Książnica Cieszyńska dostępna
już bez restrykcji covidovych

 

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Książnica Cieszyńska powraca do funkcjonowania w zwykłym trybie. W dniu 31 marca uchylone zostały Zarządzenia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej nr 8/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, nr 9/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie, a także nr 13/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.

Od 1 kwietnia ponownie czynne będą obie czytelnie, zarówna ogólna, jak i zbiorów specjalnych, dostęp do których nie będzie już limitowany ze względu na ograniczenia epidemiczne. Znikają także limity określające dopuszczalną liczbę uczestników organizowanych w sali konferencyjnej imprez, lekcji bibliotecznych, a także ograniczenia odnoszące się do liczby osób zwiedzających udostępnione w Galerii Książnicy Cieszyńskiej ekspozycje. Nie obowiązują także formalne wymogi dotyczące stosowania masek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk, jakkolwiek – zważywszy, iż stan epidemii nadal obowiązuje – Książnica zachęca do używania masek, szczególnie w przypadkach zwiększonej frekwencji. Obecnie zasady korzystania z oferty Książnicy normowane są już tylko przez Regulamin udostępniania zbiorów oraz Regulamin imprez.

Serdecznie zapraszając do odwiedzenia Książnicy Cieszyńskeij i korzystania z jej pełnej oferty, przypominamy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają cyfrowe zasoby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej elektroniczne narzędzia kwerend, a mianowicie:

 

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie.
 
Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom.
 

Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych.

 

Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna, Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim, Cieszyńskie rody – Michejdowie, Cieszyńskie rody – Buzkowie, Cieszyńscy Legioniści, Cieszyn 1918, Zaolzie 1938, Zaolzie teraz, Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, O konserwacji zbiorów

 

Akademia Filozoficzna, materiały z przebiegających od października 2029 r. warsztatów, których celem było wyposażenie Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne. Udostępnione materiały zawierają: repetytoria, nagrania video, teksty źródłowe wraz z kluczowymi pytaniami, interaktywne quizy, a także informacje o cymeliach filozoficznych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

 
Przechowane, odnalezione, wyszukane… Lekcje o książkach, zestaw scenariuszy lekcji o książkach autorstwa dr. Henryka Hollendra, jednego z czołowych polskich bibliologów, obejmuje konspekty 12 lekcji oraz ilustrujące i objaśniające ich tematykę prezentacje komputerowe. Celem tak przygotowanego materiału jest prezentacja wiedzy o historii książki, ukazywanej przez pryzmat cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. 
 

Akademia Niepodległości: zarejestrowane na video wykłady, które w Cieszynie odbywały się od grudnia 2017 r. aż do  listopada 2019 r. w ramach zorganizowanego przez Instytutu Pamięci Narodowej cyklu. Znani, cieszący się najwyższym autorytetem polscy historycy prezentują okoliczności odrodzenia się w 1918 r. państwa polskiego, uformowania się jego ustroju i władz, a także wytyczenia granic.

 

Zaolzie teraz, kanał YouTube zawierający nagrania video, na których zarejestrowano 10 spotkań z wybitnymi, w części, niestety, nieżyjącymi już członkami społeczności polskiej na Zaolziu, które odbywały się w Książnicy Cieszyńskiej w latach 2011-2012.

 

Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, stanowiący element wirtualnej wystawy o tej samej nazwie kanał YouTube z nagraniami aktorskich interpretacji wybranych fragmentów poezji i prozy zaolziańskich autorów w wykonaniu gwiazd Sceny Polskiej czeskocieszyńskiego teatru.

 

Profil Książnicy Cieszyńskiej w Facebooku, w którym codziennie publikowane są materiały prezentujące wybrane cymelia lub osobliwości ze zbiorów biblioteki

 

Zapraszając Państwa do skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/