Zbiory Książnicy Cieszyńskiej udostępniane są wyłącznie prezencyjnie w czytelniach ogólnej oraz zbiorów specjalnych, a ponadto – w ograniczonym zakresie – drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, za pośrednictwem i w czytelniach uprawnionych do tego bibliotek. Szczegółowe zasady udostępniania określa „Regulamin korzystania ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”.

Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne. Prawo do korzystania ze zbiorów Książnicy mają osoby, które ukończyły 15 lat i posiadają ważną kartę biblioteczną, a także instytucje uprawnione do prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.

Książnica na zamówienie Czytelnika wykonuje – przy zastosowaniu dostępnej sobie aktualnie techniki – reprodukcje materiałów pochodzących z jej zbiorów. Koszty wykonania reprodukcji pokrywa Czytelnik. Niedopuszczalne jest wykonywanie reprodukcji kserograficznych z dokumentów rękopiśmiennych, druków pochodzących sprzed 1950 r., gazet oraz wszelkich materiałów, które ze względu na stan zachowania, format lub sposób oprawy mogłyby w trakcie kopiowania ulec uszkodzeniu. Do oceny czy dany materiał może zostać dopuszczony do wykonania reprodukcji techniką kserograficzną uprawniony jest bibliotekarz dyżurujący w czytelni, u którego złożono stosowne zamówienie.

Materiały biblioteczne sprowadzone do Książnicy drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępniane są w Czytelni Ogólnej. Koszty związane ze sprowadzeniem i zwrotem materiałów udostępnionych na drodze wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi Czytelnik, który je zamówił.