Ogłoszenie o otwarciu Książnicy Cieszyńskiej

 

Jakkolwiek Książnica Cieszyńska, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich Użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 4 maja 2021 r. wznawia działalność czytelni i galerii. Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej w jej siedzibie pozostaje obwarowane jednak kilkoma istotnymi ograniczeniami, dotyczącymi zarówno dopuszczalnej liczby Czytelników i Zwiedzających jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Książnicy, jak i zakresu świadczonych usług, a także sposobu zachowywania się Gości i Personelu (aktualizacja 3 września 2021 r.).

Od 4 maja 2021 r. otwarta zostaje czytelna ogólna Książnicy Cieszyńskiej, która czynna będzie w zwykłych godzinach, tj. od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00-15.00. W czytelni przebywać może jednocześnie nie więcej niż pięciu Czytelników. Czytelnia zbiorów specjalnych pozostaje zamknięta. Z rękopisów, starych druków, kartografii, ikonografii i dokumentów życia społecznego korzystać można w czytelni ogólnej. Zamówienia na dostarczenie zbiorów specjalnych do czytelni ogólnej przyjmowane są do godz. 14.00. Zamówienia złożone w godz. 14.00-18.00 realizowane są w dniu następnym.

Od 4 maja 2021 r. ponownie też otwarta zostaje dla publiczności galeria Książnicy Cieszyńskiej, w której jednak wystawy zwiedzać może jednocześnie nie więcej niż sześć osób.

Od 28 maja swoją aktualność odzyskują oferty dotyczące organizowanych w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej lekcji bibliotecznych oraz wszelkich innych wydarzeń z udziałem publiczności. W przebiegających  we wnętrzach Książnicy Cieszyńskiej lekcjach i pozostałych imprezach nie może brać jednak udziału więcej niż 15 osób.

Do wskazanych wyżej limitów czytelników oraz uczestników organizowanych w Książnicy Cieszyńskiej imprez nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19, mogących fakt zaszczepienia potwierdzić stosownymi certyfikatami.

Wraz z uruchomieniem czytelni Książnica Cieszyńska przestaje bezpłatnie świadczyć usługi reprograficzne oferowane w ramach „Pogotowia bibliotecznego”. Zamówienia na wykonanie cyfrowych kopii realizowane są odtąd, niezależnie od liczby kopiowanych stron, zgodnie z  zasadami określonymi w § 44, ust. 2. „Regulaminu udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, na podstawie „Cennika usług realizowanych za pośrednictwem czytelni Książnicy Cieszyńskiej”

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie od 9 czerwca 2020 r. znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń i dołączonych do drugiego z nich „Procedur funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej. Zachęcając do uważnej lektury powyższych dokumentów, tutaj zwracamy uwagę na kilka kluczowych przepisów:

  • Do korzystania z usług czytelni, wizyt w galerii Książnicę Cieszyńską uprawnione są wyłącznie osoby, które przez cały okres obecności w Książnicy osłaniają nos i usta odpowiednimi maskami, noszą rękawiczki i dezynfekują ręce zgodnie z obowiązującymi w Książnicy zaleceniami.
  • Zamiar skorzystania z czytelni lub galerii należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do siedziby Książnicy Cieszyńskiej, a następnie – po otwarciu drzwi wejściowych przez bibliotekarza dyżurnego – oznajmić mu cel swojego przybycia i zastosować się do wydanych przez niego poleceń i/lub rekomendacji (w szczególności dotyczących dezynfekcji dłoni i włożenia rękawiczek, co powinno nastąpić w hallu biblioteki); wobec ewentualności przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających w danej chwili z usług Książnicy Cieszyńskiej, bibliotekarz dyżurny może tymczasowo odmówić wpuszczenia czytelnika(ów) i/lub zwiedzającego(ych) do siedziby biblioteki. Z odmową wejścia do jej wnętrza spotkać się można także w przypadku niestosowania się do poleceń i rekomendacji wydawanych przez bibliotekarza dyżurnego.
  • Czytelnicy nie są uprawnieni do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego, a także z umieszczonych w czytelni komputerów i sprzętów reprograficznych. Ewentualne korzystanie ze stanowisk komputerowych dopuszcza się tylko za zgodą bibliotekarza dyżurnego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.

Przypominamy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają cyfrowe zasoby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej elektroniczne narzędzia kwerend, a mianowicie:

 

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie.
 
Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom.
 

Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych.

 

Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna, Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim, Cieszyńskie rody – Michejdowie, Cieszyńskie rody – Buzkowie, Cieszyńscy Legioniści, Cieszyn 1918, Zaolzie 1938, Zaolzie teraz, Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, O konserwacji zbiorów

 

Akademia Filozoficzna, materiały z przebiegających od października 2029 r. warsztatów, których celem było wyposażenie Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne. Udostępnione materiały zawierają: repetytoria, nagrania video, teksty źródłowe wraz z kluczowymi pytaniami, interaktywne quizy, a także informacje o cymeliach filozoficznych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

 
Przechowane, odnalezione, wyszukane… Lekcje o książkach, zestaw scenariuszy lekcji o książkach autorstwa dr. Henryka Hollendra, jednego z czołowych polskich bibliologów, obejmuje konspekty 12 lekcji oraz ilustrujące i objaśniające ich tematykę prezentacje komputerowe. Celem tak przygotowanego materiału jest prezentacja wiedzy o historii książki, ukazywanej przez pryzmat cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. 
 

Akademia Niepodległości: zarejestrowane na video wykłady, które w Cieszynie odbywały się od grudnia 2017 r. aż do  listopada 2019 r. w ramach zorganizowanego przez Instytutu Pamięci Narodowej cyklu. Znani, cieszący się najwyższym autorytetem polscy historycy prezentują okoliczności odrodzenia się w 1918 r. państwa polskiego, uformowania się jego ustroju i władz, a także wytyczenia granic.

 

Zaolzie teraz, kanał YouTube zawierający nagrania video, na których zarejestrowano 10 spotkań z wybitnymi, w części, niestety, nieżyjącymi już członkami społeczności polskiej na Zaolziu, które odbywały się w Książnicy Cieszyńskiej w latach 2011-2012.

 

Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, stanowiący element wirtualnej wystawy o tej samej nazwie kanał YouTube z nagraniami aktorskich interpretacji wybranych fragmentów poezji i prozy zaolziańskich autorów w wykonaniu gwiazd Sceny Polskiej czeskocieszyńskiego teatru.

 

Profil Książnicy Cieszyńskiej w Facebooku, w którym codziennie publikowane są materiały prezentujące wybrane cymelia lub osobliwości ze zbiorów biblioteki

 

Zapraszając Państwa do skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/