Od października 2019 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbywały się prowadzone przez dr. Artura Lewandowskiego i przebiegające zgodnie z jego autorskim programem spotkania Akademii Filozoficznej. Celem Akademii było wyposażenie Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne, takie jak: umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej argumentacji, przyswojenie niezbędnych informacji na temat życia i poglądów najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości czy wiedza o problematyce poszczególnych dziedzin filozofii. Umiejętności te pozwolić miałyby na dalszą – samodzielną i poszerzoną – kontynuację lektur filozoficznych i indywidualne już zgłębianie problematyki filozoficznej. Zważywszy, iż organizatorem Akademii była Książnica Cieszyńska a warsztaty przebiegały w jej siedzibie, program zajęć wzbogacony został o prezentację zachowanych w zbiorach biblioteki zabytkowych, pochodzących z okresu od XV w., cennych i rzadkich wydań arcydzieł filozoficznych. Prócz wiedzy filologicznej, Uczestnicy spotkań zyskali więc okazję, aby poszerzyć także swoją wiedzę za zakresu bibliologii.

W sumie pomiędzy październikiem 2019 a grudniem 2021 r. odbyło się dziesięć spotkań. Niestety, kiedy zajęcia Akademii Filozoficznej dotarły do półmetka, na skutek wprowadzenia w Polsce staniu zagrożenia epidemicznego musiały zostać zawieszone i od tamtej pory odbywały się nieregularnie, przebiegając zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. W tych okolicznościach, aby zachować ciągłość i utrwalić zyskaną wiedzę, Książnica zaproponowała Słuchaczom kontynuację zajęć w Internecie. Na stronie biblioteki, w zakładce pn. “Silva rerum” , począwszy od kwietnia 2020 r. zamieszczane są materiały umożliwiające samodzielne studiowanie przedstawianej na wykładach problematyki filozoficznej.

Wśród przygotowywanych materiałów znajdują się zarówno repetytoria zawierające syntetyczne zestawienia najważniejszych informacji o koncepcjach filozoficznych omawianych w trakcie zajęć, nagrania video z dotychczasowych spotkań Akademii, teksty źródłowe wraz z kluczowymi pytaniami, interaktywne quizy dla osób pragnących samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę filozoficzną, a także dalsze informacje o cymeliach filozoficznych znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Materiały pojawiają się na stronie internetowej Książnicy w kolejności chronologicznej, a każdy z nich dotyczy problematyki kolejnego wykładu. Poniżej zamieszczane zostały linki do materiałów odnoszących się do poszczególnych zajęć Akademii Filozoficznej:

 

AKADEMIA FILOZOFICZNA – materiały pomocnicze

Wykład I: Dzieje filozofii przedplatońskiej

Wykład II: Idealizm platoński jako pierwszy system filozoficzny w dziejach

Wykład III: Arystoteles – od krytyki Platona do systemu realizmu

Wykład IV: Św. Augustyn – mistrz Ojców Kościoła

Wykład V: System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

Wykład VI: Kartezjusz – racjonalizm i narodziny nowoczesności

Wykład VII: „Myśli” Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

Wykład VIII: John Locke – ojciec nowożytnego empiryzmu

Wykład IX: Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

Wykład X: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – twórca systemu idealizmu absolutnego