Poniższy wykaz obejmuje ekspozycje własne Książnicy Cieszyńskiej prezentowane w jej galerii oraz zrealizowane przez bibliotekę plenerowe wystawy planszowe (nie uwzględnia pokazywanych w siedzibie Książnicy ekspozycji obcych oraz wystaw okolicznościowych towarzyszących takim wydarzeniom, jak Noc Muzeów, Skarby z Cieszyńskiej Trówły itp.).


2023

– Jeden rok, wiele początków. Wiosna Ludów na Śląsku Cieszyńskim

2022

Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika
– Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym
– Wystawa „Czucie i wiara”. Literatura okresu romantyzmu w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
– Wystawa filatelistyczna z okazji 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

2021

Orbis animalium – Świat zwierząt
Ars belli – Sztuka wojny
– „Uratować dla nauki i od zapomnienia…”. 120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

2020

– Nulla res tam necessaria est quam medicina. Dawna literatura medyczna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
– rozMYwani#. Literatura polska na Zaolziu 1920–2020
– Literatura polska na Zaolziu 1920-2020 (wystawa wirtualna)

2019

– Rara avis Tessinensis
– Herodot i inni. Wielkie dzieła dawnych historiografów
– Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne. Książki zakazane na przestrzeni dziejów

2018

– Polski duch wolności
– Najlepsi 1848-1918. Polska elita Śląska Cieszyńskiego
– „Ziemia Obiecana”. Śląsk Cieszyński w II Rzeczypospolitej 1920-1939

2017

– Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu kożdoniowskiego
– Dziedzictwo Reformacji. Książki protestanckie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
– „Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy”
– Siedem cudów świata i inne słynne budowle
– Cieszyn 1918. “Polski my naród, polski lud”

2016

– In hoc signo vinces. Chrześcijańskie dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej
– Miejsca wyobrażane, miejsca odkrywane. Obraz świata w dawnej książce ilustrowanej
– Budziciele. W 125 rocznicę śmierci Pawła Stalmacha

2015

– By nigdy nie zapomnieć. Niemieckie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim (1939-1945)
– Hebraika w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
– Cieszyńskie introligatorstwo
– Czas jest wszystkim. Kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wieku po współczesność

2014

– Leopold Jan Szersznik i jego epoka
– Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni
– I wojna światowa z bliska i daleka. Dramat wielkiej wojny oczami cieszyńskich Polaków
–  Cieszyńscy żołnierze Niepodległości
– Najstarsze, największe, najcenniejsze…Cymelia i osobliwości ze zbiorów Ksiąznicy Cieszyńskiej

2013

– Między historią a mitem. “Dobre austriackie czasy” na Śląsku Cieszyńskim
– W świecie myśli zapisanych
– “Łysa Góra, piękna góra, kopieczku wysoki…” Z dziejów turystyki na Śląsku Cieszyńskim
– “Możnego króla wiekopomne dzieła…” Odsiecz wiedeńska 1683 w publicystyce i literaturze współczesnych
– Świadomość wspólnego dobra. W dziesięciolecie istnienia Donacji im. Zbigniewa Michejdy

2012

– Wiek totalitaryzmów. Kiedy Bóg umiera…
– “Kresowe stanice”. 100-lecie harcerstwa na Ślasku Cieszyńskim
– Na drodze do zapomnienia. Polacy na Zaolziu w latach 1920-1989
– Zaolzie teraz

2011

– Śladem Czarnej Julki. Karwina z czasów dzieciństwa Gustawa Morcinka
– Machiny, balony, lokomobile. Z książką techniczną przez wieki.
– Między Cieszynem a Sopotem. Życie i działalność Józefa Golca 

2010

Książki, które stworzyły Europę
Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego
– Niespełnione nadzieje. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1947
– Cieszyn teatralny

2009

– Szkolne lektury Polaków
– „Sola scriptura” – reformacja i kontrreformacja w literaturze XVI i XVII wieku
– 2071 okupacyjnych nocy. Śląsk Cieszyński w latach 1939-1945
Dějiny Těšínského Slezska ve fondu a činnosti Těšínské historické knihovny (wystawa planszowa dla Biblioteki Głównej ČAV w Pradze).

2008

– Robinson Crusoe i siedmiu krasnoludków. Dawna literatura dziecięca i młodzieżowa
– „Ta czcionka, ta oprawy mistrzowska robota!” – sztuka książki
– W drodze do Ziemi Obiecanej – cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918

2007

– Józef Ignacy Kraszewski i jego księgozbiór. W 120 rocznicę śmierci pisarza
– Źródła do dziejów Cieszyna. Z tajemnic warsztatu historyka regionalisty
– „Cieszyn adieu!” – druki bibliofilskie ze zbiorów Janusza Kożusznika z Katowic

2006

– Autografy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI do XX w.
– Został z nami. Spotkania Cieszyniaków z Janem Pawłem II
Czarna sztuka
– Cieszyńskie rody. Buzkowie

2005

– „Ta książka jest moją własnością”. Ekslibrisy od XVI w. do współczesności”
– Cieszyńskie biografie
– Granice wytyczane słowami
– Cieszyńska Macierz

2004

– „Koń jaki jest każdy widzi”, czyli wydawnictwa encyklopedyczne od starożytności do współczesności
– Cieszyńscy legioniści
Szlachta Księstwa Cieszyńskiego. Tajemnice warsztatu genealoga i heraldyka
– Książnica Cieszyńska – pierwsze dziesięciolecie

2003

– Hań downi na dziedzinie. Cieszyńskie piśmiennictwo etnograficzne
– Archiwum i biblioteka parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie
– Cieszyńskie rody. Michejdowie
Zaolzie 1938. Dokumenty –  relacje – opinie
– Bukowina – Europa w miniaturze
– Obrazy i obrazki Józefa Mackowskiego
– Projekty kostiumów filmowych Barbary Ptak.

2002

– „…publico Teschinensii urbis usui…”
– Książka cieszyńska 1990-2001
– Wędrówki książek. Źródła pochodzenia bibliotecznych zbiorów Leopolda Jana Szersznika
– Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947

2001

– „…Chociażbyś przeszedł cały świat nie znajdziesz piękniejszego…” – Śląsk Cieszyński w ikonografii
Duchowe źródła kultury cieszyńskiej
– Cena naszej wolności. Polska w latach 1980-1982

2000

– W ogrodzie Białego Kruka
– Katyń – prawda i pamięć
– Autoportret regionu. Śląsk Cieszyński w świetle współczesnych druków promocyjnych
– Znów minie wiek… Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim 1920-2000
– Prasowy boom. Czasopiśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku

1999

– Sprawozdania szkół Śląska Cieszyńskiego
– Od antyku do oświecenia : utwory dramatyczne w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
– Ekonomija domowa czyli przepisy tyczące się gospodarstwa wiejskiego i domowego
– Cieszyńscy nauczyciele

1998

– Piśmiennictwo pozytywizmu
– Dzieła wybitnych drukarzy XVI i XVII w. w zbiorach Biblioteki Tschammera
– Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim

1997

– Czasopiśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego w latach 1848-1920
– Dawna książka podróżnicza
– Antwerpska oficyna Krzysztofa Plantina
– Ks. Leopold J. Szersznik i jego dzieło

1996

– Książka epoki romantyzmu
– Dawna książka przyrodnicza
Zabytkowe biblioteki Cieszyna

1995

– Książka epoki oświecenia
– Żywoty świętych
– Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

1994

– Przyszłość przeszłości
– Książka epoki baroku
– Dawne dziejopisarstwo Śląska
– Dawna książka francuska