Szpitala Braci Miłosierdzia w Cieszynie za Rok ..., 1908

Sprawozdanie Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego w Cieszynie z Czynności Wychowawczych i Gospodarczych za Rok ..., 1924

Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego, 1875-1906

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74897

Sprawozdanie Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, Stowarzyszenia Zarejestrowanego z Nieograniczoną Poręką w Czeskim Cieszynie, 1926-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74130

Sprawozdanie wydziału Politycznego Towarzystwa Ludowego z czynności Towarzystwa za Rok ..., 1884/85

Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Cieszynie, 1907-1910

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62534

Sprawozdanie Wydziału Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku "Znicz" w Cieszynie, 1894/1895-1902/1903

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62768

Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszynie, 1881-1882, 1889, 1895/96

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62738

Sprawozdanie z 30-letniej działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędności i Pożyczek w Karwinie, 1908-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99134

Sprawozdanie z Czynności Czytelni Katolicko-Ludowéj w Jabłonkowie za Rok ..., 1880/81

Sprawozdanie z czynności Czytelni Ludowej w Cieszynie, 1868-1899

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/61354

Sprawozdanie z czynności Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku w roku ..., 1882

Sprawozdanie z Czynności i Zamknięcia Rachunków za Rok ... Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (...), Filij na Czeskim Śląsku a mianowicie: w Jabłonkowie, Frysztacie, Boguminie, Orłowie, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Dąbrowie, 1923, 1925-1926, 1928

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98806

Sprawozdanie z czynności Powiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży i Dawn. Rodziny Opiekuńczej w Cieszynie za Rok Budżetowy ..., 1938/39

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99076

Sprawozdanie z Czynności Prezbyterstwa Zboru Cieszyńskiego za Rok..., 1902-1911, 1913

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85691

Sprawozdanie z Czynności Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, 1881-1914/18

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74233

Sprawozdanie z Czynności Wydziału Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie, 1887-1897

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77803

Sprawozdanie z działalności Grupy II. Stowarzyszenia Górniczego Kopalń Węgla Kamiennego w Okręgu Morawsko-Ostrawskiego Rewirowego Urzędu Górniczego za Czas ..., 1910/1912

Sprawozdanie z Działalności Parlamentarnej Polskiego Klubu Socyalno-Demokratycznego za Czas .., 1907/1911

Sprawozdanie z Działalności Związku Robotników Przemysłu Górniczego od ..., 1919

Sprawozdanie za Rok / Stowarzyszenie Gustawa Adolfa..., 1878/79

Sprawozdanie za rok szkolny.../Państwowe Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika, 1938/1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62802

Sprawozdanie Zamknięcia Rachunkowego Gminy Miasta Cieszyna, 1931/32-1937/38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78391

Sprawozdanie Zarządu Naczelnego P.Z.S. z działalności Polskiego Związku Szkolnego na Morawach za Rok ..., 1927

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Unii w Latach Sprawozdawczych ..., 1906/1908-1912/1917

Sprawozdanie Związku Spółdzielni Polskich w Čes. Těšíně za Rok ..., 1932, 1934-1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98328

Sprawozdanie Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskiem za R. ..., 1921, 1928-1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98696

Sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Czesko-Słowackim w Cieszynie Czeskim za Czas ... 1920/21, 1925-1928, 1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98301

Sprawozdanie Związku Śląskich Katolików za Rok ..., 1885, 1889, 1907

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98788

Sprawozdanie Związku Zawodowego Chrześcijańskich Robotników w Jabłonkowie, 1924, 1928

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78941

Strażacki Kalendarz Kieszonkowy na Rok ..., 1938

Szkolny Kalendarzyk Kieszonkowy ..., 1927/28

Szkoła Śląska : dwutygodnik zawodowy : organ Śląskiego Okręgu Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, 1925, 1927-1931

Sztorcem : miesięcznik : sprawy społeczne, literatura, sztuka, satyra, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85404

Śląska Brygada : bezpartyjny organ niepodległościowców, 1935-1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20775

