INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 , Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025

Nazwa zadania: Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

Dofinansowanie: 2 248 749,00 zł

Całkowita wartość: 3 798 590,00 zł

 

OPIS PROJEKTU

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Książnica Cieszyńska uzyskała dofinansowanie dla zgłoszonego przez siebie projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”.  Otrzymana dotacja pozwala na zaspokojenie sygnalizowanych od dawna potrzeb biblioteki, przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie modernizacji infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i warunki przechowywania zabytkowych zbiorów bibliotecznych. W ramach zadania mieści się modernizacja systemu centralnej klimatyzacji, a także systemów sygnalizacji pożaru, włamania i wycieku oraz telewizji dozorowej, kontroli dostępu i wizualizacji zagrożeń. Po przeprowadzeniu planowanych prac w Książnicy Cieszyńskiej powstaną również nowe przestrzenie dla seniorów, dzieci i młodzieży. Biblioteka zyska ponadto zrewitalizowaną, nowoczesną czytelnię z pracownią komputerową.

Przedsięwzięcie – realizowane w latach 2022-2024 – jest przykładem zaangażowania Książnicy Cieszyńskiej na rzecz zachowania i promocji historycznego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego, stanowi jednocześnie nową jakość w sferze zarządzania kulturą na ziemi cieszyńskiej. Poddany modernizacji obiekt posłuży zaś rozszerzeniu oferty kulturalnej polegającej na działalności warsztatowej, edukacyjnej oraz popularnonaukowej.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest modernizacja Książnicy Cieszyńskiej, która pozwoli na wzmocnienie oferty kulturalnej miasta oraz na wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców i turystów.

Cele bezpośrednie projektu to:

  • stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych,
  • zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie,
  • poprawa dostępności do zasobów kultury osób z niepełnosprawnościami,
  • rozszerzenie zakresu usług o nową ofertę dla dzieci oraz seniorów.

Modernizacja obiektu w zakresie adaptacji nowych pomieszczeń funkcjonalnych rozwiąże dotychczasowe problemy lokalowo-funkcjonalne Książnicy, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie działalności (utworzenie sali dla seniorów oraz sali dla dzieci i młodzieży).

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

1) Modernizacja systemu zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych.

2) Modernizacja systemu klimatyzacji.

3) Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celu utworzenia pomieszczeń dla seniorów oraz dzieci i młodzieży wraz z zakupem wyposażenia.

4) Modernizacja czytelni/pracowni komputerowej wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

5) Zagospodarowanie terenu i utworzenie strefy odpoczynku.

6) Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z wytycznymi dot. standardów dostępności).

7) Modernizacja serwisów internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.

8) Działania miękkie (usługi projektowe i administracyjne).

9) Promocja projektu (finansowanie własne)