Śp. Roman Sękowski (1931-2023)

Dzisiaj w Opolu-Półwsi odbył się pogrzeb zmarłego 31 sierpnia br. Romana Sękowskiego, bibliotekarza, księgoznawcy i historyka, przez 33 lata związanego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, z którego wiedzy i doświadczenia przez ponad dwie dekady korzystała także Książnica Cieszyńska.

 

Śp. Roman Sękowski podczas konferencji “Wspólne źródła” zorganizowanej w Książnicy Cieszyńskiej w lipcu 2007 r.

 

Urodzony w Jaśkach na Suwalszczyźnie, do Opola Roman Sękowski trafił w 1955 r., po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W pracy zawodowej realizował się zarówno jako teoretyk, jak i praktyk bibliotekarstwa. Przez wiele lat pełniąc funkcje kierownicze w opolskiej bibliotece, na stanowisku jej dyrektora, zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych oraz kierownika Działu Zbiorów Specjalnych, szczególną uwagę przywiązywał do gromadzenia zbiorów zabytkowych, które już w latach sześćdziesiątych wyposażył we własną okazałą siedzibę, remontując na ten cel  zrujnowany zamek w Rogowie Opolskim, w którym do dziś zlokalizowany pozostaje Oddział Zbiorów Zabytkowych WBP. Jego ambicją było stworzenie w Opolu możliwie kompletnego regionalnego księgozbioru śląskoznawczego, którego zasoby regularnie powiększał, także o nabywane podczas aukcji i od osób prywatnych cenne i rzadkie silesiaka. Pracę w Bibliotece Wojewódzkiej łączył z działalnością edukacyjną, swoją fachową wiedzą i doświadczeniem przez dwadzieścia lat dzieląc się z adeptami bibliotekarstwa w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Opolu.

Pasjonując się dziejami książki, równolegle prowadził badania dotyczące historii regionu, szczególną uwagę poświęcając dziejom kultury i stosunków społecznych na Śląsku w okresie nowożytnym. Swoim pasjom badawczym w pełni oddać mógł się jednak dopiero po przejściu na emeryturę w 1992 r. Jego  prace zaczęły wtedy owocować licznymi publikacjami, wśród których kluczowe miejsce zajmuje monumentalny 13-tomowy „Herbarz szlachty Śląskiej” (drukiem ukazały się tomy 1-6), a także seria wydawnictw źródłowych pt. “Studia i teksty źródłowe z dziejów księstw opolskiego i raciborskiego”.

Kierując opolską biblioteką, swoją uwagę kierował także na Zaolzie, przez dziesięciolecia wspierając inicjatywy – z jednej strony – związane z zaopatrywaniem tamtejszej polskiej społeczności w najnowszą literaturę w języku polskim, a z drugiej – pozwalające prezentować zaolziański dorobek kulturalny na Opolszczyźnie. Po przejściu na emeryturę, co zbiegło się w czasie z rozpoczęciem się w Cieszynie przygotowań do utworzenia Książnicy Cieszyńskiej, Roman Sękowski znalazł się w ścisłym kręgu  współtwórców nowej biblioteki, przyjmując zaproszenie do Rady Programowej Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej, a następnie Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej. Aż do 2011 r biorąc udział w posiedzeniach owych gremiów, odegrał istotną rolę w wypracowaniu koncepcji nowej placówki, a następnie doglądaniu procesu jej organizowania i funkcjonowania. Jego konsultacje i doradztwo były szczególnie cenne ze względu na pragmatyzm w programowaniu i ocenie działań Książnicy Cieszyńskiej.

Cześć Jego pamięci!