Śląska Gazeta Ludowa : pismo poświęcone sprawom narodowym, politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, 1930, 1933-1939

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22050

Śląski Kalendarz Jepeusa, 1938

Śląski Kalendarz Ludowy, 1910, 1912-1914, 1917-1918

Śląski Kalendarz Robotniczy na Rok ..., 1920-1922, 1924-1930, 1933-1934, 1936-1939

Śląski Kalendarz Rolniczy na Rok ..., 1913

Śląskie Wiadomości Wojenne, 1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87393

Ślązak : Gazeta ludowa. Organ Śląskiej Partyi Ludowej., 1909-1923

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19423

Ślązak w Czechosłowacyi : pismo polityczne i gospodarczo-naukowe dla ludu śląskiego, 1921-1922

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84694

Świat i Ojczyzna : ilustrowany dwutygodnik dla rodzin polskich, 1928-1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87388

Świt : pisemko dla młodzieży : organ Związku Stowarzyszeń Młodzieży Katolickiej w Czechosłowacji, 1934-1935

Świt, 1898

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85176

Teozofja : dawniej ("Wyzwolenie") : miesięcznik poświęcony pielęgnowaniu wyższej kultury duchowej i brataniu ludzkości, 1920-1923, 1927, 1929-1931

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88618

Towarzysz : dwutygodnik poświęcony sprawom szkolnym - humoryst., cywilnym, publicznym, prywatnym, sportowym i literackim : organ kl. 6 gimn., 1923

Tribuna kovodělníků : týdeník věnovaný zájmům ostravsko-těšínských kovodělníků v boji za odborovou jednotu, 1937-1938

Trybuna : organ 55 powiatu P. F. K. : dodatek do "Głosu Robotniczego i Włośc." : pismo poświęcone propagowaniu sportu, gimnastyki i dramatyki wśród młodzieży robotniczej, 1932-1934

Trzyńczan : organ Robotników Hut Trzynieckich, 1930-1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87813

Tygodnik Bielsko-Bialski : poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym, 1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85505

Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiéjskiego., 1848-1850

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/18673

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/26791

Tygodnik Ostrawski : organ bezpartyjny, 1910-1912

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85718

Tygodnik Skoczowski : bezpartyjny tygodnik służący sprawom gospodarczym, narodowym, politycznym i kulturalnym, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87389

Tygodnik Żydowski = Jüdisches Tagblatt, 1934-1935, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85416

Ucieszny Ilustrowany Kalendarz Humorystyczny czyli Nowy Wesoły Figlarz na Rok ... : bywalec jest to na ziemiach polskich, którego wszędzie pełno po wsiach i miastach u biednych czy bogatych, każdy chętnie przyjmuje go w swe progi, aby w chwilach smutku go rozweselił..., 1923-1924

Uniwersalny Kalendarz Ludowy, 1903

W Obronie Prawdy : pisemko religijne dla katolików, 1926, 1929-1930, 1932, 1934, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86660

Werdauskie Wiadomości Misyjne, 1875-1879/1880

Wesołe Poselstwo dla Dziatek, 1898

Wiadomości Astrologiczno-Literackie, 1927-1928

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88558

Wiadomości Astrologiczno-Literackie, 1927, 1928

Wiadomości Cieszyńskie, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85719

Wiadomości Polskie, 1914/15, 1917/18

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89048

Wiadomości Polsko-Słowackie : organ Ligi Polsko-Słowackiej, 1924-1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85198

Wiadomości Słowackie : tygodnik poświęcony sprawom polsko-słowackim, 1924

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85197

Wiadomości Związkowe : organ urzędowy Cieszyńskiego Związku Pożarniczego, 1927, [1929], [1932]

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87376

Wiedeński Kuryer Polski, 1916-1918

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85183

Wielki Kalendarz Polski na Rok Pański ... : podług kalendarza wieczystego ułożony, na południk krakowski wyrachowany, zawierający oznaczenia astronomiczne, rodowód cesarski, modłę stęplową, jarmarki, czytania pobożne z obrazkami i nauki gospodarskie, 1867, 1869

