REGULAMIN ORGANIZACYJNY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
(tekst ujednolicony)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej, zwanej dalej Książnicą.

§ 2

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich zatrudnionych w Książnicy pracowników.

§ 3

W skład Książnicy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów;
 2. Dział Zbiorów Specjalnych;
 3. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów;
 4. Sekcja Księgowo-Finansowa;
 5. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

§ 4

Pracą komórek organizacyjnych kierują kierownicy wyznaczeni przez dyrektora i przed nim odpowiedzialni za działalność powierzonych im komórek.

§ 5

 1. Indywidualne zakresy czynności dla kierowników komórek organizacyjnych ustala dyrektor Książnicy.
 2. Indywidualne zakresy czynności dla pozostałych pracowników Książnicy opracowują kierownicy komórek organizacyjnych, a zatwierdza dyrektor.

II. Kierownictwo Książnicy

§  6

 1. Kierownictwo Książnicy sprawuje jednoosobowo dyrektor.
 2. Przy dyrektorze, jako organy doradcze i opiniodawcze, działają:
  1. Kolegium;
  2. Rada Programowa, której kompetencje określa odrębny regulamin.

§ 7

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych, a pośrednio wszyscy pracownicy Książnicy.

§ 8

Dyrektor odpowiada przed Zarządem Miasta za całość prac Książnicy.

§ 9

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. programowanie, planowanie i organizowanie prac Książnicy;
 2. opracowanie sprawozdań z prac Książnicy;
 3. prowadzenie polityki kadrowej w Książnicy;
 4. podejmowanie, w porozumieniu z głównym księgowym, decyzji finansowych dotyczących Książnicy w ramach określonych jej statutem;
 5. reprezentowanie Książnicy na zewnątrz;
 6. współpraca z działającymi w Książnicy stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi.

§ 10

Do dyrektora należy ostateczna aprobata we wszystkich sprawach dotyczących książnicy, w ramach określonych jej statutem, z tym, że może on swoje uprawnienia odnośnie do określonych indywidualnie lub rodzajowo spraw przekazać kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych lub specjalnie w tym celu powołanym komisjom.

§ 11

Zasady zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności dyrektor ustala doraźnie w drodze zarządzenia wewnętrznego.

III. Kierownicy komórek organizacyjnych

§  12

Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za prawidłową organizację pracy i pełne wykonywanie zadań w powierzonych im komórkach, przy uwzględnieniu szerokiego współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

§ 13

Kierownicy komórek organizacyjnych reprezentują dyrektora Książnicy wobec pracowników.

§ 14

Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. planowanie i organizowanie pracy powierzonych im komórek;
 2. opracowanie sprawozdań z działalności powierzonych im komórek;
 3. podział zadań wśród podległych pracowników;
 4. ustalanie najskuteczniejszych form i metod pracy w powierzonych im komórkach;
 5. kontrola pracy wykonywanej przez odległych pracowników oraz ocena jej wyników;
 6. czuwanie nad dyscyplina pracy w powierzonych im komórkach;
 7. zapoznawanie podległych pracowników z obowiązującymi w Książnicy przepisami;
 8. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez podległych pracowników;
 9. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, akt spraw w powierzonych im komórkach;
 10. wykonywanie pozaplanowych zadań zleconych przez dyrektora Książnicy.

IV. Kolegium Książnicy

§ 15

Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Książnicy.

§ 16

 1. W skład Kolegium z urzędu wchodzą kierownicy Komorek organizacyjnych oraz dyrektor Książnicy jako przewodniczący.
 2. Dyrektor Książnicy może w skład Kolegium powołać także innych pracowników.
 3. W posiedzeniach Kolegium Książnicy uczestniczyć mogą, jako referenci, wyznaczeni przez dyrektora lub kierowników komórek organizacyjnych pracownicy, nie będący stałymi członkami Kolegium.

§ 17

Sekretariat Kolegium prowadzony jest przez kierownika Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów.

§ 18

Do kompetencji Kolegium należy:

 1. opiniowanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydawanych przez dyrektora Książnicy;
 2. opiniowanie perspektywicznych i rocznych programów i planów działania Książnicy;
 3. coroczna ocena wyników pracy Książnicy;
 4. opiniowanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Książnicy i jej poszczególnych komórek organizacyjnych;
 5. opiniowanie nowych zakresów i form działalności Książnicy;
 6. formułowanie wniosków zmierzających do usprawnienia, zwiększenia efektywności lub poszerzenia zakresu działań Książnicy;
 7. wypowiadanie się w innych ważnych sprawach związanych z funkcjonowaniem i pracą Książnicy.

