Największym zespołem bibliotecznym przechowywanym w Książnicy Cieszyńskiej jest tzw. księgozbiór “pomuzealny”. Tworzą go materiały, które wydzielono w 1960 r. z biblioteki Muzeum w Cieszynie jako nieprzydatne dla prac tej placówki. Decyzję tę podjęto ze względu na ogromną różnorodność tematyczną ówczesnej biblioteki muzealnej, w której począwszy od powstania w 1901 r. Muzeum Miejskiego gromadzone były książki pochodzące z darów osób prywatnych (spośród ofiarodawców warto wymienić Józefa Buzka, przedwojennego dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie) oraz ze zlikwidowanych bibliotek instytucjonalnych, a więc – siłą rzeczy – dotyczące różnych, rzadko tylko związanych z zainteresowaniami Muzeum dziedzin wiedzy. Wyselekcjonowany zbiór obejmuje kilkaset jednostek ewidencyjnych rękopisów, ok. 2 000 starodruków, ok. 24 000 druków zwartych wydanych po 1800 r. oraz kilkanaście tys. roczników czasopism. Znaleźć w nim można szczątki bibliotek Techniker Clubu, Albrechts Gymnasium, Teschener Kammer, Deutschen Leseverein Teschen, Volksbildungsverein Skotchau, Volksbücherei der Nordmark Teschen, Bibliothek des Zentral Instituts für Oberschlesische Landesforschung, gimnazjów polskich w Cieszynie i Orłowej, sądów różnych szczebli z terenu Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie, poszczególnych kół Macierzy Szkolnej, szkół ludowych i in. Występują tu zarówno rzeczy bardzo cenne, jak i materiały nie posiadające szczególnej wartości merytorycznej, będące jednak ilustracją interesujących zjawisk historycznych. Do tej ostatniej grupy zaliczyć należy przede wszystkim bogaty zbiór hitlerowskiej i stalinowskiej literatury propagandowej. Obok niej jednak szeroko reprezentowane są tutaj również ważne XIX i XX-wieczne wydawnictwa o treści historycznej, prawnej, statystycznej, pedagogicznej, a także literatura piękna. Ilościowo dominują wydawnictwa polsko- i niemieckojęzyczne.