Wielki Kalendarz Rodzinny na Rok ... : dla rodziny w mieście, czy na roli, każdego stanu i zawodu, 1924-1925

Wśród Walki : słowo wiary, miłości i nadziei - walczącym akademikom od chrystokratycznego związku studentów, 1915

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87221

Wyzwolenie : miesięcznik poświęcony badaniu tajemnych dziedzin duszy, reformie życia i pielęgnowaniu wyższej kultury duchowej, 1919-1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88617

Wyzwolenie Społeczne : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej : tygodnik polityczny, społeczny, rolniczy i oświatowy, 1920-1929

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85307

Z Powinszowaniem Nowego Roku!, 1924-1930, 1933

Z Prac i Zagadnień Obwodu Szkolnego Cieszyńskiego, 1935

Z Wojennych Dni, 1915-1916

Zamknięcie Rachunkowe "Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Górników w Łazach" za Rok ..., 1909/1910

Zamknięcie Rachunkowe [II] Koła Macierzy Szkolnej w [Średniej Suchej] za Rok ..., 1935

Zamknięcie Rachunkowe i Sprawozdanie z Czynności Zarządu Powiatowej Kasy Chorych w Bielsku za Czas ..., 1922, 1928

Zamknięcie Rachunków Cieszyńskiej Kasy Oszczędności za Rok ..., 1881, 1885, 1889-1890, 1893, 1898, 1903, 1905-1906, 1925, 1928, 1930-1934, 1936

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98982

Zamknięcie Rachunków za Rok ... / Bank Rolniczy i Robotniczy (Frysztat) , 1929

Zamknięcie Rachunków za Rok ... Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskim i Zestawienie Majątku (Bilanse) Spółkowych Kas Oszczędności i Pożyczek i Spółek Należących do tegoż Związku, 1910-1913

Zestawienie Majątku (Bilanse) z Dniem ... Spółkowych Kas Oszczędności i Pożyczek i Spółek Spożywczych Należących do Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskiem, 1908-1909

Zjednoczenie : organ Narodowego Chrześc. Zjednoczenia Pracy na polski Śląsk Cieszyński, 1928-1932

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85506

Zjednoczenie Śląskie : czasopismo poświęcone wszelkim przejawom życia narodowego i państwowego, 1934-1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85507

Zwiastun Ewangelicki : pismo niepolityczne, poświęcone sprawom zboru ewangelickiego a.w. w Orłowej, 1921

Związkowiec : organ Centralnej Komisyi Związków Zawod. w Republice Czesko-Słowackiej, 1921-1922, 1925-1927, 1929-1931

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85184

Związkowiec : organ Związku Górników w Republice Czeskosłowackiej, 1920

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85242

Zwrot : miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, oświatowym, kulturze i sztuce, 1949/50-

Życie Polskie : tygodnik poświęcony sprawom polskiego stanu średniego Bielska Białej i okolicy, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85747

Żyj dla Ojczyzny! : hasło: Jezus Chrystus jest niebios i ziemi Panem, Jego jest królestwo, chwała i moc - Amen!, 1919

 

 
 
 
 
 

Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)

Adres internetowy

Adressen-Buch der Stadt Teschen, [1874], [1877], 1886, 1894, 1898-1911, 1913-1914

Amtliche Nachrichten der Betriebsdirektion in Teschen, 1919

Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Bielitz und des k. k. Bezirkschulrathes für den Landbezirk Bielitz, 1899-1910

Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen, 1894, 1896-1905

Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulrates Freistadt, 1911-1915, 1917-1918

Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulrates in Teschen, 1905-1918

Amts-Blatt des Präfekten bei der Internationalen Kommission in Teschen für den östlichen Teil des Herzogtums Teschen, 1920

