Zdigitalizowane gazety i czasopisma cieszyńskie

Czytelnicy Książnicy Cieszyńskiej zawsze chętnie korzystali z kolekcji dawnej cieszyńskiej prasy i czasopism. Od  2010 r. nie muszą już tego robić w czytelni, wystarczy że zasiądą przed ekranami domowych komputerów. Dzięki projektowi “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” oraz dwom projektom sfinansowanym ze środków PR “Kultura+”, a zrealizowanym w latach 2013-2014, zdigitalizowano już wszystkie znajdujące się w zbiorach Książnicy gazety i czasopisma z terenu Śląska Cieszyńskiego wydane do 1939 r. Ponadto w ramach prac własnych Książnica ucyfrowieniu poddała kilka kluczowych gazet i periodyków ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim w okresie powojennym. Zdigitalizowane czasopisma są dostępne za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której Książnica Cieszyńska dysponuje własnym profilem.

Oprócz sztandarowych i najczęściej czytanych tytułów, takich jak “Gwiazdka Cieszyńska”, “Dziennik Cieszyński”, “Głos Ludu Śląskiego”, “Robotnik Śląski”, czy – spośród współczesnych – “Głos Ziemi Cieszyńskiej”, “Kalendarz Cieszyński”, “Pamiętnik Cieszyński”, “Zwrot”,  w cyfrowym zasobie biblioteki znaleźć można także mniej znane gazety i czasopisma, które jednak w swoim czasie były bardzo popularne i wywierały istotny wpływ na poglądy i postawy Ślązaków cieszyńskich, a obecnie stanowią jedno z kluczowych źródeł do badań nad historią regionu.

Walorem ich cyfrowej formy jest nie tylko nieograniczona dostępność, ale także instrumentarium wyszukiwawcze, w które kopie te zostały wyposażone. Opublikowane w formacie DjVu roczniki poszczególnych czasopism posiadają bowiem rozbudowane zakładki, za pośrednictwem których jednym kliknięciem przenieść się można odo wybranego numeru danego czasopisma, a – co najważniejsze – wszystkie gazety (za wyjątkiem “Silesii”, która drukowana była czcionką gotycką) poddane zostały OCR-owi, w efekcie czego dostępne stały się nie tylko ich kopie graficzne, ale także warstwa tekstowa, którą można teraz swobodnie przeszukiwać. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż rozpoznanie zawartości tekstowej zdigitalizowanych publikacji przeprowadzono przy użyciu zaawansowanych technik OCR, co w niektórych przypadkach pozwoliło na uzyskanie niemal stuprocentowej trafności odczytu. Co więcej, dotyczy to także częśći gazet i czasopism wydrukowanych czcionką gotycką.

Niżej zamieszczamy listę dotychczas opublikowanych tytułów prasy i czasopism. Oczywiście nie wyczerpuje ona całości cyfrowych zasobów Książnicy dostępnych za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której prócz wymienionych tu gazet i czasopism znaleźć można także kolekcję cieszyńskich ksiąg adresowych, liczne druki zwarte, w tym również pochodzące sprzed 1800 r., a przede wszystkim rękopisy.

 

WYKAZ ZDIGITALIZOWANYCH GAZET I CZASOPISM ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Czasopisma w języku:
                                          ► polskim
                                          ► niemieckim
                                          ► czeskim

