INFORMATOR O LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH

Książnica Cieszyńska zaprasza do udziału w lekcjach bibliotecznych poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Lekcje mają charakter wykładów i pogadanek ilustrowanych pokazami multimedialnymi oraz demonstracjami praktycznego korzystania ze zbiorów. Urozmaicenie lekcji prezentacją oryginalnych starych druków i rękopisów ze zbiorów Książnicy jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym bibliotekarzem.

Lekcje odbywają się w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w lekcji wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej terminu z bibliotekarzem prowadzącym. Lekcje trwają ok. 45 minut i dotyczą tematyki określonej w poniższym programie. Na specjalne życzenie Książnica zorganizować może również lekcje poświęcone innym zagadnieniom, wiążącym się z profilem jej zbiorów.

Wysokość należności za lekcje i warsztaty oraz bilety wstępu na organizowane przez Ksiąznicę Cieszyńską wystawy określa cennik, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 07/2015 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.

 

Program lekcji

TEMAT
PROWADZENIE
UWAGI
Blok 1: Kurs historii książki
Książka w starożytności
Jolanta Sztuchlik tel. 85-13-843
Systematyczny kurs wiedzy o historii książki i literatury adresowany głownie do uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Po jego ukończeniu Uczestnikom zajęć wystawiane będą indywidualne
Certyfikaty młodego bibliologa, a Opiekun grupy otrzyma świadectwo zorganizowania kursu z dziedziny historii książki.

Liczba Uczestników jednej lekcji nie powinna przekraczać 30.
Książka średniowieczna
Jolanta Sztuchlik tel. 85-13-843
Książka renesansowa
Anna Rusnok tel. 85-13-841
Książka barokowa
Anna Rusnok tel. 85-13-841
Książka oświeceniowa
Anna Rusnok tel. 85-13-841
Książka epoki romantyzmu
Halina Morawiec tel. 85-13-841
Książka epoki romantyzmu
Halina Morawiec tel. 85-13-841
Blok 2: Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa i bibliofilstwa
Od rękopisu do CD-ROMU – czyli gawędy o dawnej i nowej książce.
Lekcja prezentuje historię książki od czasów najdawniejszych do współczesności. Rozwój pisma, materiałów pisarskich, wynalazek druku jako czynniki warunkujące ewolucję formy książki.
Anna Rusnok tel. 85-13-841
Lekcje adresowane do uczniów w różnym wieku.
Ich program może być dowolnie konstruowany przez Opiekunów grup szkolnych. Udział w co najmniej pięciu lekcjach uprawnia ich Uczestników do otrzymania indywidualnych
Certyfikatów młodego znawcy dawnej książki, a Opiekunowi grupy wystawione zostanie w takim przypadku świadectwo zorganizowania zajęć z dziedziny kultury książki
Szlachta cieszyńska – tajemnice warsztatu heraldyka i genealoga
Bogato ilustrowana prezentacja źródeł do dziejów szlachty cieszyńskiej z przykładami jej dawnych siedzib, herbów, portretów.
Krzysztof Kleczek tel. 85-13-843
Ks. Leopold Jan Szersznik i jego biblioteka
Życie i dzieło jednego z najwybitniejszych obywateli Cieszyna.
Anna Rusnok tel. 85-13-841
„Habent sua fata libelli” – losy książek i ich właścicieli
O znakach własnościowych umieszczanych w książkach i o tym jak wiele można się z nich dowiedzieć.
Anna Rusnok tel. 85-13-841
Dawne zdobnictwo książkowe
Książka jako dzieło sztuki – rodzaje i techniki wykonywania opraw i ilustracji.
Anna Rusnok tel. 85-13-841
„Koń jaki jest każdy widzi” czyli wydawnictwa encyklopedyczne od starożytności do współczesności
O sztuce skutecznego informowania – Sposoby porządkowania i upowszechniania informacji przed powstaniem internetu.
Halina Morawiec tel. 85-13-841
Historia Książnicy Cieszyńskiej
Historia najmłodszej biblioteki na Śląsku Cieszyńskim o najstarszych i najcenniejszych zbiorach
Wojciech Grajewski tel. 85-13-842
Zbiory specjalne w bibliotekach – czym są i jak należy je opracowywać i udostępniać?
Czy książka wydana np. w 1897 roku to starodruk? Czy rękopis musi być napisany ręcznie? Co to jest DŻS? – Podczas lekcji padną odpowiedzi nie tylko na te pytania
Anna Rusnok tel. 85-13-843
Bibliografie, katalogi, kartoteki i bazy danych, czyli jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej*
Vademecum początkującego czytelnika biblioteki naukowej – przydatne nie tylko dla korzystających z Książnicy Cieszyńskiej

* W lekcji mogą brać udział tylko uczniowie gimnazjów i szkół średnich w grupach nie większych niż 15 osób.
Halina Morawiec tel. 85-13-841
Konserwacja dawnej książki**
Wizyta w pracowni konserwatorskiej, w której uczestnicy lekcji mogą zobaczyć urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie konserwacji oraz zapoznać się z jej poszczególnymi etapami.

**W lekcjach – odbywających się tylko w pierwsze czwartki miesiąca – mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimna­zjów i szkól średnich w grupach nie większych niż 10 osób.
Łucja Brzeżycka tel. 85-13-847
Blok 3: Z historii Śląska Cieszyńskiego
O cieszyńskich Piastach i ich Księstwie
Księstwo Cieszyńskie pod panowaniem Piastów – o tym kto założył Cieszyn, a kto Księstwo Cieszyńskie. O dawnych władcach i ich poddanych
Wojciech Grajewski tel. 85-13-842
Lekcje adresowane do uczniów w różnym wieku.
Ich program może być dowolnie konstruowany przez Opiekunów grup szkolnych. Udział w co najmniej trzech lekcjach uprawnia ich Uczestników do otrzymania indywidualnych
Certyfikatów młodego regionalisty., a Opiekunowi grupy wystawione zostanie w takim przypadku świadectwo zorganizowania zajęć z zakresu historii regionu
Gdy na zamkowej wieży złocił się cesarski sztandar
Księstwo Cieszyńskie pod panowaniem Habsburgów. O czasach, gdy stolicą był Wiedeń, a na ulicach Cieszyna słychać było język niemiecki
Wojciech Grajewski tel. 85-13-842
Cieszyńscy legioniści
Legiony Polskie 1914-1917. Udział Cieszyniaków w I wojnie światowej.
Krzysztof Kleczek tel. 85-13-843
1918-1920. Konflikt, który podzielił Śląsk Cieszyński
Rozpad Monarchii Habsburgów i przebieg polsko-czechosłowackiego sporu o granice na Śląsku Cieszyńskim po zakończeniu I wojny światowej
Wojciech Grajewski tel. 85-13-842
Zaolzie 1938
Próba przybliżenia wciąż mało znanej karty z naszej niedawnej historii.
Anna Rusnok tel. 85-13-843
Tradycje turystyczne na Śląsku Cieszyńskim
Rozwój turystyki do 1939 r. w świetle artykułów i publikacji o tematyce turystycznej znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
Krzysztof Kleczek tel. 85-13-843