Książęta śląscy w średniowieczu
między Pragą a Krakowem

Książnica Cieszyńska zaprasza na wykład dr. Přemysla Bara z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, poświęcony relacjom łączącym książąt śląskich z dworami królewskimi w Pradze i Krakowie. Zagadnienie to zostanie przez prelegenta zaprezentowane na tle politycznego, kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej od XII do XV stulecia. Wykład odbędzie się w czwartek 15 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy. Wstęp wolny.

Średniowieczny Śląsk znajdował się w przestrzeni geograficznej, w której spotykały się i przenikały różne tradycje historyczne, ale także interesy Królestwa Polskiego, Czech, Węgier oraz niemieckiego Cesarstwa Rzymskiego. Refleksje brneńskiego badacza dotyczyć będą różnorakich uwarunkowań historycznych mających wpływ na politykę książąt śląskich oraz ich tożsamość. Można je ująć w pytaniach o kluczowym znaczeniu. Dlaczego książęta pochodzący z dynastii piastowskiej zdecydowali się złożyć hołdy lenne królom czeskim? W jaki sposób przebiegał proces hołdowania książąt śląskich? Jakie niosło to z sobą konsekwencje dla historii poszczególnych księstw i całego Śląska? I czy była z tym związana utrata niezależności?

 

Mgr. Přemysl Bar Ph.D. pochodzi z Trzyńca. Jest absolwentem Gimnazjum Polskiego im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. W latach 1998–2003 studiował historię oraz nauki pomocnicze historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Tam też w 2011 r. obronił rozprawę doktorską na temat monarchii Henryków Śląskich (1201–1290). Od 2005 r. zawodowo związany był m.in. z Institut für Mittelalterforschung ÖAW w Wiedniu, Moravską zemską knihovną v Brnie, Akademią věd w Pradze i – nieprzerwanie od 2011 r. – Ústavem pomocných věd historických a archivnictví Masarykovy univerzity w Brnie. Działalność naukowo-badawcza dr. P. Bara koncentruje się na dziejach dyplomacji w Europie Środkowo-Wschodniej (Zakon Krzyżacki, Królestwo Polskie) w późnym średniowieczu, polityce książąt śląskich w XIII wieku oraz osobie księcia Henryka IV Probusa. Zagadnieniom tym poświęcił wiele artykułów i rozpraw, opublikowanych m.in. w Czechach, Polsce, Austrii i w Niemczech. Szczegóły dotyczące dorobku naukowego prelegenta znaleźć można pod adresem: https://www.muni.cz/en/people/13542-premysl-bar, por też: https://muni.academia.edu/P%C5%99emyslBar