Ausweis über die im Hospital der Barmherzigen Brüder zu Teschen in k. k. Schlesien im Jahre ... zur Behandlung gelangten Krankheiten, deren Kurerfolge nebst kurzen statistischen Berichten und das Vaterland aller Kranken, welche ohne Unterschied der Religion, der Nationalität und des Standes daselbst aufgenommen, ärztlich behandelt und verpflegt worden sind, sowie eine kurze Übersicht der Wirksamkeit der einzelnen Hospitäler der österreichisch-böhmischen Ordensprovinz,1903-1905, 1908, 1912, 1914

Bericht / Deutsches Schülerheim der Nordmark (Cieszyn), 1911/12-1913/14

Bericht / Evangelischer Gustav Adolf-Frauenverein (Cieszyn), [1908, 1911, 1925]

Bericht / k. u k. Militärbeobachtungsspital in Oderberg-Bahnhof im Betriebe der k. k. Schlesischen Landesregierung, 1914/1915

Bericht = Zpráva / Verein der Buchdrucker und Schriftgießergehilfen in Schlesien, 1931

Bericht des k. k. schles. Landes-Schulrathes vom (...) über den Zustand der schles. allgemeinen Volksschulen der Lehrerbildungs-Anstalten der Bürger, Fach- und Mittelschulen, 1870/71-1903/04

Bericht des Techniker-Club in Teschen über das Vereinsjahr ..., 1892/1893

Bericht des Vorstandes und Rechnungsabschluss für das Jahr ..., 1935-1936

Bericht über den 37. Aufsichtsbezirk (Amtssitz: Teschen) : Einzel-Ausgabe der Berichte der k.k. Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre ..., 1912-1914

Bericht über die evang. Lehrerbildungsanstalt zu Bielitz in österr. Schlesien, 1869/70-1907/27

Bericht über die Krankenbewegung im öffentlichen St. Elisabeth-Frauen- und Kinder-Spital in Teschen Österreich.-Schlesien für die Zeit ..., 1905/06-1917/18

Bericht über die Tätigkeit im Jahre ..., 1921 / Bezirkskrankenkasse Tsch.-Teschen

Bericht über die Vereinstätigkeit im ... Verwaltungsjahr ..., 1907

Bielitz-Biala'er Anzeiger : Deutsch fortschrittliches Organ, 1909-1910, 1913-1914

Bielitzer Heimatkalender, 1941-

Bielitzer Volksstimme : sozialdemokratisches Organ für Ostschlesien, 1907

Deutscher Grenzbote für Polnisch-Schlesien, 1921-1935

Deutscher Volksrat : Flugblatt! des deutschen Volksrates für Ostschlesien, 1919

Die Eintagsfliege : humoristisch, satirisch, zynisch, sonst unabhängige Zeitschrift : erscheint erstmalig im Krisenjahr 1932, 1932

Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich, 1898-1899

Fest-Zeitung, 1903

Freiheit : Organ der deutschen Sozialdemokratie für Teschen/Freistadt und Umgebung, 1919-1920

Der Gemeinderatswähler : Organ zur Aufklärung der steuerzahlenden Bevölkerung Teschens [...] = Wyborca do Rady Gminnej : organ dla uświadomienia obywateli miasta Cieszyna płacących podatek [...], 1912

Geschäfts-Bericht der Bielitz-Bialaer Electricitäs- und Eisenbahn-Gesellschaft für ... : bestimmt zum Vortrage in der ersten (ordentlichen) General-Versammlung der Actionäre ..., 1897

Geschäftsjahr 1932/33, 1935/36 / (Zentral-Konsum-Verein für Schlesien in Lazy)

Handbuch des Bistums Breslau und seines Delegatur-Bezirks, 1907, 1909, 1912-1915, 1918-1922, 1926

Handbuch des Erzbistums Breslau für das Jahr ..., 1935, 1942

Die Heimat : Zeitschrift für das ostdeutsche Haus, 1926

Heimatkalender des Kreises Teschen, 1941-1942

Jahrbuch der Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines, 1908, 1912/1925-1926/1927