                                          ► łacińskim


            CZASOPISMA W JĘZYKU POLSKIM
Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy
Almanach Wojsk Polskich na Rok Pański …, 1916
Bilans za Rok … / Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Skoczowa, 1929-1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99066
Biuletyn Biura Politycznego przy Związku Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88613
Biuletyn Miesięczny Głównej Komendy Harcerzy w Czechosłowacji, 1937
Biuletyn Strajkowy Związku Polskich Górników, 1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87623
Blok Socyalistów : jednodniówka wyborcza Polskiej Partyi Socyalistycznej Śląska Cieszyńskiego, 1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85584
Budżet na Rok … / Gmina Miasta Cieszyna Województwo Śląskie, 1933/34-1939/40
Cepy, 1912-1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84601
Chrześcijański Kalendarz Ścienny na Rok …, 1932
Czerwony Zawodowiec : organ hutników i górników polskich w Republice Czeskosłowackiej, 1933-1935, 1937
Dalej Podać! : wydawnictwo austryackiego Związku przeciw pijaństwu, 1898, 1900
Dolno-Leszczanin : jednodniówka przeznaczona potrzebom polityczno-gospodarczym obywateli gminy, 1932
Dziennik Cieszyński : pismo codzienne poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku, 1906-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19181
Dziennik Polski : pismo bezpartyjne ludności polskiej w Czechosłowacji, 1934-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20692
Dziennik Śląska Cieszyńskiego, 1923-1926 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20518
Dziennik Śląski : pismo bezpartyjne, 1923 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85746
Dziennik Urzędowy Delegata Wojewody Śląskiego przy Dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Śląsk”, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87816
Dziennik Urzędowy Komisarza Rządowego Śląska Cieszyńskiego, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85869
Dziennik Urzędowy Prefekta przy Komisyi Międzynarodowej w Cieszynie dla wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87349
Dziennik Urzędowy Prefekta przy Komisyi Międzynarodowej w Cieszynie dla wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87341
Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87368
Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisyi Rządowej Śląska Cieszyńskiego, 1921-1922 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85875
Ebenezer : wiadomości z Ewang. Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie i Polskiego Diakonatu Ewangelickiego, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89011
Echo : kwartalnik śpiewaczy : organ Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji, 1934-1935
Echo Beskidzkie : czasopismo poświęcone wszelkim przejawom życia narodowego i państwowego, 1937-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20786
Ewangelicki Poseł Cieszyński : pismo poświęcone sprawom relig.-koscielnym, oświatowym i społecznym ewangelickiego ludu i Kościoła na Śląsku Cieszyńskim, 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23299
Ewangelik : pismo tygodniowe, poświęcone sprawom religijnym, zborowym i społecznym ludu i kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskosłowackiej, 1925-1936, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20427
Ewangielik : pismo poświęcone zbudowaniu, nauce i wiadomościom kościelnym, wydawane w imieniu senioratu śląskiego, 1876-1877 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88611
Familia Silesiae, 1997- www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11945
Gazeta Cieszyńska : pismo bezpartyjne, 1926, 1929, 1931-1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84674
Gazeta Górnicza : organ Związku Górników w Republice Czesko-Słowackiej, 1921, 1923-1924, 1927, 1930, 1932-1933, 1935-1936, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85031
Gazeta Kresowa : pismo poświęcone sprawom narodowym, kulturalnym, politycznym i społeczno-gospodarczym, 1921-1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21738
Gazeta Rolnicza, 1932 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85503
Gazeta Światowa : krytyka Polski i zagranicy (gospodarczo-polityczna), 1923 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87621
Gimnastyk : wydawnictwo Rady Naczelnej “S.G. Siły”, 1925
Głos Ludu Śląskiego : polskie pismo ludowe, 1897-1931 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20240
Głos Młodych : pismo młodzieży szkół średnich Białej-Bielska-Pszczyny, 1935/36-1937/38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86973
Głos Młodych, 1935-1936
Głos Młodzieży : pismo młodzieży szkół średnich Śląska Cieszyńskiego, 1939
Głos Młodzieży Ewangelickiej : miesięcznik poświęcony sprawom Związku Młodzieży Ewangelickiej, 1932-1936, 1938-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85549
Głos Prawdy : pismo “Związku Stanowczych Chrześcijan” ku pogłębianiu w Bożej Prawdzie, 1925, 1927, 1929-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85772
Głos Robotniczy : organ Narodowego Związku Robotniczego org. zaw. im. Ks. Stanisława Stojałowskiego, 1931, 1936-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87263
Głos Robotniczy : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej : pismo poświęcone sprawom polskich robotników na kresach ostrawskich, 1920-1921 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85833
Głos Stanu Średniego : bezpartyjny dwutygodnik poświęcony sprawom gospodarczym, politycznym i kulturalnym, 1935-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84683
Głos z Zaolzia : tygodnik poświęcony sprawom politycznym gospodarczym i kulturalnym, 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85243
Głos Ziemi Cieszyńskiej : organ Frontu Narodowego w Cieszynie, 1955-1976, 1981- www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38273
Głosy Kościelne : dwutygodnik poświęcony sprawom naszych zborów i misji wewnętrznej, 1925-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86238
Godzina : pismo poświęcone polskim religijnym spostrzeżeniom, 1939
Górniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok … / nakł. Unii Górników w Austryi, 1916-1918
Górniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok … / Polska Sekcya Związku Górników w Republ. Czechosłowackiej, 1922-1923
Górnik : organ “Unii Górników w Austryi”, 1905-1908, 1911-1915, 1917-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84726
Gwiazdka Cieszyńska : pismo dla nauki, umiejętności, przemysłu i zabawy, 1851-1939 http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/18730?tab=1
Gwiazdka Niedzielna : Tygodniowe wydanie “Gwiazdki Cieszyńskiej”, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19208
Gwiazdka Śląska, 1930/31-1935
Harcerz Śląski : dwutygodnik młodzieży, 1921 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87628
Hasło Polki : czasopismo poświęcone sprawom kobiecym, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87397
Havířska neděle, 1937-1938
Hejnał : nad morzem życia ze szczytów prawd ducha i praw człowieka : miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej, 1929, 1937-1939
Hermes : czasopismo gimnazjalne wychodzi w miarę potrzeby w kl. 7, 1924/1925
Informator : tygodnik poświęcony sprawom gospodarczym, 1928 = Wochenschrift gewidmet den wirtschaftlichen Interessen, 1928
Informator Podatkowo-Skarbowy i Handlowo-Gospodarczy : dla kupców, przemysłowców, pracowników umysłowych i fizycznych, rzemieślników, rolników, wolnych zawodów, właścicieli nieruchomości budynkowych, restauratorów i wszelkiego rodzaju podatników, 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87390
Invalida : czasopismo poświęcone sprawom zaopiekowania się inwalidami vraz poszkodowanymi wojna na Śląsku = Zeitschrift der Kriegsbeschädigten von Ostschlesien, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87626
Inwalida Śląski : organ niezależny Inwalidów Śląska Cieszyńskiego, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87627
Jednodniówka : komunikat Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Rolników w Stonawie, 1924-1926, 1930, 1935, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87630
Jednodniówka “Siła” : przez oświatę do wolności, 1937/38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62760
Jednodniówka 1-Majowa “Oświata”, 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87625
Jednodniówka 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 1924
Jutrzenka : pisemko obrazkowe dla młodzieży, 1911-1915, 1922
Kalendarz “Niewiasty” na Rok Pański …, 1903
Kalendarz 50 Groszy na Rok Zwyczajny…, 1939
Kalendarz Cepów na Rok Pański …, 1910-1912
Kalendarz Cieszyński dla Katolików i Ewangelików, 1858-1919 @38 R www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14002
Kalendarz Cieszyński, 1985- @19 R. www.sbc.org.pl/dlibra/publication/33899
Kalendarz dla Ludu Ewangelickiego na Rok …, 1884
Kalendarz Dziedzictwa Błog. Jana Sarkandra na Rok Pański … : wydany dla ludu polskiego na Śląsku, 1910-1911, 1914-1917, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98244
Kalendarz Ewangelicki na Rok …, 1885, 1890, 1892, 1894-1895, 1897, 1903-1905, 1907-1933, 1935-1937, 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/95960
Kalendarz Głosu Ludu na Rok …, 1946-1953
Kalendarz Góralski na Rok …, 1938
Kalendarz Górniczy “Szczęść Boże” na Rok …, 1894, 1897
Kalendarz Górniczy “Szczęść Boże” na Rok …, 1910-1912, 1914
Kalendarz Górniczy i Hutniczy “Szczęść Boże” na Rok …, 1899, 1902
Kalendarz Górniczy na Rok …, 1925-1926, 1929, 1933, 1937-1938
Kalendarz Ilustrowany Wieńca i Pszczółki : pisemek politycznych ludowych na rok Pański …, 1880
Kalendarz Katolicki Rzymski i Grecko-katolicki, Astronomiczny, Gospodarski i Domowy na rok Pański…, 1906
Kalendarz Katolicki Wieńca i Pszczółki na Rok Pański …, 1896-1897
Kalendarz Kieszonkowy Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskich Robotników na Rok…, 1910
Kalendarz Kółek Rolniczych na Rok Pański …, 1923-1924
Kalendarz Ludowy na Rok …, 1920
Kalendarz Ludowy na Rok …, 1926
Kalendarz Ludowy Powieściowy Wszechświatowy na Rok Pański …, 1920-1921, 1924
Kalendarz Międzynarodowego Ogólnozawodowego Związku na Rok …, 1927-1928
Kalendarz na Rok … [Kalendarz Skoczowski], 1939
Kalendarz na Rok … [Kalendarz Zaolziański], 1939
Kalendarz na Rok …, 1939
Kalendarz na Rok …: wydany na pamiątkę trzydziestoletniego istnienia Stowarzyszenia dla Robotników i Rolników w Stonawie, 1927
Kalendarz Naszego Ludu na Rok …, 1926-1937
Kalendarz Nauczycielski na Rok Szkolny …, 1911/12-1913/14
Kalendarz Pism Chrześcijańsko-Ludowych Wieńca-Pszczółki na Rok Pański …, 1901-1902, 1906
Kalendarz Polski na Rok … : podług kalendarza wieczystego ułużony[!], na południk krakowski wyrachowany, zawierający oznaczenia astronomiczne, rodowód cesarski, modłę stęplową, jarmarki i czytania pobożne z obrazkami, 1861-1863, 1865-1866, 1870, 1872, 1875, 1878-1880, 1883
Kalendarz Polski Powszechny na Rok …, 1877-1878
Kalendarz Powieściowy na Rok …, 1925-1929, 1931, 1934, 1937-1938
Kalendarz Robotniczy na Rok … / K. P. Cz. [Komunistyczna Partia Czech] Śląska czeskiego, 1929, 1932, 1937
Kalendarz Robotniczy na Rok … / nakł. Sekcji Polskiej Związku Górników, 1927, 1930-1934, 1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/9745
Kalendarz Rodzinny na Rok Pański …, 1918
Kalendarz Rolników Szląskich na Rok …, 1875-1876
Kalendarz Spółdzielczy na Rok … / Ludowa Spółka Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Cieszynie-Bobrku,1938
Kalendarz Spółdzielczy na Rok …, 1939
Kalendarz Śląski na Rok …, 1931-1932
Kalendarz Śląski, 1962-
Kalendarz Wieczny Wieńca i Pszczółki : czyli sprawa ludowa, czem jest i jej stan w r. …, 1896-1897
