Kolejny księgozbiór stanowiący obecnie własność Książnicy Cieszyńskiej ma charakter prywatnej spuścizny. Jest nim biblioteka Tadeusza Regera (1872-1938), polityka, który większość życia spędził na Śląsku Cieszyńskim, odgrywając czołową rolę w tutejszym ruchu socjalistycznym i niepodległościowym. Przechowywany w Cieszynie księgozbiór Tadeusza Regera nie jest niestety kompletny. Po śmierci właściciela jego najcenniejsze zbiory przekazano bowiem do Centralnego Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej i Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Cieszyńskiemu Muzeum udało się wówczas zakupić jedynie część spuścizny po Tadeuszu Regerze. Zbiory te podzielono na dwie grupy, z których jedną stanowi księgozbiór, a drugą materiały archiwalne, zwane Tekami Regera. Księgozbiór liczy w sumie 7 000 woluminów i obejmuje głównie dzieła z zakresu historii, prawa, socjologii, przyrody oraz silesiaca. O wiele większą wartość mają zbiory archiwalne, liczące ogółem 5 500 jednostek ewidencyjnych. W ich skład wchodzą dokumenty i akta urzędowe, notatki, korespondencja, wycinki z gazet, druki ulotne etc., związane bezpośrednio z osobą Tadeusza Regera, bądź też z osobami, organizacjami i instytucjami, z którymi współpracował, pozostawał w kontakcie lub których działalnością się interesował. W sumie stanowią one bezcenną bazę źródłową do badań nad historią Śląska Cieszyńskiego w okresie od lat dziewięćdziesiątych XIX w. aż do 1938 r.