Jahres-Bericht der 4klassigen Communal-Volksschule für Knaben und Mädchen in Teschen : veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1870/71-1873/74

Jahres-Bericht der allgemeinen Kranken- und Unterstützungs-Kassa in Teschen für die Zeit ..., 1918-1919

Jahres-Bericht der Bezirks-Krankencassa in Teschen für die Geschäftsperiode pro ..., 1900, 1902-1905, 1909-1914, 1916-1917, 1920/21-1929

Jahres-Bericht der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz österreichisch Schlesien, 1895/1896, 1897/1898-1898/1899, 1901/1902

Jahres-Bericht der Städt. 6classigen Volksschule für Mädchen in Teschen, 1876/77

Jahres-Bericht der städt. sechsclassigen Volksschule für Mädchen in Teschen für das Schuljahr ..., 1876/77

Jahres-Bericht der Teschner Volksbank registrirte Genossenschaft mit unbeschraenkter Haftung für das Jahr ..., 1881

Jahres-Bericht des unter dem Protectorate Sr. k. u. k. Hoheit Herrn Feldzeugmeister Erzh. Friedrich stehenden Feldmarschall Erzh. Albrecht Militär-Veteranen-Vereines zu Teschen, 1898

Jahres-Bericht des Vereines der Buchdrucker in Österr.-Schlesien für die Zeit ..., 1898, 1912, 1914

Jahres-Bericht über das ... Vereinsjahr ... / Bielitz-Biala'er Männergesangverein, 1928

Jahres-Bericht über die Communal-Unter-Realschule in Teschen : für die Schuljahre ..., 1871/73

Jahresbericht der Bezirkskrankenkasse in Freistadt pro ..., 1910

Jahresbericht der Chirurgischen Abtheilung, 1892/93-1903

Jahresbericht der k. k. Erzh. Friedrich-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres..., 1915/16-1917/18

Jahresbericht der k. k. Staats-Oberrealschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres..., 1892/93-1913/14

Jahresbericht der k. k. Staats-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres..., 1918/19-1921/22

 

Jahresbericht der Spar- und Vorschuss-Cassa des Gewerbe-Vereins in Teschen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung für das Jahr..., 1886

Jahresbericht des Deutschen Staats-Gymnasiums in Teschen, 1918/19-1922/23

Jahresbericht des Deutschen Vereines in Teschen für das Jahr ..., 1873

Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Teschen für das Schuljahr ..., 1912/13

Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums zu Bielitz für das Schuljahr, 1895/96-1902/03, 1907/08-1908/09, 1910/11-1913/14, 1915/16, 1927/28

Jahresbericht des Kommunal-Reform-Realgymnasiums in Oderberg-Bahnhof veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911/12-1913/14, 1915/16-1916/17, 1918/19, 1923/24, 1936/37

Jahresbericht des Land- und forstwirtschaftl. Filial-Vereins für Ost-Schlesien in Teschen : unter dem Protectorate Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Friedrich : für ..., 1897-1898, 1908

Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums ( (öffentlichkeitsrecht) in Teschen, 1913/14

Jahresbericht des öffentlichen Communal-Obergymnasiums in Friedek : veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1900/1901-1917-1918

Jahresbericht des Schles. Krankenhauses in Teschen, 1904-1908

Jahresbericht des Techniker-Club in Teschen, 1878, 1892/93

Jahresbericht über das genossenschaftliche Arbeiter-Genesungsheim in Gross-Kuntschitz, 1911

Jahresbericht über den Ustroner evang. Waisenfond und Waisenanstalt, 1879-1896

Jahresbericht über die kaufmännische Fortbildungsschule in Teschen : Schuljahr ..., 1910/11

Jahresrechnung der "Schlesische Evangelische Lehrer-Pension-Anstalt" in Teschen, 1888-1889, 1892, 1894

Jüdischer Grenzbote : unabhängiges Wochenblatt für Schlesien und Westgalizien, 1920