Kalendarz Wiedzy Duchowej …, 1934
Kalendarz Wielki Uniwersalny na Rok …, 1920
Kalendarz Wieńca i Pszczółki : zastósowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi : na rok Pański …, 1881
Kalendarz Wieńca-Pszczółki na Rok Pański …, 1906
Kalendarz Wojenny na Rok …, 1917
Kalendarz Związku Śląskich Katolików na Rok …, 1924-1925, 1927, 1933-1935
Kalendarz Zwrotu na Rok …, 1954-1961
Kalendarzyk Ochrony Zwierząt na Rok …, 1902-1903
Karwiniak : ulotek górniczy do wyborów rad kopalnianych pisany przez samych hawierzy do hawierzy, 1931, 1933, 1935
Kieszonkowy Kalendarzyk Robotniczy na Rok …, 1907, 1910, 1912, 1918-1919
Kresowiec : czasopismo poświęcone nauce, zabawie i wiadomościom politycznym, 1896 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85864
Kresowy Kuryer Polski, 1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85195
Księga adresowa miasta Cieszyna z kalendarjum na rok 1926 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12565
Kurjer “Miejskiego Komitetu Wyborczego w Cieszynie”, 1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85581
Kurjer Światowy : pismo bezpartyjne, poświęcone sprawom gospodarczym, społecznym i kulturalnym, 1926 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88528
Legjonista : organ “Legjonu Młodych” w województwie śląskiem, 1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85499
Legjonista Polski : pismo Polskiej Organizacji Narodowej w Zagłębiu Dąbrowskim, 1914
Legjonista Śląski : jednodniówka wydana z okazji Obchodów 100-lecia Wymarszu Legionu Śląskiego , 2014
Mały Kalendarz Przyjaciel Żołnierza na Rok …, 1920
Marjański Kalendarz Związku Śląskich Katolików na Rok Zwyczajny…, 1929-1930, 1932
Metalowiec : organ Polskiego Związku Metalowców, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85053
Metalowiec : organ związku austryackich robotników i robotnic zatrudnionych w przemyśle metalurgicznym, 1918-1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85011
Metalowiec : organ Związku Metalowców w Austryi, 1909-1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85047
   Metalowiec : organ Związku Metalowców w Republice Czeskosłowackiej, 1931, 1934-1938    www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85227
Młody Narodowiec, 1929-1931, 1934, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88531
Młot i Pług : pismo klasy pracującej, to jest robotników fizycznych i umysłowych, kolejarzy, rolników, drobnych przemysłowców i kupców oraz wszystkich uczciwych ludzi : jednodniówka wyborcza, 1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85490
Na Fali : powieść, nowela, rzeczy ciekawe, 1933 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88526
Na Fali Życia : popularny tygodnik dla wszystkich, 1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85639
Na Placówce : gazetka harcerska dla wszystkich, 1934-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87395
Na Przełomie : pismo poświęcone sprawom młodzieży ewangelickiej, religijnym, oświatowym, społecznym, sportowym itd., 1933-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85840
Na Straży : tygodnik niezależny służący sprawom politycznym, narodowym, kulturalnym, 1936-1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85725
Na Straży Demokracji, Spraw Narodowych i Kulturalnych : tygodnik, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85726
Naprzód : niezależny tygodnik soc.-demokratyczny w Czechosłowacji, 1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87394
Narodowa Republika : dawniejsza Nowa Republika : pimo niezależne, 1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85487
Nasz Kalendarz Ewangelicki, 1933-1939
Nasz Kocur : humorystyczne pismo, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87392
Nasz Kraj : organ Związku Śląskich Katolików w Republice Czechosłowackiej, poświecony sprawom politycznym, gospodarczym, religijnym i nauce, 1927-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/2176
Nasz Kraj : tygodnik dla ludu katolickiego, 1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85412
Nasz Lud : wolne słowo dla ludu śląskiego, 1923-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21036
Nasz Lud na Polskim Śląsku : wiadomości z Bielska i Białej oraz z Cieszyna i okolicy : popularne pismo bezpartyjne, 1933-1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85750
Nasz Ślązak, 1924-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20160
Nasza Gazetka : pismo perjodyczne młodzieży Państw. Gimnazjum Polskiego w Bielsku, 1932
Nasza Gazetka, 1925
Nasza Młodzież : gazetka ilustrowana dla dzieci, 1921/1922-1922/1923
Nasza Szkoła : organ rad rodzicielskich obwodu szkolnego cieszyńskiego, 1934-1935
Nasze Pisemko : gazetka obrazkowa dla młodzieży, 1922/1923-1938/1939
Niewiasta : [dod. do “Wieńca Polskiego], 1896-1898 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85770
Niewiasta : [dod. do “Wieńca-Pszczółki”], 1902-190, 1906-1908, 1910-1914 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85752
Notatnik Nauczycielski na Rok Szkolny…, 1927/1928
Nowa Gwiazdka : czasopismo polityczne, 1928 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85493
Nowa Pszczółka : pismo dla chrześcijańskich klas pracujących : organ Związku Stronnictwa Chłopskiego, 1894 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87837
Nowa Republika, 1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85485
Nowiny dla Ludu Wiejskiego, 1848-1849 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13239
Nowiny Śląska Cieszyńskiego : ilustrowany tygodnik poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym, 1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85060
Nowiny Śląskie : tygodnik polityczny, poświęcony sprawom gospodarczo-społecznym i kulturalno-oświatowym ludu śląskiego, 1930-1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85065
Noworocznik Listonosza na Rok…, 1916-1917
Nowy Czas : tygodnik polityczny, 1877-1878, 1880-1881, 1883-1897, 1899, 1901, 1903-1925, 1927 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21508
Nowy Dzwon : przegląd chrześcijańsko-socyalnej reformy, 1895
Odrodzenie : miesięcznik poświęcony sprawom odrodzenia człowieka i badaniom zjawisk duchowych, 1921/22, 1928 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89046
Ogniwo : dwutygodnik młodzieży polskiej : pismo poświęcone sprawom młodzieżowym, organizacyjnym, informacyjnym, oświatowo-kulturalnym, naukowym, sportowym i wychowawczym, 1935-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13374
  Ogólna księga adresowa i przewodnik miasta Cieszyna, [1931] www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12677
Opis Śląskiego Kraj. Zakładu Wychowawczego w Cieszynie i Sprawozdanie z Działalności Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego za Rok …, 1923
Oświata : pismo dla młodzieży robotniczej Stowarzyszenia Polskich Robotników i Robotnic “Siła”, 1919-1938, 1919-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22063
Pamiętnik Cieszyński, 1961- www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11957
Personalstand der Geistlichkeit des Bisthums Breslau k. k. österreich. Antheils für das Jahr …, 1866-1867, 1873, 1878-1881
Placówka Kresowa, 1921, 1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87624
Pobudka : miesięcznik gimnazjalny, 1926
Pobudka : organ Polskiej Partyi Socjalistycznej, 1920, 1922, 1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85228
Pobudka Wyborcza : jednodniówka, 1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85579
Pokrzywy : ucieszne pismo ludowe dla rozweselenia i rozrywki, 1909-1910, 1918 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85406
Polska 30-halerzówka “Siedem Groszy” : wiadomości z całego świata – najciekawsze procesy – sensacyjna powieść : dziennik ilustrowany dla wszyskich o wszystkiem, 1933, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13745
Polski Kalendarz Republikański : zawierający opis szlachetnych czynów w walce o wolność ukochanej ojczyzny na rok Pański …, 1920-1923
Poradnik Gospodarczy : organ Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie Czeskim, Towarzystwa Ogrodniczego na Śląsku Czechosłowackim i Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Czechosłowackim : pismo poświęcone zagadnieniom rolniczym i gospodarczym, 1927-1938/1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86739
Poseł Czytelni Ewangelickiej w Cieszynie, 1884
Poseł Ewangelicki : pismo poświęcone sprawom ludu ewangelickiego, 1910-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21609
Poseł Ludowy na Rok …, 1908, 1911, 1914-1915
Poseł Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, 1900
Poseł Związku Śląskich Katolików, 1883-1891, 1893-1895, 1905-1911, 1913-1915, 1919, 1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13416
Postępowy Rolnik : dodatek Głosu Ludu dla rolników, 1950
Powieściowy Kalendarz Republiki Ludowej : dla wszystkich stanów i zawodów narodu polskiego : na rok …, 1920-1921
Powszechny Kalendarz Ludowy na Rok …, 1895-1898, 1900-1901, 1903-1904, 1908-1918
Powszechny Kalendarz Polski : rzymsko i grecko-katolicki, ewangielicki i żydowski, astronomiczny, gospodarski i domowy na rok …, 1905, 1908, 1911
Pracownik Polski : organ “bratnich pomocy” i polskich związków zawodowych, 1912 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87622
Prawda : organ dla oświecenia robotników i obrony ich interesów, 1907 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85415
Prawo Ludu : organ Stronnictwa Ludowego w Czechosłowacji, poświęcony sprawom narodowym, politycznym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym ludu polskiego, 1929-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85022
Preliminarz Dochodów i Wydatków Miasta Cieszyna na Rok …, 1927/1928
Proletaryusz : organ Komisyi Związków Zawodowych poświęcony interesom klasy pracującej na Śląsku, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85230
Promień : organ “Związku Młodzieży”, 1921 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87396
Propagator, 1929
Prosto z Ławy : czasopismo uczącej się młodzieży polskiej, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87629
Przedkuźnie : czasopismo młodzieży szkół średnich w Cieszynie, 1935
Przegląd : organ Filialnego Towarzystwa Rolniczo-Leśniczego dla Wschodniego Szląska, 1899-1900, 1906-1909 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38932
Przegląd Polityczny : pismo poświęcone sprawom narodowym, społecznym i politycznym, 1904-1907 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21008
Przegląd Rolniczy i Polityczny, 1893-1896 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38958
Przegląd Rolniczy, 1889-1893 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38891
Przegląd Współdzielczy : organ Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywczych w Cieszynie, 1920, 1922-1926, 1929-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86663
Przegląd Wypadków Politycznych, 1849-1851 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21878
Przewodnik : organ przemysłu, handlu i rzemiosła, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87398
Przewodnik Oświatowy : miesięcznik “Macierzy Szkolnej” Ks. Cieszyńskiego w Cz.-Sł., 1922-1931 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87262
Przewodnik Strażacki : organ Związku Polskich Straży Pożarnych w Czechosłowacji w Cz. Cieszynie : kwartalnik poświęcony sprawom pożarnictwa i służbie samarytańskiej, 1930-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85724
Przewodnik Turystyczno-Sportowy : organ P.T.T.S. “Beskid Śląski”, 1935-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87222
Przewodnik Turystyczny : kwartalnik “Beskidu Śląskiego” w obrębie Czecho-Słowacji, 1922/1923 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8763

Przyjaciel Dziatek : pisemko dla dziatwy ewangelickiej, 1924-1935, 1938-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21942
Przyjaciel Ludu : Pismo dla ludu ewangelickiego, 1885-1887, 1889-1909 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20314
Przyjaciel Żołnierski : kalendarz na rok Pański …, 1917-1918
Przyjaciel Żołnierza na Rok …, 1925
Przyrodnik : miesięcznik dla młodzieży, poświęcony naukom przyrodniczym, 1924-1926 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88610
Przyszłość : pismo miesięczne, 1923
Pszczółka, 1894 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87822
Republika : niezależne tygodniowe pismo ludowe, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87818
Robotniczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok …, 1922
Robotnik : (Czerwony Zawodowiec) : organ Międzynarod. Ogólnozawodowego Związku w Rep. Czechosłowackiej, 1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85245
Robotnik : organ Polskiej Socyalistycznej Partyi Robotniczej w Czechosłowaczyźnie, 1921 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85303
Robotnik : organ zawodowy chrześcijańsko-socjalnych robotników i górników, [1937-1938] www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85244
Robotnik Polski : tygodnik poświęcony klasie pracującej, 1900 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85771
Robotnik Śląski : organ Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej, 1903-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20549
Robotnik Tkacki : polski organ “Unii tkaczy w Austryi”, 1911 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85413
Rocznik Centralnej Robotniczej Spółki Spożywczej w Morawskiej Ostrawie, 1909
Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej), 1928-1932, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78477
Rocznik Ewangielicki Poświęcony Rzeczom Kościoła i Szkoły, 1862, 1864
Rocznik o Robotniczym Domu Rekonwalescentów w Wielk. Kończycach : założonym przez Stowarzyszenie Górnicze, 1910-1911, 1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78921
Rodzina Opiekuńcza : czasopismo poświęcone sprawom opieki socjalnej nad młodzieżą, 1935-1936
Rok Obrotowy 1925-1938 / (Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach) www.sbc.org.pl/dlibra/publication/72534
Rolnik Szląski : organ Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, 1885-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20817
Rozgłośnik : organ młodzieży gimnazjum klasycznego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, 1933
Rozporządzenia Ks.-Bisk. Wikarjatu Jeneralnego w Cieszynie, 1921, 1925
Równość : gazeta dla ludu roboczego : organ Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej, 1900 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87223
Równość : organ Partyi Socyalno-Demokratycznej : pismo poświęcone sprawom zawodowym, społecznym i politycznym ludu pracującego. www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20658
Silesia, 1935
www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85603
Skarbiec Domowy : czasopismo popularne dla rodzin polskich, 1912 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87819
Słowa Prawdy, 1892-1893
Słowo Żywota : pismo ewangelickie, 1910-1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87464
Sportowiec Śląski : tygodnik poświęcony sprawom sportowym i wychowaniu fizycz., 1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85504
Spółdzielczy Kalendarz Kieszonkowy na Rok …, 1933
Sprawozdanie Banku Rolniczego we Frysztacie, 1912 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/7895
Sprawozdanie Dyrekcji “Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie”, 1875-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/72890
Sprawozdanie Dyrekcji III Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Cieszynie, 1938/1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62825
Sprawozdanie Dyrekcji Państw. Żeńskiego Seminarjum w Cieszynie, 1924/25 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62765
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bielsku, 1928/29-1933/34 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62711
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum z językiem wykładowym niemieckim w Bielsku, 1927/28 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64127
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Cieszynie, 1936/37-1938/39 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62757
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Handlowej w Cieszynie, 1918/19-1927/28 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62739
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, 1925/26-1938/39 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62746
Sprawozdanie Dyrekcji Spółki Przemysł.-Handlowej “Kresy”, Spółdzielni z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Cieszynie, 1920-1922 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78918
Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Polskiego w Cieszynie, 1895/96-1938/39 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/31296
Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnej Szkoły Polskiej z Prawem Publiczności “Macierzy Szkolnej” im. “Dr. Stan. Hassewicza” w Cieszynie, 1914/15 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64131
Sprawozdanie Dyrekcyi Szkoły Rolniczej Zimowej w Cieszynie, 1895-1898/99 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99071
Sprawozdanie Ewang. Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie, 1912-1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78954
Sprawozdanie Izby Handlowej i Przemysłowej w Bielsku za Rok …, 1929, 1931-1934
Sprawozdanie Jubileuszowe : Jubileuszowa Polska Szkoła Wydziałowa w Suchej Górnej, 1927/1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62827
Sprawozdanie Kierownictwa Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku przy Cieszynie, 1918/19 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64128
Sprawozdanie Kierownictwa Polskiej Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Cieszynie, 1913/1914 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64248
Sprawozdanie Kierownictwa Szkoły Polskiej Uzupełniającej Przemysłowej w Polskiej Ostrawie, 1912/13 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64638
Sprawozdanie Kierownictwa Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Językiem Wykładowym Polskim w Dąbrowie (Śląsk austr.), 1912/13 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64137
Sprawozdanie Kierownictwa Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Językiem Wykładowym Polskim w Orłowej, 1911/12-1913/14 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/63061
Sprawozdanie Komisyi Związków Zawodowych w Cieszynie, 1918-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78956
Sprawozdanie Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, 1886-1915/1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/59748
Sprawozdanie Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, 1928-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/60014
Sprawozdanie o Ewangelickim Domu Kandydatów w Bielsku Szląsk Austr. za Czas …, 1895/96
Sprawozdanie o stanie Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej z Polskim Językiem Wykładowym w Czechowicach, 1912/1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64139
Sprawozdanie o Ustrońskim Funduszu Sierocym : przedruk z kwietniowego “Zwiastuna Ewangelicznego” na Rok …, 1879 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77888
Sprawozdanie Ochronki Polskiej w Cieszynie za Czas od R. …, 1892/1894
Sprawozdanie Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt w Orłowej na Śląsku Austr. założonej i utrzymywanej przez Krakowskie Koło Pań T.S.L. za lata …, 1911/12-1912/13 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99092
Sprawozdanie Prywatnego Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, 1916/17-1937/38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/60158
Sprawozdanie Rachunkowe Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Skoczowa w Skoczowie za Rok …, 1935, 1937
Sprawozdanie Roczne za Rok …, 1936 / Ubezpieczalnia Społeczna w Bielsku na Śląsku
Sprawozdanie Roczne Zarządu Ewang. Domu Sierot i Ochronki w Ustroniu, 1893, 1895, 1898, 1901, 1907-1908 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77889
Sprawozdanie Szpitala Braci Miłosierdzia w Cieszynie za Rok …, 1908
Sprawozdanie Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego w Cieszynie z Czynności Wychowawczych i Gospodarczych za Rok …, 1924
Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego, 1875-1906 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74897
Sprawozdanie Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, Stowarzyszenia Zarejestrowanego z Nieograniczoną Poręką w Czeskim Cieszynie, 1926-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74130
Sprawozdanie wydziału Politycznego Towarzystwa Ludowego z czynności Towarzystwa za Rok …, 1884/85
Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Cieszynie, 1907-1910 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62534
Sprawozdanie Wydziału Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku “Znicz” w Cieszynie, 1894/1895-1902/1903 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62768
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszynie, 1881-1882, 1889, 1895/96 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62738
Sprawozdanie z 30-letniej działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędności i Pożyczek w Karwinie, 1908-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99134
Sprawozdanie z Czynności Czytelni Katolicko-Ludowéj w Jabłonkowie za Rok …, 1880/81
Sprawozdanie z czynności Czytelni Ludowej w Cieszynie, 1868-1899 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/61354
Sprawozdanie z czynności Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku w roku …, 1882
Sprawozdanie z Czynności i Zamknięcia Rachunków za Rok … Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (…), Filij na Czeskim Śląsku a mianowicie: w Jabłonkowie, Frysztacie, Boguminie, Orłowie, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Dąbrowie, 1923, 1925-1926, 1928 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98806
Sprawozdanie z czynności Powiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży i Dawn. Rodziny Opiekuńczej w Cieszynie za Rok Budżetowy …, 1938/39 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/99076
Sprawozdanie z Czynności Prezbyterstwa Zboru Cieszyńskiego za Rok…, 1902-1911, 1913 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85691
Sprawozdanie z Czynności Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, 1881-1914/18 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74233
Sprawozdanie z Czynności Wydziału Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie, 1887-1897 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/77803
Sprawozdanie z działalności Grupy II. Stowarzyszenia Górniczego Kopalń Węgla Kamiennego w Okręgu Morawsko-Ostrawskiego Rewirowego Urzędu Górniczego za Czas …, 1910/1912
Sprawozdanie z Działalności Parlamentarnej Polskiego Klubu Socyalno-Demokratycznego za Czas .., 1907/1911
Sprawozdanie z Działalności Związku Robotników Przemysłu Górniczego od …, 1919
Sprawozdanie za Rok / Stowarzyszenie Gustawa Adolfa…, 1878/79
Sprawozdanie za rok szkolny…/Państwowe Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika, 1938/1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62802
Sprawozdanie Zamknięcia Rachunkowego Gminy Miasta Cieszyna, 1931/32-1937/38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78391
Sprawozdanie Zarządu Naczelnego P.Z.S. z działalności Polskiego Związku Szkolnego na Morawach za Rok …, 1927
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Unii w Latach Sprawozdawczych …, 1906/1908-1912/1917
Sprawozdanie Związku Spółdzielni Polskich w Čes. Těšíně za Rok …, 1932, 1934-1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98328
Sprawozdanie Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskiem za R. …, 1921, 1928-1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98696
Sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Czesko-Słowackim w Cieszynie Czeskim za Czas … 1920/21, 1925-1928, 1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98301
Sprawozdanie Związku Śląskich Katolików za Rok …, 1885, 1889, 1907 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98788
Sprawozdanie Związku Zawodowego Chrześcijańskich Robotników w Jabłonkowie, 1924, 1928 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78941
Strażacki Kalendarz Kieszonkowy na Rok …, 1938
Szkolny Kalendarzyk Kieszonkowy …, 1927/28
Szkoła Śląska : dwutygodnik zawodowy : organ Śląskiego Okręgu Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, 1925, 1927-1931
Sztorcem : miesięcznik : sprawy społeczne, literatura, sztuka, satyra, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85404
Śląska Brygada : bezpartyjny organ niepodległościowców, 1935-1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20775
Śląska Gazeta Ludowa : pismo poświęcone sprawom narodowym, politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, 1930, 1933-1939 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22050
Śląski Kalendarz Jepeusa, 1938
Śląski Kalendarz Ludowy, 1910, 1912-1914, 1917-1918
Śląski Kalendarz Robotniczy na Rok …, 1920-1922, 1924-1930, 1933-1934, 1936-1939
Śląski Kalendarz Rolniczy na Rok …, 1913
Śląskie Wiadomości Wojenne, 1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87393
Ślązak : Gazeta ludowa. Organ Śląskiej Partyi Ludowej., 1909-1923 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19423
Ślązak w Czechosłowacyi : pismo polityczne i gospodarczo-naukowe dla ludu śląskiego, 1921-1922 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/84694
Świat i Ojczyzna : ilustrowany dwutygodnik dla rodzin polskich, 1928-1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87388
Świt : pisemko dla młodzieży : organ Związku Stowarzyszeń Młodzieży Katolickiej w Czechosłowacji, 1934-1935
Świt, 1898
www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85176
Teozofja : dawniej (“Wyzwolenie”) : miesięcznik poświęcony pielęgnowaniu wyższej kultury duchowej i brataniu ludzkości, 1920-1923, 1927, 1929-1931 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88618
Towarzysz : dwutygodnik poświęcony sprawom szkolnym – humoryst., cywilnym, publicznym, prywatnym, sportowym i literackim : organ kl. 6 gimn., 1923
Tribuna kovodělníků : týdeník věnovaný zájmům ostravsko-těšínských kovodělníků v boji za odborovou jednotu, 1937-1938
Trybuna : organ 55 powiatu P. F. K. : dodatek do “Głosu Robotniczego i Włośc.” : pismo poświęcone propagowaniu sportu, gimnastyki i dramatyki wśród młodzieży robotniczej, 1932-1934
Trzyńczan : organ Robotników Hut Trzynieckich, 1930-1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87813
Tygodnik Bielsko-Bialski : poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym, 1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85505
Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiéjskiego., 1848-1850 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/18673

