Zamówienie na wykonanie zmiany systemu bibliotecznego i konwersję danych

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską projektu pt. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych zapraszamy do składania ofert na wykonanie zmiany systemu bibliotecznego Książnicy Cieszyńskiej. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z opisem procedur związanych ze składaniem ofert  oraz niezbędnymi formularzami znajdują się w dostępnych poniżej plikach PDF:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 3: Wykaz usług

 

Załącznik nr 4: Wzór umowy

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DRUGI PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY