Internetowy katalog cieszyńskich bibliotek zabytkowych dostępny

Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych historycznymi księgozbiorami oddane zostało narzędzie, które w bezprecedensowy sposób ułatwia korzystanie z bogatych zbiorów cieszyńskich bibliotek zabytkowych. Za pośrednictwem udostępnionej właśnie „multiwyszukiwarki” możliwe stało się jednoczesne prowadzenie kwerend w katalogach pięciu instytucji: Książnicy Cieszyńskiej, Biblioteki im. B. R. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, Biblioteki OO. BonifratrówBiblioteki Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Jest to niewątpliwie wydarzenie przełomowe. Jeszcze kilka lat temu z większości zbiorów cieszyńskich bibliotek zabytkowych można było korzystać wyłącznie za pośrednictwem anachronicznych katalogów kartkowych. Sytuacja uległa zmianie dzięki realizowanemu w latach 2007-2010 projektowi „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Uczestniczące w nim biblioteki podjęły się zadania komputerowego opracowania swych zbiorów w tym samym programie MAK i według jednolitych zasad, a efekt kilkuletnich prac zostaje właśnie oddany do użytku.  Dwie z bibliotek (cieszyński Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach i Biblioteka OO. Bonifratrów) prezentują swe elektroniczne katalogi po raz pierwszy. Katalogi on-line trzech pozostałych bibliotek zostały już wprawdzie udostępnione wcześniej, jednak korzystanie z nich wymagało każdorazowo poszukiwania informacji w osobnych witrynach internetowych poszczególnych instytucji. Za pośrednictwem nowo udostępnionej wyszukiwarki zainteresowani korzystać mogą równocześnie z katalogów wszystkich bibliotek, przeszukując całość zbiorów lub tylko wybrane ich kategorie. Oddana do dyspozycji czytelników wyszukiwarka znacząco usprawnia prowadzenie kwerend, działając w sposób przyjazny, szybki i efektywny. Za jej pośrednictwem korzystać można z elektronicznych katalogów książek, czasopism, a także zbiorów specjalnych: starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego.

Choć katalogi on-line cieszyńskich bibliotek zabytkowych nie obejmują jeszcze całości ich zasobów, stanowią już jednak pokaźne bazy danych (łącznie ponad 65 tys. opisów książek, 3 tys. tytułów czasopism, 30 tys. starych druków, 2 tys. rękopisów, 500 map, 1300 jednostek ikonografii oraz 300 jednostek dokumentów życia społecznego), a w miarę postępu prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów będą na bieżąco aktualizowane. Uzupełnienie katalogów stanowią opracowane w Książnicy Cieszyńskiej bazy bibliograficzne: bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999 (niemal 5 tys. artykułów o tematyce historycznej z cieszyńskiej prasy regionalnej i lokalnej) oraz bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego” za lata 1985-2011 (ponad 1700 artykułów). Całość dostępna jest w internetowej witrynie Książnicy Cieszyńskiej pod adresem: http://fidkar.kc-cieszyn.pl/.