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/26791

Tygodnik Ostrawski : organ bezpartyjny, 1910-1912 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85718
Tygodnik Skoczowski : bezpartyjny tygodnik służący sprawom gospodarczym, narodowym, politycznym i kulturalnym, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87389
Tygodnik Żydowski = Jüdisches Tagblatt, 1934-1935, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85416
Ucieszny Ilustrowany Kalendarz Humorystyczny czyli Nowy Wesoły Figlarz na Rok … : bywalec jest to na ziemiach polskich, którego wszędzie pełno po wsiach i miastach u biednych czy bogatych, każdy chętnie przyjmuje go w swe progi, aby w chwilach smutku go rozweselił…, 1923-1924
Uniwersalny Kalendarz Ludowy, 1903
W Obronie Prawdy : pisemko religijne dla katolików, 1926, 1929-1930, 1932, 1934, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86660
Werdauskie Wiadomości Misyjne, 1875-1879/1880
Wesołe Poselstwo dla Dziatek, 1898
Wiadomości Astrologiczno-Literackie, 1927-1928 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88558
Wiadomości Astrologiczno-Literackie, 1927, 1928
Wiadomości Cieszyńskie, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85719
Wiadomości Polskie, 1914/15, 1917/18 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/89048
Wiadomości Polsko-Słowackie : organ Ligi Polsko-Słowackiej, 1924-1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85198
Wiadomości Słowackie : tygodnik poświęcony sprawom polsko-słowackim, 1924 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85197
Wiadomości Związkowe : organ urzędowy Cieszyńskiego Związku Pożarniczego, 1927, [1929], [1932] www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87376
Wiedeński Kuryer Polski, 1916-1918 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85183
Wielki Kalendarz Polski na Rok Pański … : podług kalendarza wieczystego ułożony, na południk krakowski wyrachowany, zawierający oznaczenia astronomiczne, rodowód cesarski, modłę stęplową, jarmarki, czytania pobożne z obrazkami i nauki gospodarskie, 1867, 1869
Wielki Kalendarz Rodzinny na Rok … : dla rodziny w mieście, czy na roli, każdego stanu i zawodu, 1924-1925
Wśród Walki : słowo wiary, miłości i nadziei – walczącym akademikom od chrystokratycznego związku studentów, 1915 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87221
Wyzwolenie : miesięcznik poświęcony badaniu tajemnych dziedzin duszy, reformie życia i pielęgnowaniu wyższej kultury duchowej, 1919-1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88617
Wyzwolenie Społeczne : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej : tygodnik polityczny, społeczny, rolniczy i oświatowy, 1920-1929 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85307
Z Powinszowaniem Nowego Roku!, 1924-1930, 1933
Z Prac i Zagadnień Obwodu Szkolnego Cieszyńskiego, 1935
Z Wojennych Dni, 1915-1916
Zamknięcie Rachunkowe “Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Górników w Łazach” za Rok …, 1909/1910
Zamknięcie Rachunkowe [II] Koła Macierzy Szkolnej w [Średniej Suchej] za Rok …, 1935
Zamknięcie Rachunkowe i Sprawozdanie z Czynności Zarządu Powiatowej Kasy Chorych w Bielsku za Czas …, 1922, 1928
Zamknięcie Rachunków Cieszyńskiej Kasy Oszczędności za Rok …, 1881, 1885, 1889-1890, 1893, 1898, 1903, 1905-1906, 1925, 1928, 1930-1934, 1936 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/98982
Zamknięcie Rachunków za Rok … / Bank Rolniczy i Robotniczy (Frysztat) , 1929
Zamknięcie Rachunków za Rok … Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskim i Zestawienie Majątku (Bilanse) Spółkowych Kas Oszczędności i Pożyczek i Spółek Należących do tegoż Związku, 1910-1913
Zestawienie Majątku (Bilanse) z Dniem … Spółkowych Kas Oszczędności i Pożyczek i Spółek Spożywczych Należących do Związku Spółek Rolniczych w Księstwie Cieszyńskiem, 1908-1909
Zjednoczenie : organ Narodowego Chrześc. Zjednoczenia Pracy na polski Śląsk Cieszyński, 1928-1932 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85506
Zjednoczenie Śląskie : czasopismo poświęcone wszelkim przejawom życia narodowego i państwowego, 1934-1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85507
Zwiastun Ewangelicki : pismo niepolityczne, poświęcone sprawom zboru ewangelickiego a.w. w Orłowej, 1921
Związkowiec : organ Centralnej Komisyi Związków Zawod. w Republice Czesko-Słowackiej, 1921-1922, 1925-1927, 1929-1931 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85184
Związkowiec : organ Związku Górników w Republice Czeskosłowackiej, 1920 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85242
Zwrot : miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, oświatowym, kulturze i sztuce, 1949/50-
Życie Polskie : tygodnik poświęcony sprawom polskiego stanu średniego Bielska Białej i okolicy, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/85747
Żyj dla Ojczyzny! : hasło: Jezus Chrystus jest niebios i ziemi Panem, Jego jest królestwo, chwała i moc – Amen!, 1919

 

Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy
Adressen-Buch der Stadt Teschen, [1874], [1877], 1886, 1894, 1898-1911, 1913-1914
Amtliche Nachrichten der Betriebsdirektion in Teschen, 1919
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Bielitz und des k. k. Bezirkschulrathes für den Landbezirk Bielitz, 1899-1910
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen, 1894, 1896-1905
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulrates Freistadt, 1911-1915, 1917-1918
Amts-Blatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulrates in Teschen, 1905-1918
Amts-Blatt des Präfekten bei der Internationalen Kommission in Teschen für den östlichen Teil des Herzogtums Teschen, 1920
Ausweis über die im Hospital der Barmherzigen Brüder zu Teschen in k. k. Schlesien im Jahre … zur Behandlung gelangten Krankheiten, deren Kurerfolge nebst kurzen statistischen Berichten und das Vaterland aller Kranken, welche ohne Unterschied der Religion, der Nationalität und des Standes daselbst aufgenommen, ärztlich behandelt und verpflegt worden sind, sowie eine kurze Übersicht der Wirksamkeit der einzelnen Hospitäler der österreichisch-böhmischen Ordensprovinz,1903-1905, 1908, 1912, 1914
Bericht / Deutsches Schülerheim der Nordmark (Cieszyn), 1911/12-1913/14
Bericht / Evangelischer Gustav Adolf-Frauenverein (Cieszyn), [1908, 1911, 1925]
Bericht / k. u k. Militärbeobachtungsspital in Oderberg-Bahnhof im Betriebe der k. k. Schlesischen Landesregierung, 1914/1915
Bericht = Zpráva / Verein der Buchdrucker und Schriftgießergehilfen in Schlesien, 1931
Bericht des k. k. schles. Landes-Schulrathes vom (…) über den Zustand der schles. allgemeinen Volksschulen der Lehrerbildungs-Anstalten der Bürger, Fach- und Mittelschulen, 1870/71-1903/04
Bericht des Techniker-Club in Teschen über das Vereinsjahr …, 1892/1893
Bericht des Vorstandes und Rechnungsabschluss für das Jahr …, 1935-1936
Bericht über den 37. Aufsichtsbezirk (Amtssitz: Teschen) : Einzel-Ausgabe der Berichte der k.k. Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre …, 1912-1914
Bericht über die evang. Lehrerbildungsanstalt zu Bielitz in österr. Schlesien, 1869/70-1907/27
Bericht über die Krankenbewegung im öffentlichen St. Elisabeth-Frauen- und Kinder-Spital in Teschen Österreich.-Schlesien für die Zeit …, 1905/06-1917/18
Bericht über die Tätigkeit im Jahre …, 1921 / Bezirkskrankenkasse Tsch.-Teschen
Bericht über die Vereinstätigkeit im … Verwaltungsjahr …, 1907
Bielitz-Biala’er Anzeiger : Deutsch fortschrittliches Organ, 1909-1910, 1913-1914
Bielitzer Heimatkalender, 1941-
Bielitzer Volksstimme : sozialdemokratisches Organ für Ostschlesien, 1907
Deutscher Grenzbote für Polnisch-Schlesien, 1921-1935
Deutscher Volksrat : Flugblatt! des deutschen Volksrates für Ostschlesien, 1919
Die Eintagsfliege : humoristisch, satirisch, zynisch, sonst unabhängige Zeitschrift : erscheint erstmalig im Krisenjahr 1932, 1932
Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich, 1898-1899
Fest-Zeitung, 1903
Freiheit : Organ der deutschen Sozialdemokratie für Teschen/Freistadt und Umgebung, 1919-1920
Der Gemeinderatswähler : Organ zur Aufklärung der steuerzahlenden Bevölkerung Teschens […] = Wyborca do Rady Gminnej : organ dla uświadomienia obywateli miasta Cieszyna płacących podatek […], 1912
Geschäfts-Bericht der Bielitz-Bialaer Electricitäs- und Eisenbahn-Gesellschaft für … : bestimmt zum Vortrage in der ersten (ordentlichen) General-Versammlung der Actionäre …, 1897
Geschäftsjahr 1932/33, 1935/36 / (Zentral-Konsum-Verein für Schlesien in Lazy)
Handbuch des Bistums Breslau und seines Delegatur-Bezirks, 1907, 1909, 1912-1915, 1918-1922, 1926
Handbuch des Erzbistums Breslau für das Jahr …, 1935, 1942
Die Heimat : Zeitschrift für das ostdeutsche Haus, 1926
Heimatkalender des Kreises Teschen, 1941-1942
Jahrbuch der Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines, 1908, 1912/1925-1926/1927
Jahres-Bericht der 4klassigen Communal-Volksschule für Knaben und Mädchen in Teschen : veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1870/71-1873/74
Jahres-Bericht der allgemeinen Kranken- und Unterstützungs-Kassa in Teschen für die Zeit …, 1918-1919
Jahres-Bericht der Bezirks-Krankencassa in Teschen für die Geschäftsperiode pro …, 1900, 1902-1905, 1909-1914, 1916-1917, 1920/21-1929
Jahres-Bericht der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz österreichisch Schlesien, 1895/1896, 1897/1898-1898/1899, 1901/1902
Jahres-Bericht der Städt. 6classigen Volksschule für Mädchen in Teschen, 1876/77
Jahres-Bericht der städt. sechsclassigen Volksschule für Mädchen in Teschen für das Schuljahr …, 1876/77
Jahres-Bericht der Teschner Volksbank registrirte Genossenschaft mit unbeschraenkter Haftung für das Jahr …, 1881
Jahres-Bericht des unter dem Protectorate Sr. k. u. k. Hoheit Herrn Feldzeugmeister Erzh. Friedrich stehenden Feldmarschall Erzh. Albrecht Militär-Veteranen-Vereines zu Teschen, 1898
Jahres-Bericht des Vereines der Buchdrucker in Österr.-Schlesien für die Zeit …, 1898, 1912, 1914
Jahres-Bericht über das … Vereinsjahr … / Bielitz-Biala’er Männergesangverein, 1928
Jahres-Bericht über die Communal-Unter-Realschule in Teschen : für die Schuljahre …, 1871/73
Jahresbericht der Bezirkskrankenkasse in Freistadt pro …, 1910
Jahresbericht der Chirurgischen Abtheilung, 1892/93-1903
Jahresbericht der k. k. Erzh. Friedrich-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres…, 1915/16-1917/18
Jahresbericht der k. k. Staats-Oberrealschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres…, 1892/93-1913/14
Jahresbericht der k. k. Staats-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres…, 1918/19-1921/22
Jahresbericht der Spar- und Vorschuss-Cassa des Gewerbe-Vereins in Teschen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung für das Jahr…, 1886
Jahresbericht des Deutschen Staats-Gymnasiums in Teschen, 1918/19-1922/23
Jahresbericht des Deutschen Vereines in Teschen für das Jahr …, 1873
Jahresbericht des israelitischen Freitisch-Vereines in Teschen für das Schuljahr …, 1912/13
Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums zu Bielitz für das Schuljahr, 1895/96-1902/03, 1907/08-1908/09, 1910/11-1913/14, 1915/16, 1927/28
Jahresbericht des Kommunal-Reform-Realgymnasiums in Oderberg-Bahnhof veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911/12-1913/14, 1915/16-1916/17, 1918/19, 1923/24, 1936/37
Jahresbericht des Land- und forstwirtschaftl. Filial-Vereins für Ost-Schlesien in Teschen : unter dem Protectorate Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Friedrich : für …, 1897-1898, 1908
Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums ( (öffentlichkeitsrecht) in Teschen, 1913/14
Jahresbericht des öffentlichen Communal-Obergymnasiums in Friedek : veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1900/1901-1917-1918
Jahresbericht des Schles. Krankenhauses in Teschen, 1904-1908
Jahresbericht des Techniker-Club in Teschen, 1878, 1892/93
Jahresbericht über das genossenschaftliche Arbeiter-Genesungsheim in Gross-Kuntschitz, 1911
Jahresbericht über den Ustroner evang. Waisenfond und Waisenanstalt, 1879-1896
Jahresbericht über die kaufmännische Fortbildungsschule in Teschen : Schuljahr …, 1910/11
Jahresrechnung der “Schlesische Evangelische Lehrer-Pension-Anstalt” in Teschen, 1888-1889, 1892, 1894
Jüdischer Grenzbote : unabhängiges Wochenblatt für Schlesien und Westgalizien, 1920
Kleine Morgenpost : neue Schlesische Zeitung, 1920
Kranken-Ausweis der Barmherzigen Brüder zu Teschen für das Jahr …, 1867
Mitteilungen des Beskidenvereins : offizielles Organ des Beskidenvereins, 1905-1909, 1911-1915
Nachrichten des Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften in Schlesien, 1911, 1915-1917
Neue Evangelische Kirchen-Zeitung : evangelisches Gemeinde- und Familienblatt, 1925-1934, 1936-1939
Neue Protestantische Blätter für das evangelische Oesterreich, 1865-1869
Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen Section der K.K. Mähr.-Schles.Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 1872-1875
Odborné listy : časopis horníků a hutniků Moravy a Slezska, 1893-1895
Oesterreichisch-schlesischer Vereins-Kalender für das Jahr …, 1876-1877, 1879
Oesterreichische Morgenzeitung und Handelsblatt, 1914-1929, 1931, 1933-1938
Officielle Ausstellungs-Zeitung der ersten österr.-schlesischen Gewerbe-, Industrie-, land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung in Teschen, 1880
Ostrauer Zeitung : Abendblatt, 1929
Ostrauer Zeitung : Morgen Ausgabe, 1915-1919
Ostrauer Zeitung, 1900
Der Ostschlesier : Organ der deutschen Volksabstimmungs-Kommission, 1920
Ostschlesische Volksstimme : sozialdemokratisches Organ, 1919
Post-Büchel : für das Jahr…, 1882
Prochaska’s Verzeichniß aller Stationen des Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Dampschiff-Verkehrs in Oesterreich-Ungarn, 1896
Programm der k. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Teschen : veröffentlicht durch die Direktion am Schlusse des Schuljahres 1874/1875, 1878
Programm der k. k. Staats-Oberrealschule in Bielitz, 1874/75, 1876/77-1916/17
Programm der k. k. Staats-Realschule in Teschen : am Schlusse des Schuljahres…, 1873/74-1891/92
Programm des (vereinigten) k. k. Albrecht-Gymnasiums in Teschen, 1898/99-1917/18
Programm des k. k. (vereinigten) Staats-Gymnasiums in Teschen 1873/74-1897/98
Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen, 1851-1855, 1857, 1859-1865, 1867-1872/1873.
Programm des k. k. katholischen Gymnasiums zu Teschen, 1851-1853/1854, 1856-1858, 1861-1872/1873
Programm und Jahresbericht der österr.-schlesischen Landes-Ackerbauschule zu Kotzobendz bei Teschen : veröffentlicht durch die Direction am Schlusse des Schuljahres, 1875/76-1905
Proletarier : Organ der Gewerkschaftskommission Ostschlesiens, 1919-1920
Provinzial Handbuch für Mähren und Schlesien für das Jahr …, 1844-1847
Rechenschafts-Bericht der II. Gruppe der Steinkohlenbau-Genossenschaft des Mährisch-Ostrauer Revierbergamts-Bezirkes für die Zeit …, 1910/1912
Rechenschafts-Bericht des Unterstützungs-Vereines Schülerlade an der k. k. Oberrealschule zu Teschen für das Schuljahr …, 1894/1895
Rechnungs-Abschluss der Ersten Productiv-Association der Kleidermacher in Teschen Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung für das Jahr …, 1887-1890, 1892
Rechnungs-Abschluss der Friedeker Sparkassa für das Jahr…, 1886
Rechnungs-Abschluss der Teschner Sparcassa für das Jahr…, 1881, 1883, 1889, 1901-1902, 1905-1906
Der Sammler : nichtpolitische Zeitschrift für Stadt und Land, 1851
Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau k. k. Oesterreichischen Antheils für das Jahr …, 1847-1848, 1850, 1858, 1860
Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr …, 1895-1903, 1905
Schematismus für das Markgrafthum Mähren und Herzogthum Schlesien : auf das Jahr 1815, 1817, 1819, 1821, 1830, 1834-1843
Schematismus für Mähren und Schlesien, sammt einem Schreibkalender für das Jahr …, 1785-1796
Das Schlesische Evangelische Schwesternhaus in Bielitz : Bericht über die Verlegung des Standortes der Anstalt und deren Entwicklung bis …, 1903, 1911, 1918
Schlesischer Anzeiger, 1860
Schlesischer Merkur : Wochenblatt für Industrie, Handel und Gewerbe, 1921-1939
Schlesischer Schul- und Lehrer-Schematismus, 1906, 1912
Schlesischer Schul-Kalender für das Jahr …, 1876
Schlesisches Schulblatt, 1872-1907
Silesia : Kalender für das Herzogthum Schlesien für das gemeine Jahr …, 1866
Silesia, 1859-1937
Sodalengruss aus Teschen : freundschaftliche Sodalenkorrespondenz, 1908-1909
Die Spur, 1912/1913
Steffans Taschen-Kalender für Landwirte…, 1920
Tätigskeitsbericht des Gewerkschaftlichen Krankenhaus in Orlau pro …, 1909
Teschner Montags-Blatt : neue Schlesische Zeitung, 1917
Teschner Tagblatt, 1920
Teschner Volksblatt, 1919
Teschner Volksbote : unabhängiges Organ, 1919-1920
Teschner Zeitung, 1919-1922, 1926, 1928-1929, 1931-1934
Titularkalender oder Schematismus für Mähren und Schlesien, samt einem Schreibkalender für das Jahr …, 1797-1804
Unsere Heimat! : Beilage zur Neuen Evang. Kirchenzeitung, 1926-1927
Verordnungen des fürstbischöfl. General-Vikariat-Amtes in Teschen, 1906-1921
Volksstimme : Organ der deutschen Sozialdemokratie der Republik Polen, 1920, 1923-1925
Volksstimme : Organ der Deutschen Sozialistischen Arbeitspartei Polens, 1926-1929
Volksstimme : sozialdemokratisches Organ für Ostschlesien, 1910-1912
Voranschlag für den Gemeindehaushalt der Stadt Teschen für das Jahr…, 1919
Voranschlag für den Haushalt der Stadt Teschen, 1907, 1909-1911
Der Wähler, 1927, 1929
Wochenblatt : unabhängiges christlich-sociales Organ, 1901
Zehn Jahre Kinderschutz in Bielitz : Jahresbericht der Deutschen Bezirkstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Bielitz, 1919
Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, 1906/07-1926/29
Zweiter Bericht des Kuratoriums des allgemeinen Krankenhauses der evangelischen Gemeinde in Teschen an die Herren Mitglieder der Teschner evangelischen Gemeindevertretung, [1902]

