Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

Poniżej znajdują się informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa uprawnieniach.

 1. Administrator danych osobowych i Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Książnica Cieszyńska, instytucja kultury z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. -OKT 6/1/1994, NIP: 5481064564, REGON: 070431470

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. a) w celu zawarcia umowy – na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)
 2. b) w celu wykonania umowy – na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)
 3. c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
 4. d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)
 5. e) dla celów archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)
 6. f) dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)
 7. Informacja o kategoriach danych osobowych, które zbieramy

Zbierane i przetwarzane będą wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione przez Panią/Pana

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, takie jak: firmy świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe,
 2. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Informacja o przekazywaniu danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji akcji Newslettera będą przetwarzane przez okres prowadzenia takiej akcji informacyjnej albo do rezygnacji lub zgłoszenia sprzeciwu.

 1. Informacja o Pani/Pana uprawnieniach

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymani ich kopii
 2. b) prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych osobowych
 3. c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. e) prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych lub zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio wskazanemu podmiotowi
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych
 7. g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowy, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację. Powinna Pani/Pan wskazać i uzasadnić swoją szczególną sytuację
 8. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia
 9. i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Informacja o profilowaniu

Informujemy, iż Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych osobowych, których podanie określone zostało jako fakultatywne – podanie danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości korzystania z Newslettera.

 1. Informacja o możliwości cofnięcia zgody i skutkach wycofania zgody.

Informuję, iż w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można wysłać w formie pisemnej na adres: Książnicy Cieszyńskiej lub adres mailowy ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl.