STATUT KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

 § 1.

Książnica Cieszyńska, zwana dalej „Książnicą”, utworzona na mocy Uchwały Nr LV/369/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Książnicy Cieszyńskiej, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Cieszyn i działającą w szczególności na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 642).
2.    Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
3.    Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
4.    Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. poz. 390).
5.    Niniejszego statutu.

§ 2.

1.    Siedziba Książnicy znajduje się w Cieszynie przy ul. Menniczej 46.
2.    Terenem działania Książnicy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Książnica jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. – OKT 6/1/1994. 

§ 4.

Książnica używa okrągłej pieczęci z napisem „Książnica Cieszyńska” (w otoku) „Cieszyn” (w środku). 

§ 5.

Książnica jest biblioteką naukową.

Rozdział 2
Zakres działania Książnicy Cieszyńskiej.

§ 6.

1.    Książnica gromadzi, ochrania, opracowuje, popularyzuje i udostępnia dawne i współczesne cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze oraz stwarza podstawowy warsztat do badań regionalnych i bibliologicznych.
2.    Książnica prowadzi działalność naukową i wydawniczą.

§ 7.

Do podstawowych zadań Książnicy należy:
1.      Ochrona i konserwacja posiadanych i nabywanych zbiorów historycznych.
2.      Pełne opracowanie posiadanych kolekcji historycznych oraz publikowanie wyników badań.
3.      Bieżące gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym także poprzez mikroformy, z zakresu problematyki śląskoznawczej.
4.      Udostępnianie zbiorów prezencyjne i międzybiblioteczne.
5.      Prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej, w tym tworzenie bazy informacyjnej wiedzy o regionie, między innymi poprzez stworzenie centralnego katalogu historycznych księgozbiorów Śląska Cieszyńskiego i opracowywanie bibliografii regionalnych.
6.      Inspirowanie i organizowanie badań naukowych w dziedzinie kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego.
7.      Upowszechnianie wiedzy o kulturze Śląska Cieszyńskiego poprzez organizację wystaw, sesji naukowych i inne formy popularyzacji.
8.      Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań.
9.      Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym.
10.    Stałe doskonalenie form i metod pracy, w tym wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych.
11.     Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Cieszyna.

§ 8.

Książnica może podejmować inne zadania w celu realizacji społecznych potrzeb i wypełniania zadań lokalnej i krajowej polityki kulturalnej, w tym zadania powierzone przez Organizatora.

Rozdział 3
Organizacja Książnicy Cieszyńskiej.

§ 9.

1.    Dyrektora Książnicy, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    Dyrektor zarządza Książnicą, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Książnicy.

§ 10.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1.    Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:
      1)    rocznego planu finansowego Książnicy,
      2)    sprawozdań finansowych Książnicy w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,
      3)    rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,
      4)    rocznych planów dotyczących działalności statutowej Książnicy oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych przez Burmistrza Miasta,
      5)    informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Cieszyna oraz oceny pracy Książnicy,
      6)    rozliczenia dotacji podmiotowych zgodnie z zasadami przyjętymi przez organizatora.
2.    Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Książnicy oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.
3.    Nadzór nad majątkiem Książnicy.

§ 11.

W Książnicy są zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej oraz pracownicy administracyjni i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Książnicy.

§ 12.

Dyrektor i pracownicy Książnicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

§ 13.

Szczegółową organizację Książnicy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w Książnicy organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 14.

1.    Przy Książnicy działa organ doradczy i opiniujący – Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2.    Członków Rady, w liczbie nie większej niż 15, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
3.    W skład Rady wchodzą w szczególności:
      1)    przedstawiciel Rady Miejskiej Cieszyna,
      2)    przedstawiciel Burmistrza Miasta,
      3)    nie więcej niż 13 ekspertów w dziedzinach właściwych dla działalności Książnicy oraz przedstawicieli lokalnych środowisk naukowych i kulturalnych, powołanych przez Burmistrza Miasta spośród osób zaproponowanych przez dyrektora.
4.    Przedstawiciel Rady Miejskiej jest członkiem Rady do końca kadencji Rady Miejskiej, która go wyznaczyła do pracy w Radzie.
5.    Kadencja członków Rady trwa cztery lata, za wyjątkiem, o którym mowa w ust. 4. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Burmistrza Miasta jej nowego składu.
6.    Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Burmistrza Miasta. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.
7.    Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
8.    Obsługę biurową Rady zapewnia Książnica.

§ 15.

Organem doradczym i opiniotwórczym dla dyrektora jest powołane przez niego kolegium. Skład kolegium, zakres i formy działania ustala regulamin organizacyjny Książnicy. Dyrektor może powołać także inne organy doradcze (komisje) dla realizacji określonych zadań.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Książnicy Cieszyńskiej.

§ 16.

Książnica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 17.

Książnica prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18.

Źródłami finansowania działalności Książnicy są:
1.    Dotacje przekazane przez Gminę Cieszyn:
      1)    podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
      2)    celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
      3)    celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2.    Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.
3.    Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.
4.    Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.
5.    Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 19.

1.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Książnicy uprawniony jest dyrektor.
2.    Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych i finansowych Książnicy wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.
3.    Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Książnicy, określając zakres pełnomocnictwa.
4.    Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 20.

1.    Książnica może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:
      1) najmu pomieszczeń,
      2) dzierżawy składników majątkowych,
      3) sprzedaży towarów i usług.
2.    Dochód z działalności gospodarczej Książnicy służy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 21.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.