Konferencja „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się konferencja „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym” organizowana przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z innymi jednostkami badawczymi.  Plenarne obrady konferencji otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie naukowe wpisuje się w nurt dociekań podejmowanych w poprzednich latach na konferencjach cyklicznych, a zwłaszcza nawiązuje do problematyki ubiegłorocznej konferencji nt. Szkoła-kultura-środowisko lokalne.

Zaproponowano dyskurs na temat lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei; łączy z kulturą, z naturą; jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych; ułatwia odpowiedź na fundamentalne pytania: kim jesteśmy, skąd idziemy, dokąd zmierzamy?

Przedstawione zostaną przykłady owocnej współpracy badaczy i praktyków z różnych rzeczywistości, różnych państw i ich konstruktywnego wspólnego pochylenia się nad problemem wychowania w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym. Zamierzamy zastanowić się nad tym: Jakie są sukcesy, a jakie problemy rodziny? Jakie są szanse, a jakie zagrożenia wychowania w szkole? Jakie są relacje między środowiskiem rodzinnym, środowiskiem szkolnym i środowiskiem lokalnym? Czy i ewentualnie jaki jest udział rodziny, szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności/lokalnej wspólnoty? Pragniemy opisać na podstawie analizy rzeczywistych faktów i zjawisk postępowanie społeczno-wychowawcze szkoły w środowisku lokalnym oraz wyartykułować nowe formy działalności szkół odpowiadające współczesnym odmianom wspólnot lokalnych, powstających w wyniku intensywnych zmian społeczno-kulturowych.

W szczególności proponujemy dyskusję wokół następujących kwestii:

– teorie, koncepcje, studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk wychowawczych;
– wartości  i przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie, szkole;
– udział rodziny i szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności;
– kultura pedagogiczna rodziców, nauczycieli;
– doświadczenia instytucji i organizacji wspierających rodzinę i szkołę w wypełnianiu ich funkcji.

Komitet Organizacyjny
dr hab. Alina Szczurek-Boruta – przewodnicząca
dr Barbara Chojnacka-Synaszko – sekretarz konferencji
dr Katarzyna Jas – sekretarz konferencji
mgr Aleksandra Gancarz – sekretarz konferencji