Powstanie Biblioteki Dekanatu datuje się oficjalnie na 1819 r., kiedy to z inicjatywy księdza Jana Brzuski (1757-1840), cieszyńskiego proboszcza i dziekana, grono osób duchownych i świeckich zawarło umowę, na mocy której zakupiono 15-tomową historię Chrześcijaństwa i zobowiązano przyszłych dziekanów do ochrony owego dzieła oraz udostępniania go miejscowym księżom. Z czasem ksiądz Jan Brzuska włączył do Biblioteki Dekanatu własny księgozbiór (obecnie 331 woluminów), a także kolekcje książkowe należące do jego poprzedników na stanowisku proboszcza. Książki te opatrzone zostały nalepkami z napisem Teschner Decanat Bibliothek. W 1838 r., gdy Parafię przejmował administrator ksiądz Jan Koziar w protokole przejęcia odnotowano, iż biblioteka parafialna liczy 980 woluminów. W XIX w. do jej wzbogacenia przyczyniali się kolejni cieszyńscy proboszczowie, dziekani i generalni wikariusze. W okresie późniejszym włączono do niej również szczątki księgozbiorów kilku katolickich organizacji z terenu Śląska Cieszyńskiego oraz pozostałość Biblioteki Teologów Polskich w Widnawie. Obecnie Biblioteka Dekanatu obejmuje 4196 woluminów dzieł drukowanych, w tym 5 inkunabułów, 1856 starych druków, 1979 woluminów XIX i XX wiecznych druków zwartych i 356 woluminów czasopism. W księgozbiorze tym znajduje się również niewielki zbiór rękopisów liczący 57 woluminów oprawnych i 376 jednostek luźnych. Najliczniej reprezentowane są książki w języku niemieckim, mniej jest druków łacińskich i polskich, najmniej czeskich i wielojęzycznych. Pod względem tematycznym na czoło wysuwa się piśmiennictwo religijne (2/3 ogółu zbiorów), z kolei wśród literatury świeckiej wyróżnia się pokaźny zbiorek XIX i XX-wiecznych cieszynianów. Pozostałe dzieła mają bardzo różnorodną tematykę, ujawniającą – jak wolno sądzić – zainteresowania kolejnych opiekunów i donatorów Biblioteki. Od 2002 r. zbiory Biblioteki Dekanatu znajdują się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej.