Książnica Cieszyńska otwiera się dla Czytelników i Zwiedzających

 

Jakkolwiek Książnica Cieszyńska, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich Użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 9 czerwca ponownie otwiera czytelnię, galerię oraz salę konferencyjną. Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej w jej siedzibie pozostaje obwarowane jednak kilkoma istotnymi ograniczeniami, dotyczącymi zarówno dopuszczalnej liczby Czytelników i Zwiedzających jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Książnicy, jak i zakresu świadczonych usług, a także sposobu zachowywania się Gości i Personelu.

 

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie od 9 czerwca 2020 r. znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

 

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń i dołączonych do drugiego z nich „Procedur funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej. Zachęcając do uważnej lektury obu dokumentów, tutaj zwracamy uwagę na kilka kluczowych przepisów:

  • Do korzystania z usług czytelni, wizyt w galerii oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Książnicę Cieszyńską uprawnione są wyłącznie osoby, które przez cały okres obecności w Książnicy osłaniają nos i usta odpowiednimi maskami, noszą rękawiczki i dezynfekują ręce zgodnie z obowiązującymi w Książnicy zaleceniami.
  • Zamiar skorzystania z czytelni, galerii lub sali konferencyjnej należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do siedziby Książnicy Cieszyńskiej, a następnie – po otwarciu drzwi wejściowych przez bibliotekarza dyżurnego – oznajmić mu cel swojego przybycia i zastosować się do wydanych przez niego poleceń i/lub rekomendacji (w szczególności dotyczących dezynfekcji dłoni i włożenia rękawiczek, co powinno nastąpić w hallu biblioteki); wobec ewentualności przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających w danej chwili z usług Książnicy Cieszyńskiej, bibliotekarz dyżurny może tymczasowo odmówić wpuszczenia czytelnika(ów) i/lub zwiedzającego(ych) do siedziby biblioteki. Z odmową wejścia do jej wnętrza spotkać się można także w przypadku niestosowania się do poleceń i rekomendacji wydawanych przez bibliotekarza dyżurnego.
  • Udostępnianie zbiorów odbywa się tylko w czytelni ogólnej, w której korzystać można także ze zbiorów specjalnych.
  • W czytelni nie może przebywać więcej czytelników niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących (nie więcej, niż pięć), których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
  • Czytelnicy nie są uprawnieni do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego, a także z umieszczonych w czytelni komputerów i sprzętów reprograficznych. Ewentualne korzystanie ze stanowisk komputerowych dopuszcza się tylko za zgodą bibliotekarza dyżurnego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.
  • W sali konferencyjnej nie może przebywać więcej osób niż liczba liczba dostępnych w niej miejsc siedzących, których rozmieszczenie pozwolić powinno na zachowanie co najmniej dwumetrowych odległości pomiędzy zajmującymi je osobami.
  • Galeria otwarta pozostaje dla zwiedzających tylko w godzinach funkcjonowania czytelni, tj. od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00.-15.00.
  • Wystawy dostępne w galerii w jednym czasie zwiedzać może nie więcej niż dwanaście osób.

Wraz z uruchomieniem czytelni Książnica Cieszyńska przestaje bezpłatnie świadczyć usługi reprograficzne oferowane w ramach „Pogotowia bibliotecznego”. Zamówienia na wykonanie cyfrowych kopii realizowane są odtąd, niezależnie od liczby kopiowanych stron, zgodnie z  zasadami określonymi w § 44, ust. 2. „Regulaminu udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, na podstawie „Cennika usług realizowanych za pośrednictwem czytelni Książnicy Cieszyńskiej”

 

Przypominamy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają cyfrowe zasoby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej elektroniczne narzędzia kwerend, a mianowicie:

 

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie.

 

Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom.

 

Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych.

 

 

Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna, Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim, Cieszyńskie rody – Michejdowie, Cieszyńskie rody – Buzkowie, Cieszyńscy Legioniści, Cieszyn 1918, Zaolzie 1938, Zaolzie teraz, O konserwacji zbiorów

Profil Książnicy Cieszyńskiej w Facebooku, w którym codziennie publikowane są materiały prezentujące wybrane cymelia lub osobliwości ze zbiorów biblioteki

 

Zapraszając Państwa do skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/