Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera projektu dla zadania: “Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”

Książnica Cieszyńska ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera projektu dla zadania: “Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” – w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzględnieniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.08.2022 r. do zaakceptowania ostatecznego rozliczenia (przewidywany czas realizacji do 31 grudnia 2024 r.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 wraz z wymaganymi dokumentami do niniejszego zapytania ofertowego – osobiście na adres: Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, pokój nr 6, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@kc-cieszyn.pl. Oferty należy złożyć do godz. 15.00 w dniu 27.07.2022 r. Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej:

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Menadżera projektu

Załącznik nr 1: Opis warunków i przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty w postaci pliku PDF

Załącznik nr 2: Formularz oferty w postaci pliku DOC

Załącznik nr 3: Formularz wykazu usług w postaci pliku PDF

Załącznik nr 3: Formularz wykazu usług w postaci pliku DOC

Załącznik nr 4: Wzór umowy