Kleine Morgenpost : neue Schlesische Zeitung, 1920

Kranken-Ausweis der Barmherzigen Brüder zu Teschen für das Jahr ..., 1867

Mitteilungen des Beskidenvereins : offizielles Organ des Beskidenvereins, 1905-1909, 1911-1915

Nachrichten des Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften in Schlesien, 1911, 1915-1917

Neue Evangelische Kirchen-Zeitung : evangelisches Gemeinde- und Familienblatt, 1925-1934, 1936-1939

Neue Protestantische Blätter für das evangelische Oesterreich, 1865-1869

Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen Section der K.K. Mähr.-Schles.Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 1872-1875

Odborné listy : časopis horníků a hutniků Moravy a Slezska, 1893-1895

Oesterreichisch-schlesischer Vereins-Kalender für das Jahr ..., 1876-1877, 1879

Oesterreichische Morgenzeitung und Handelsblatt, 1914-1929, 1931, 1933-1938

Officielle Ausstellungs-Zeitung der ersten österr.-schlesischen Gewerbe-, Industrie-, land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung in Teschen, 1880

Ostrauer Zeitung : Abendblatt, 1929

Ostrauer Zeitung : Morgen Ausgabe, 1915-1919

Ostrauer Zeitung, 1900

Der Ostschlesier : Organ der deutschen Volksabstimmungs-Kommission, 1920

Ostschlesische Volksstimme : sozialdemokratisches Organ, 1919

Post-Büchel : für das Jahr..., 1882

Prochaska's Verzeichniß aller Stationen des Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Dampschiff-Verkehrs in Oesterreich-Ungarn, 1896

Programm der k. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Teschen : veröffentlicht durch die Direktion am Schlusse des Schuljahres 1874/1875, 1878

Programm der k. k. Staats-Oberrealschule in Bielitz, 1874/75, 1876/77-1916/17

Programm der k. k. Staats-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres..., 1873/74-1891/92

Programm des (vereinigten) k. k. Albrecht-Gymnasiums in Teschen, 1898/99-1917/18

Programm des k. k. (vereinigten) Staats-Gymnasiums in Teschen 1873/74-1897/98

Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen, 1851-1855, 1857, 1859-1865, 1867-1872/1873.

Programm des k. k. katholischen Gymnasiums zu Teschen, 1851-1853/1854, 1856-1858, 1861-1872/1873

Programm und Jahresbericht der österr.-schlesischen Landes-Ackerbauschule zu Kotzobendz bei Teschen : veröffentlicht durch die Direction am Schlusse des Schuljahres, 1875/76-1905

Proletarier : Organ der Gewerkschaftskommission Ostschlesiens, 1919-1920

Provinzial Handbuch für Mähren und Schlesien für das Jahr ..., 1844-1847

Rechenschafts-Bericht der II. Gruppe der Steinkohlenbau-Genossenschaft des Mährisch-Ostrauer Revierbergamts-Bezirkes für die Zeit ..., 1910/1912

Rechenschafts-Bericht des Unterstützungs-Vereines Schülerlade an der k. k. Oberrealschule zu Teschen für das Schuljahr ..., 1894/1895

Rechnungs-Abschluss der Ersten Productiv-Association der Kleidermacher in Teschen Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung für das Jahr ..., 1887-1890, 1892

Rechnungs-Abschluss der Friedeker Sparkassa für das Jahr..., 1886

Rechnungs-Abschluss der Teschner Sparcassa für das Jahr..., 1881, 1883, 1889, 1901-1902, 1905-1906

Der Sammler : nichtpolitische Zeitschrift für Stadt und Land, 1851

Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau k. k. Oesterreichischen Antheils für das Jahr ..., 1847-1848, 1850, 1858, 1860

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr ..., 1895-1903, 1905

Schematismus für das Markgrafthum Mähren und Herzogthum Schlesien : auf das Jahr 1815, 1817, 1819, 1821, 1830, 1834-1843

Schematismus für Mähren und Schlesien, sammt einem Schreibkalender für das Jahr ..., 1785-1796

