Zgodnie z przyjętą wraz z utworzeniem Książnicy Cieszyńskiej polityką gromadzenia zbiorów, szczególną wagę biblioteka przywiązuje do pozyskiwania materiałów dotyczących Śląska Cieszyńskiego i Austriackiego oraz osób związanych ze Śląskiem Cieszyńskim poprzez miejsce urodzenia lub zamieszkania. Gromadzone są także materiały opatrzone znakami proweniencyjnymi z terenu Śląska Cieszyńskiego. Zbiory Książnicy uzupełniane są ponadto o wybrane silesiaca, a także słowniki, encyklopedie, syntezy z zakresu nauk humanistycznych oraz publikacje warsztatowe, niezbędne w pracach biblioteki (bibliografie, katalogi zbio­rów bibliotecznych, wydawnictwa z zakresu bibliologii, historii książki, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, heraldyki i genealogii).

 W latach 1994-2017 zbiory Książnicy powiększyły się o 39367 jednostek, z czego 24464 (62%) pozyskane zostały w formie darów; zakupiono 10921 jednostek (28% wpływów); pozostałe wpływy (3982 jednostki, 10%) pochodziły z innych źródeł, m.in. z wymiany międzybibliotecznej.

Znaczącą część nabytków stanowią nowo opublikowane wydawnictwa regionalne, w przeważającej części przekazywane do zbiorów Książnicy nieodpłatnie, dzięki życzliwości autorów, wydawców, drukarń i redakcji czasopism.

Część nabytków trafia do Książnicy z innych bibliotek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Współpraca z bibliotekami przybiera przeważnie formę wymiany, pole­gającej na wzajemnym uzupełnianiu własnych zasobów dubletami, często nieosiągalnymi w obrocie księ­garskim, względnie wydanymi przez siebie nowościami. Wymiana prowadzona była m.in. z bibliotekami niemieckimi (Biblioteką Martina Opitza w Herne, Biblioteką Instytutu Herdera w Marburgu, Biblioteką Stiftung Haus Oberschlesien w Ratingen), dzięki czemu zbiory Książnicy wbogaciły się o szereg wydanych w Niemczech silesiaców.

W zbiorze wydawnictw ciągłych gromadzonych jest ok. 200 tytułów czasopism bieżących, z czego niespełna 30 stanowią ogólnopolskie tytuły nabywane poprzez prenumeratę, pozostałe to periodyki regionalne i lokalne pozyskiwane bezpłatnie od redakcji.

Znaczna część nabytków to materiały o charakterze zabytkowym, których przeważająca większość przekazywana jest do zbiorów Książnicy nieodpłatnie, w formie darów od osób prywatnych i instytucji, dzięki czemu do zbio­rów biblioteki trafia wiele wartościowych, nierzadko unikalnych publikacji i rękopisów.

Dzięki utworzonej w 2003 r. przez Barbarę Michejdę-Pinno Donacji im. Zbigniewa Michejdy zbiory Książnicy wzbogaciły się o ponad 1600 jednostek, w tym materiały pochodzące ze zbiorów członków rodziny Michejdów, unikalne wydawnictwa regionalne, a także współczesne wydawnictwa zagraniczne.

W latach 1994-2017 trafiło do zbiorów Książnicy także wiele materiałów pochodzących z kolekcji prywatnych. Najobszerniejsze z nich to fragmenty księgozbiorów Marii Skalickiej (1923-2002) oraz polonisty i germanisty prof. Edmunda Rosnera (1930-1998). Szczególną wartość posiadają unikalne archiwalia ze spuścizny dr. Józefa Mazurka (1891-1968), dokumentujące historię ruchu oporu i okupacji hitlerowskiej na terenie Zaolzia. Wśród materiałów pochodzących z kolekcji prywatnych znalazły się także m.in. fragmenty księgozbiorów: pisarza i publicysty Kazimierza Błahija (1924-1990); regionalisty i bibliofila Jana Brody (1911-2007); historyka dr. Edwarda Buławy (1925-2003); działacza kulturalnego Kazimierza Fobera (1919-2002); nauczyciela, regionalisty Józefa Golca (1935-2017); działacza katowickiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej inż. Oswalda Guziura (1910-1996); bibliofila Teofila Hrabca (1906-1971); zaolziańskiego polonisty doc. Jana Korzennego (1925-2010); częstochowskiego farmaceuty Tadeusza Kozerskiego (1917-1998); redaktora Tadeusza Kopoczka (1930-2018); historyka Jana Króla (1922-1992); pastora Józefa Nierostka (1901-1943); dziennikarza Władysława Oszeldy (1907-2005); psychologa prof. Józefa Pietera (1904-1989); nauczyciela, filologa klasycznego Rudolfa Ramszy (1907-2003); nauczycielki, działaczki ruchu harcerskiego Władysławy Sikorowej (1917-2010); działacza polskich organizacji na Zaolziu Henryka Trzaskalika (1900-1986); polonisty Mariana Żyromskiego (1934-2013).

Unikalne materiały trafiły do Książnicy dzięki darczyńcom, którzy swe prywatne zbiory, często pamiątki ro­dzinne, ofiarowali zbiorów biblioteki przy okazji organizowanych przez nią wy­staw. W ten sposób zbiory Książnicy wzbogaciły się o cenne materiały ofiarowane przez członków rodzin Michejdów i Buzków, rodzin cieszyńskich legionistów oraz krewnych ofiar katyńskich.

Na swego rodzaju cieszyńskie archiwum Solidarności złożyło się kilkaset publikacji wydanych w drugim obiegu, a ofiarowanych do zbiorów Książnicy przez działaczy opozycji działających w regionie w latach osiemdziesiątych XX w.

Na znaczącą część nabytków złożyło się kilka pokaźnych księgozbiorów miejscowych instytucji i organizacji. Swe zbiory biblioteczne lub archiwalne przekazały Książnicy Cieszyńskiej m.in.: Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej; cie­szyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; cieszyńskie koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację; cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; cieszyńskie koło Polskiego Związku Esperantystów; Parafia Rzymskokatolicka w Zebrzydowicach; Parafia Rzymskokatolicka w Kończycach Wielkich.

W formie depozytów powierzone zostały Książnicy Cieszyńskiej zbiory cieszyńskiej Biblioteki Dekanatu oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Czechowicach-Dziedzicach.