§ 19

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie częściej aniżeli raz na kwartał.

V. Zadania komórek organizacyjnych

§ 20

Określenie podstawowych zadań danej komórki organizacyjnej nie stoi na przeszkodzie przydzieleniu jej w razie potrzeby zadań specjalnych.

A.    Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów

§ 21

Dział odpowiada za:

 1. prawidłową realizację polityki gromadzenia zbiorów;
 2. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, akcesji wszystkich rodzajów zbiorów;
 3. warunki przechowywania i bezpieczeństwo druków zwartych i ciągłych wydanych po 1800 r. (za wyjątkiem obiektów wchodzących w skład biblioteki Leopolda Jana Szersznika), mikrofilmów oraz dokumentów elektronicznych;
 4. inwentaryzowanie i opracowywanie powierzonych sobie zbiorów;
 5. prowadzenie magazynu i obrotu drukami zbędnymi;
 6. prowadzenie Czytelni Ogólnej oraz udostępnianie w jej ramach druków zwartych i ciągłych wydanych po 1800 r. (za wyjątkiem obiektów wchodzących w skład biblioteki Leopolda Jana Szersznika), mikrofilmów oraz dokumentów elektronicznych, a także prowadzenie międzybibliotecznego udostępniania zbiorów;
 7. prowadzenie ośrodka informacyjno-bibliograficznego i dokumentacyjnego;
 8. upowszechnianie wiedzy o oferowanych przez Książnicę usługach bibliotecznych.

B.    Dział Zbiorów Specjalnych

§ 22

Dział odpowiada za:

 1. warunki przechowywania i bezpieczeństwo biblioteki Leopolda Jana Szersznika, a ponadto następujących rodzajów zbiorów:
  1. starych druków,
  2. rękopisów,
  3. dokumentów życia społecznego,
  4. ikonografii,
  5. kartografii;
 2. inwentaryzowanie i naukowe opracowanie powierzonych sobie zbiorów;
 3. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej;
 4. prowadzenie Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz udostępnianie w jej ramach biblioteki Leopolda Jana Szersznika, a ponadto następujących rodzajów zbiorów: starych druków, rękopisów, dokumentów życia społecznego, ikonografii i kartografii.

C.    Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

§ 23

Dział odpowiada za:

 1. stworzenie, coroczne korygowanie i prawidłową realizację perspektywicznego programu ochrony i konserwacji zbiorów Książnicy, w tym:
  1. tworzenie i przestrzeganie optymalnych warunków ochrony zbiorów, tj. warunków klimatycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, biologicznych, technicznych, czystości;
  2. przeprowadzanie doraźnych zabiegów zabezpieczających szczególnie cenne lub uszkodzone materiały oraz bieżącą konserwację wybranych obiektów;
  3. administracyjną i organizacyjną obsługę umów o konserwację materiałów bibliotecznych zawieranych przez Książnicę z wyspecjalizowanymi pracowniami;
 2. obsługę pracowni fotograficznej;
 3. magazynowanie, ochronę i bieżąca konserwację powierzonych sobie urządzeń i narzędzi;
 4. ewidencję, ochronę i kontrolę sposobu użytkowania powierzonych sobie materiałów, surowców, odczynników itp.;
 5. zakupy sprzętu, narzędzi oraz materiałów, surowców, odczynników itp. Potrzebnych do prac introligatorskich, fotograficznych i konserwatorskich;
 6. instruowanie pracowników Książnicy w zakresie ochrony zbiorów bibliotecznych;
 7. zorganizowanie w Książnicy systemu ochrony przeciwpożarowej i BHP oraz prowadzenie wszystkich bieżących spraw z tego zakresu.

D. Sekcja Księgowo-Finansowa

§ 24

 1. Kierownictwo Sekcji sprawuje jednoosobowo Główny Księgowy;
 2. Sekcja odpowiada za:
  1. właściwą, zgodną z przepisami, gospodarkę finansową Książnicy;
  2. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji finansowej Książnicy.

E. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

§ 25

Sekcja odpowiada za:

 1. właściwe prowadzenie kancelarii i sekretariatu Książnicy;
 2. prowadzenie spraw personalnych w Książnicy;
 3. prowadzenie prawidłowej gospodarki majątkowej i materiałowej;
 4. nadzór nad bezpieczeństwem majątku Książnicy;
 5. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Książnicy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje i postanowienia dyrektora Książnicy.