Książnica Cieszyńska (ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 851 38 41, faks: 33 851 38 45, e-mail: ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Książnicy Cieszyńskiej.

Data publikacji strony internetowej

2018-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

2023-09-06

Informacja o dostępności

Serwis www.kc-cieszyn.pl oraz jej podstrony poświęcone Książnicy Cieszyńskiej są stronami informacyjnymi. Prezentują informacji na temat historii Książnicy Cieszyńskiej, jej statusu prawnego i struktury organizacyjnej, misji, realizowanych działań, posiadanych i nabywanych zbiorów oraz oferty naukowej, dokumentacyjnej i edukacyjnej.

Strony zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

    – brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

    – dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

    – brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

   –  brak wskaźnika fokusa

    – brak mapy serwisu

    – administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • odwróć kolory
  • podświetlane linki
  • czytelna czcionka
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Książnica Cieszyńska nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szelong (administracja(at)kc-cieszyn.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 851 30 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do siedziby Książnicy Cieszyńskiej (ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn)

Najbliżej siedziby Książnicy Cieszyńskiej znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.: ulica: Michejdy, linie: 10,22,30,32.

Kursy obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe.  Istnieje również możliwość bezpośredniego dojazdu samochodem na ul. Menniczą. Zaś bezpośrednio przed budynkiem na ul. Menniczej znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Menniczej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Książnicy Cieszyńskiej. Istnieje możliwość skorzystania z przycisku znajdującego się przy drzwiach wejściowych, umożliwiającego wezwanie pracownika. Drugie wejście znajdujące się od strony ul. Stromej i udostępniane jest tylko w celu realizacji dostaw towarów i usług.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Cieszyna Książnica Cieszyńska nie posiada ogólnodostępnego parkingu. 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Czytelni Ogólnej bądź Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy Czytelni Ogólnej posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Utrudnienia  

Przed tylnym wejściu do budynkiem od ul. Stromej brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz niewłaściwie przystosowanie schodów i śliskie powierzchnie utrudniające poruszanie się po budynku. Brak bezpośredniego dostępu do windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku zaistnienia konieczności możliwość użycia windy z pomocą pracownika posiadającego dostęp do poszczególnych przejść w budynku.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby w uzgodnionym terminie.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Książnicy Cieszyńskiej
(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 05/2023 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z 31.08.2023 r.)