Załącznik do Zarządzenia nr 03/2019 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z 11.02.2019 r.

Regulamin Imprez Książnicy Cieszyńskiej, instytucji kultury z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. -OKT 6/1/1994, NIP: 5481064564, REGON: 070431470

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Książnicy Cieszyńskiej, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13 roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – opiekunowie grupy.

II. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 4. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikowania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, co obejmować może zarówno wizerunek jak i zachowania uczestników.
 6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie.
 7. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

III. ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnego wyznaczenia kolejnego terminu ogłaszana jest w sposób, w jaki informowano o pierwotnym jej terminie.

IV. OPŁATY ZA IMPREZY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Imprezy są bezpłatne, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych przypadków.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Książnica Cieszyńska, instytucja kultury z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. -OKT 6/1/1994, NIP: 5481064564, REGON: 070431470.

2) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Organizator, w szczególności za pośrednictwem adresu mailowego ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl

3) Dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą (mogą być) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w publikacjach Organizatora.

4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.

5) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

6) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Organizatora, tj.: w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

9) W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego imprezę.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

VII. ZMIANY

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie Organizatora.