Wydarzenia

Wykład VIII: John Locke
– ojciec nowożytnego empiryzmu

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z tematyką ósmego wykładu Akademii Filozoficznej, który w całości poświęcony był omówieniu najważniejszych wątków filozoficznego systemu Johna Locke’a – twórcy nowożytnego empiryzmu, jednego z czołowych teoretyków nowożytnego liberalizmu oraz myśliciela, który w największym stopniu przyczynił się do powstania filozofii Oświecenia...

Książnica Szersznikowi

14 stycznia 2024 r. minęła 210 rocznica śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika, jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Cieszyna. Jego aktywność odcisnęła trwały ślad w historii miasta, do czasów współczesnych rzutując na jego kierunki rozwojowe, a pozostawiony przezeń dorobek stanowi niezwykle istotny, a ze względu na swoją specyfikę zarazem wyjątkowy...

Cześć Karwinie

 Stało się, jak wszyscy przewidywali. Czesi bez wypowiedzenia wojny wszczęli walkę o Śląsk. Kiedy dopołudnia kilku czeskich oficerów, przebranych za oficerów aljanckich, odgrywało płaską komedję przed Radą Narodową, że żądają w imieniu koalicji wycofania się załóg polskich poza Białkę, i kiedy generał Latinik zwracał się telefonicznie do Ministerstwa wojny w Warszawie...

Odwiedziny w “Lecznicy dusz”

„Szedł raźno, rozwiewając poły długiej rewerendy. [...] W wąskiej uliczce, przylepiony do pojezuickiego kościoła stał piętrowy dom surowy i prosty. Jedyną ozdobą i urozmaiceniem skąpej fasady był kuty w kamieniu napis grecki: Lekarstwo duszy. Ksiądz Brzóska uśmiechnął się do tego napisu i wszedł z rozmachem na schody. Były dość mroczne,...

Mitteleuropa

Wśród książek, które zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej, a uznawane są za fundamentalne w dziejach Polski i Europy, szczególne miejsce zajmuje wydane w 1915 r. w Berlinie polityczne dzieło pt. „Mitteleuropa” („Europa Środkowa”). Książka, która w krótkim czasie rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy, zyskała w krajach niemieckich status prawdziwego...

„Rozmaitości śląskie” z Cieszyna

Początków polskiej folklorystyki upatrywać należy w epoce romantyzmu. Zainteresowanie schedą materialną oraz duchową kultury ludowej wiązano pośrednio z realizacją ideologii narodowowyzwoleńczej. Podobnie na Śląsku, zainteresowanie folklorem stanowiło sygnał dojrzewania narodowego. Chcąc przeciwstawić własną odrębność, początkowo etniczną, a z biegiem czasu narodową, podejmowano próby zachowania i ocalenia, własnego, indywidualnego, dorobku intelektualnego...

Konferencja „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości”

W dniach 24-25 października 2024 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Książnicą Cieszyńską. Konferencja nosząca tytuł „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości” i stanowiąca część projektu...

Najcenniejsze bohemica z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika
Bohuslav Balbín – Epitome Historica Rerum Bohemicarum – Praga, 1677

Bohemica to dokumenty spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów. Mogą to być dzieła pisane lub drukowane po czesku, napisane przez czeskich autorów, wydane na terenie czeskich ziem lub dotyczące problematyki związanej z tym krajem. Sporą grupę takich materiałów można znaleźć w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika, w którym szczególne miejsce...

Tajemnicza Księga Jozuego

Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego to zespół archiwaliów proweniencyjnie powiązany z biblioteką tworzoną przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, organizację zajmującą się gromadzeniem różnorakich zabytków kultury materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego, działającą w Cieszynie w latach 1901-1939. W skład zespołu obejmującego blisko 9000 jednostek bibliotecznych wchodzą głównie dokumenty i akta, utwory literackie i...