Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line

 

Z dniem 1 września 2016 r. Cieszyńska przystąpiła do realizacji projekt pn. „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (numer projektu WND-RPSL.02.01.00-24-0262/15-003). Okres realizacji projektu: 2016-09-01 – 2019-08-31. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 758 520,00 z, z czego 723 415,00 zł stanowią planowane całkowite wydatki kwalifikowalne, w tym 609 315,00 zł przypada na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a 114 100,00 zł wynosi wkład własny.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dostawa, konfiguracja i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego dla Książnicy Cieszyńskiej oraz konwersja i migracja wytworzonych dotychczas katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych baz danych, a równolegle przebiegać będzie digitalizacja zachowanego w Książnicy zbioru druków zwartych wydanych na obszarze Śląska Cieszyńskiego do 1939 r., poprzedzona pracami przygotowawczymi, obejmującymi selekcję i opracowanie owego zbioru, a zakończona bezpłatnym udostępnieniem cyfrowych kopii w Internecie.

Zadania w projekcie przedstawiają się następująco:
          1)    zmiana systemu bibliotecznego: zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu oraz przygotowanie danych do realizacji projektu;
          2)    digitalizacja: usługi niezbędne do realizacji projektu (przygotowanie zbiorów, obsługa procesu objętego projektem, digitalizacja wyselekcjonowanych, przygotowanych zbiorów oraz ich udostępnienie);
          3)    modernizacja strony Internetowej Książnicy Cieszyńskiej: modernizacja strony pod kątem spójności z realizowanym projektem (dostosowanie do efektu projektu, umożliwiającego udostępnianie wyników projektu);
          4)    obsługa projektu: usługa nadzoru nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia, promocja projektu (tablice promocyjne).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług publicznych w dziedzinie kultury poprzez upowszechnienie zasobów wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego. Działania projektu skupią się na upowszechnianiu zasobów bibliotecznych możliwie szerokim grupom społecznym. Jego bezpośrednim celem jest wzrost liczby osób korzystających z usług i zasobów publicznych udostępnianych on-line w woj. śląskim.