 

Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy
Agitator : kalendář mezinárodně organisovaného dělnictva : kalendarz dla międzynarodowo zorganiz. robotników : Kalender der international organisierten Arbeiterschaft, 1914
Bezkydské besedy, 1914-1916
Bezkydy Jeseníky : věstník žup Klubu čs. turistů Jesenické, Pobezkydské a Těšínské a Jesenické a župy lyžarské, 1934-1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88577
Bezručův kraj : českosocialistický obdeník pro XIV. moravsko-slezskou župu, 1925 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88529
Černá země, 1924/25-1925/26, 1928/29-1937/38
Činnost Matice osvěty lidové pro Těšínsko a Hlučínsko za Rok …, 1921
Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za Rok …, 1922, 1924-1930, 1932-1935, 1937
Dělnický deník : orgán českosl. komunist. strany (sekce III. intern.) pro moravsko-slezskou župu, 1921, 1926
Duch času : orgán česko-slovanské socialní demokracie, 1908-1910, 1913-1914, 1919, 1922-1923, 1935 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87998
Farní věstník římsko-katolického farního uřadu v Orlové, 1928, 1932
Hlasy z Těšínska : list hající zájmy středních stavů, 1930
Horník : kalendář pro lid hornický na rok …, 1918, 1935
Kocur : humoristicko-satirický list, 1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87391
Moravsko-slezská revue, 1908-1909
Moravsko-slezský denník, 1920, 1929, 1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88468
Moravsko-slezský sborník, 1918-1919
Naše Ostravsko, 1909
Nazdar! : ustřední orgán hornictva a hutnictva Rakouského, 1895-1898, 1905-1906, 1913, 1915, 1919 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88469
Noviny těšínské : pismo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku, 1896, 1908, 1910
Obrana Slezska, 1911-1913, 1918, 1921-1922, 1925, 1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21704
Ochrana lidu : příloha “Ostravského kraje” : měsíčnik křížového spolku a jeho odborů, 1911-1912
Okresní věstník pro správní okres českotěšínský = Dziennik Powiatowy dla Powiatu Český Těšín, 1935-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87975
Ostravský denník : organ polit. spolku pokrokového v Mor. Ostravě, 1909, 1911, 1919
Polední deník, 1939
Prokop : orgán hornictva a hutnictva moravsko-slezského, 1895
Ročenka okresní péče o mládež v Jablunkově za rok …, 1933 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78966
Rozpočet = Voranschlag / Město Český Těšín Stadt, 1939
Slezský evangelík : měsíčník “Evangelické Matice Třanovského”, 1928
Slezským dětem, 1930/31-1933/34 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88464
Svornost : organ České sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku pro severovýchodní Moravu a Slezsko, 1913
Těšínská korespondence, 1919/1920
Těšínské noviny, 1937-1938 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88609
Těšínský kalendář : na obyčejný rok …, 1922-1923, 1925–1938
Těšinský lid : nezávislý týdeník, 1934 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88527
Těšinským dětem, 1929/1930 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88462
Třinecký 1. máj, 1927
Úřední věstník okresního úřadu v Českém Těšíně = List Urzędowy Urzędu Powiatowego w Čěském Těšíně, 1929-1931 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87997
Úřední věstník Okresního úřadu ve Fryštatě = Dziennik Urzędowy Urzędu Powiatowego we Frysztacie, 1931-1932 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/88525
Vlastivěda Těšínska : lidová čítanka dějepisných, národopisných, kulturních a místopisných obrazů československého Těšínska, 1923-1924
Výroční správa za spravní rok … / Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech, 1926/27-1927/28, 1931/32
Výroční zpráva Frýdecké spořitelny ve Frýdku, 1927
Výroční zpráva Městské spořítelny v Orlové, 1931
Výroční zpráva Státního československého koedukačního ústavu učitelského ve Slezské Ostravě za školní rok …, 1933/34, 1935/36-1937/38
Výroční zpráva Státního československého reálného gymnasia v Orlové, 1936/1937
Výroční zpráva Státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě za školní rok …, 1928/29-1929/30
Výroční zpráva Veřejné obchodní školy v Orlové za školní rok… = Sprawozdanie Paralelki Polskiej za rok szkolny…, 1937-38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64657
Zpráva c.k. ústavu na vzdélávání učitelů v Polské Ostravě, 1905/06-1908/09 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64347
Zpráva Českého reformního reálného gymnasia slezské Matice Osvěty Lidové v Českém Těšíně, 1922/23, 1927/28-19337/38 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/62849
Zpráva o činnosti Slezské musejní společnosti v Orlové, 1933-1935, 1937 www.sbc.org.pl/dlibra/publication/78958

 

Tytuł i zasób (rocznik, lata wydawania)
Adres internetowy
Catalogus venerabilis Cleri Dioecesis Wratislaviensis sub ditione augustissimae Domus Austriacae subsistentis pro Anno …, 1807, 1839, 1844-1845
Juventus Caesareo-Regii Gymnasii Teschinii e moribus et progressu in litteris censa, 1813, 1816-1817, 1820,1822-1844, 1847
Nomina Iuvenum in Caesareo Gymnasio Teschinii humanioribus litteris studentium ex ordine classium, 1789, 1793-1794, 1807
Status personalis venerabilis Cleri Dioecesis Wratislaviensis Austriacae ditionis, 1829-1831, 1834, 1836