Das Schlesische Evangelische Schwesternhaus in Bielitz : Bericht über die Verlegung des Standortes der Anstalt und deren Entwicklung bis ..., 1903, 1911, 1918

Schlesischer Anzeiger, 1860

Schlesischer Merkur : Wochenblatt für Industrie, Handel und Gewerbe, 1921-1939

Schlesischer Schul- und Lehrer-Schematismus, 1906, 1912
Schlesischer Schul-Kalender für das Jahr ..., 1876

Schlesisches Schulblatt, 1872-1907

Silesia : Kalender für das Herzogthum Schlesien für das gemeine Jahr ..., 1866

Silesia, 1859-1937

Sodalengruss aus Teschen : freundschaftliche Sodalenkorrespondenz, 1908-1909

Die Spur, 1912/1913

Steffans Taschen-Kalender für Landwirte..., 1920

Tätigskeitsbericht des Gewerkschaftlichen Krankenhaus in Orlau pro ..., 1909

Teschner Montags-Blatt : neue Schlesische Zeitung, 1917

Teschner Tagblatt, 1920

Teschner Volksblatt, 1919

Teschner Volksbote : unabhängiges Organ, 1919-1920

Teschner Zeitung, 1919-1922, 1926, 1928-1929, 1931-1934

Titularkalender oder Schematismus für Mähren und Schlesien, samt einem Schreibkalender für das Jahr ..., 1797-1804

Unsere Heimat! : Beilage zur Neuen Evang. Kirchenzeitung, 1926-1927

Verordnungen des fürstbischöfl. General-Vikariat-Amtes in Teschen, 1906-1921

Volksstimme : Organ der deutschen Sozialdemokratie der Republik Polen, 1920, 1923-1925

Volksstimme : Organ der Deutschen Sozialistischen Arbeitspartei Polens, 1926-1929

Volksstimme : sozialdemokratisches Organ für Ostschlesien, 1910-1912

Voranschlag für den Gemeindehaushalt der Stadt Teschen für das Jahr…, 1919

Voranschlag für den Haushalt der Stadt Teschen, 1907, 1909-1911

Der Wähler, 1927, 1929

Wochenblatt : unabhängiges christlich-sociales Organ, 1901

Zehn Jahre Kinderschutz in Bielitz : Jahresbericht der Deutschen Bezirkstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Bielitz, 1919

Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, 1906/07-1926/29

Zweiter Bericht des Kuratoriums des allgemeinen Krankenhauses der evangelischen Gemeinde in Teschen an die Herren Mitglieder der Teschner evangelischen Gemeindevertretung, [1902]

 

 
 
 
 
 
Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy

Agitator : kalendář mezinárodně organisovaného dělnictva : kalendarz dla międzynarodowo zorganiz. robotników : Kalender der international organisierten Arbeiterschaft, 1914

Bezkydské besedy, 1914-1916

Bezkydy Jeseníky : věstník žup Klubu čs. turistů Jesenické, Pobezkydské a Těšínské a Jesenické a župy lyžarské, 1934-1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88577

Bezručův kraj : českosocialistický obdeník pro XIV. moravsko-slezskou župu, 1925

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88529

Černá země, 1924/25-1925/26, 1928/29-1937/38

Činnost Matice osvěty lidové pro Těšínsko a Hlučínsko za Rok ..., 1921

Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za Rok ..., 1922, 1924-1930, 1932-1935, 1937

Dělnický deník : orgán českosl. komunist. strany (sekce III. intern.) pro moravsko-slezskou župu, 1921, 1926

Duch času : orgán česko-slovanské socialní demokracie, 1908-1910, 1913-1914, 1919, 1922-1923, 1935

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87998

Farní věstník římsko-katolického farního uřadu v Orlové, 1928, 1932

Hlasy z Těšínska : list hající zájmy středních stavů, 1930

Horník : kalendář pro lid hornický na rok ..., 1918, 1935

Kocur : humoristicko-satirický list, 1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87391

