Zamówienie na digitalizację zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Książnica ogłasza zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest digitalizacja zbiorów.

sparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Książnica ogłsza zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest skanowanie należącego do Książnicy Cieszyńskiej zbioru druków zwartych wydanych na obszarze Śląska Cieszyńskiego do 1939 r., obejmujących 1 800 publikacji o łącznej objętości około 180 000 stron. Działanie digitalizacji obejmuje: skanowanie do plików TIFF, przekazanie na przenośnych HDD gotowych plików TIFF do weryfikacji, wykonanie ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz przetworzenie wykonanych plików TIFF na publikacje cyfrowe, przeznaczone do archiwizacji i udostępnienia, w tym:
► modyfikacje graficzne podnoszące czytelność i estetykę utrwalonego obrazu (kadrowanie, korekcja gamma, kontrast etc.),
►odczytanie zawartości tekstowej z zastosowaniem technologii OCR,
►wykonanie publikacji w formatach PDF/A oraz PDF wyposażonych w warstwę tekstową oraz narzędzia nawigacyjne,
►wykonanie kompletu metadanych deskryptywnych opisujących każdy zdigitalizowany obiekt oraz kompletu metadanych administracyjno-technicznych i konserwatorskich opisujących każdą stronę każdego zdigitalizowanego obiektu,
►wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu pliku metryczki oraz spisu treści,
►wykonaniu pliku zestawienia zbiorczego w formacie arkusza kalkulacyjnego.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z opisem procedur związanych ze składaniem ofert  oraz niezbędnymi formularzami znajdują się w dostępnych poniżej plikach PDF:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załącznik 1.1

 

Załącznik 1.2

 

Załącznik 1.3

 

Załącznik 1.4

 

Załącznik 1.5

 

Załącznik 1.6

 

Załącznik 1.7

 

Załącznik 1.8

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 3a

 

Załącznik 4

 

Załącznik 5

 

Załącznik 6

 

Załącznik 7

 

Odpowiedź na pytania z 14 kwietnia 2017 r.

 

Odpowiedź na pytania z 18 kwietnia 2017 r.

 

Odpowiedź na pytania z 19 kwietnia 2017 r.

 

Protokół z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego nr 65704 – 2017
Digitalizacja zbiorów

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty