Jeden z podstawowych celów Książnicy stanowi budowanie nowoczesnego warsztatu dokumentacyjnego, mającego ułatwić podejmowanie i prowadzenie wszechstronnych badań regionalnych. Obok samych zbiorów, systematycznie dopełnianych o wszelkiego rodzaju druki i rękopisy odnoszące się do regionu oraz instrumentarium katalogowego, którego elementy dotyczące regionu są pieczołowicie rozbudowywane, na tworzony w Książnicy Cieszyńskiej regionalny warsztat dokumentacyjny składają się różnego typu bibliografie, wydawane drukiem katalogi zbiorów, mapa obrazująca stan kondycji polskiej grupy narodowej na Zaolziu, a także pełnotekstowa kartoteka regionalna, która od 2004 r. pozostaje dostępna online w postaci „Elektronicznego Słownika Biograficznego Śląska Cieszyńskiego”, faktograficznej bazy danych zawierającej biogramy osób działających na Śląsku Cieszyńskim, bądź też wywodzących się z tego obszaru.

W 1994 r. został w Książnicy opracowany format rekordu kartoteki haseł wzorcowych, umożliwiający rejestrowanie w bazie komputerowej nazw osobowych, geograficznych i korporatywnych. Format ten wykorzystywany jest w „Przewodniku regionalnym”, pełnotekstowej bazie danych zawierającej nazwy własne związane ze Śląskiem Cieszyńskim, krótkie notatki informacyjne na temat opisywanych osób, instytucji czy imprez oraz odesłanie do źródeł, w których szukać można dalszych, bardziej szczegółowych informacji. „Przewodnik regionalny”, dający możliwość stosowania różnorodnych kryteriów wyszukiwawczych, pełni rolę kartoteki haseł wzorcowych Książnicy Cieszyńskiej, a zarazem poręcznego źródła informacji o osobach, instytucjach i imprezach związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. Praktyczna użyteczność tego rodzaju bazy danych sprawiła, że jeszcze w tym samym roku Książnicy przyznana została dotacja z Funduszu Małych Projektów Współpracy Przygranicznej Polska Czechy PHARE na sporządzenie „Elektronicznego słownika biograficznego Śląska Cieszyńskiego ”. Słownik, opracowany w formie pełnotekstowej bazy danych zawierającej biogramy osób, które w sposób zauważalny zaznaczyły swoją obecność w historii lub współczesności regionu, w 2005 r. został udostępniony jako pierwsza tego rodzaju baza danych w dorobku cieszyńskiej biografistyki. Rok później współpracująca z Książnicą Cieszyńską Regionalna Biblioteka w Karwinie   przygotowała jego edycję w języku czeskim („Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska“ ), udostępniając ją za pośrednictwem Internetu i publikując w postaci CD-ROM-u. Zawartość „Słownika”, obejmującego obecnie już ponad 8000 rekordów, przeszukiwać można według różnorakich kryteriów, tworząc zestawienia, zależne wyłącznie od potrzeb prowadzącego kwerendę, przy czym informacje uzyskiwane tą drogą odnosić się mogą nie tylko do problematyki biograficznej, ale – pośrednio – również do wszelkich aspektów dziejów i współczesnego życia regionu

Od 1994 r. opracowywane są w Książnicy przedmiotowe i podmiotowe bibliografie regionalne, początkowo zestawiane w formie tradycyjnej, a od 1996 r. – elektronicznej, wykorzystującej opracowany w Książnicy format bibliograficzny w programie MAK. Bibliograficzne bazy danych umożliwiają zarówno łatwe i szybkie wyszukiwanie żądanych pozycji według różnorodnych kryteriów, jak i wykonywanie składu tradycyjnych bibliografii drukowanych. W latach 1994-2003 w Książnicy opracowane zostały następujące zestawienia:

– „Z bibliografii Józefa Chlebowczyka” (oprac. A. Gojniczek, 397 poz., forma drukowana);
– „Materiały do biografii ks. Józefa Londzina” (oprac. A. Gojniczek, 68 poz., forma drukowana);
– „Materiały do bibliografii cieszyńskich bibliotek, archiwów i muzeów” (oprac. A. Gojniczek, 1486 poz., forma elektroniczna);
– „Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (oprac. S. Król, 380 poz., forma elektroniczna);
– „Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego”  (oprac. S. Król; forma drukowana za lata 1993-1995, 2266 poz. ; forma drukowana i elektroniczna lata 1996-1999, 4949 poz., dostępna w Internecie);
 – „Bibliografia książki cieszyńskiej za lata 1990-2001”  (oprac. M. Szelong, 1379 poz., forma drukowana i elektroniczna, dostępna w Internecie);
– „Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego”  (oprac. A. Kawulok i M. Szelong, forma drukowana za lata 1985-2000, 1118 poz. oraz elektroniczna za lata 1985-2019, 2058 poz., dostępna w Internecie).
– „Bibliografia Książnicy Cieszyńskiej za lata 1994-2018” (oprac. M. Szelong, 997 poz., forma elektroniczna).