Moravsko-slezská revue, 1908-1909

Moravsko-slezský denník, 1920, 1929, 1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88468

Moravsko-slezský sborník, 1918-1919

Naše Ostravsko, 1909

Nazdar! : ustřední orgán hornictva a hutnictva Rakouského, 1895-1898, 1905-1906, 1913, 1915, 1919

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88469

Noviny těšínské : pismo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku, 1896, 1908, 1910

Obrana Slezska, 1911-1913, 1918, 1921-1922, 1925, 1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21704

Ochrana lidu : příloha "Ostravského kraje" : měsíčnik křížového spolku a jeho odborů, 1911-1912

Okresní věstník pro správní okres českotěšínský = Dziennik Powiatowy dla Powiatu Český Těšín, 1935-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87975

Ostravský denník : organ polit. spolku pokrokového v Mor. Ostravě, 1909, 1911, 1919

Polední deník, 1939

Prokop : orgán hornictva a hutnictva moravsko-slezského, 1895

Ročenka okresní péče o mládež v Jablunkově za rok ..., 1933

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78966

Rozpočet = Voranschlag / Město Český Těšín Stadt, 1939

Slezský evangelík : měsíčník "Evangelické Matice Třanovského", 1928

Slezským dětem, 1930/31-1933/34

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88464

Svornost : organ České sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku pro severovýchodní Moravu a Slezsko, 1913

Těšínská korespondence, 1919/1920

Těšínské noviny, 1937-1938

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88609

Těšínský kalendář : na obyčejný rok ..., 1922-1923, 1925--1938

Těšinský lid : nezávislý týdeník, 1934

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88527

Těšinským dětem, 1929/1930

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88462

Třinecký 1. máj, 1927

Úřední věstník okresního úřadu v Českém Těšíně = List Urzędowy Urzędu Powiatowego w Čěském Těšíně, 1929-1931

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87997

Úřední věstník Okresního úřadu ve Fryštatě = Dziennik Urzędowy Urzędu Powiatowego we Frysztacie, 1931-1932

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88525

Vlastivěda Těšínska : lidová čítanka dějepisných, národopisných, kulturních a místopisných obrazů československého Těšínska, 1923-1924

Výroční správa za spravní rok ... / Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech, 1926/27-1927/28, 1931/32

Výroční zpráva Frýdecké spořitelny ve Frýdku, 1927
Výroční zpráva Městské spořítelny v Orlové, 1931

Výroční zpráva Státního československého koedukačního ústavu učitelského ve Slezské Ostravě za školní rok ..., 1933/34, 1935/36-1937/38

Výroční zpráva Státního československého reálného gymnasia v Orlové, 1936/1937

Výroční zpráva Státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě za školní rok ..., 1928/29-1929/30

Výroční zpráva Veřejné obchodní školy v Orlové za školní rok… = Sprawozdanie Paralelki Polskiej za rok szkolny…, 1937-38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64657

Zpráva c.k. ústavu na vzdélávání učitelů v Polské Ostravě, 1905/06-1908/09

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64347

Zpráva Českého reformního reálného gymnasia slezské Matice Osvěty Lidové v Českém Těšíně, 1922/23, 1927/28-19337/38

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62849

Zpráva o činnosti Slezské musejní společnosti v Orlové, 1933-1935, 1937

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78958

 

 
 
 
 
 
 
Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy

Catalogus venerabilis Cleri Dioecesis Wratislaviensis sub ditione augustissimae Domus Austriacae subsistentis pro Anno ..., 1807, 1839, 1844-1845

Juventus Caesareo-Regii Gymnasii Teschinii e moribus et progressu in litteris censa, 1813, 1816-1817, 1820,1822-1844, 1847

Nomina Iuvenum in Caesareo Gymnasio Teschinii humanioribus litteris studentium ex ordine classium, 1789, 1793-1794, 1807

Status personalis venerabilis Cleri Dioecesis Wratislaviensis Austriacae ditionis, 1829-1831, 1834, 1836