Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego

Książnica Cieszyńska zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem “Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46” w ramach zadania: “Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” – w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

 

I. Zamawiający:
1. Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 38 40/45, www.kc-cieszyn.pl, NIP: 5481064564.

II. Przedmiot zamówienia:
1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi) nad zadaniem Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46 – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzględnieniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

III. Termin realizacji:
1. Okres przedmiotu realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Termin ten nie powinien przekroczyć daty 30.11.2023.
2. Po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji na wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie spisany protokół odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę, co będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (lub rachunku).

[…]

VII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
2. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 wraz z wymaganymi dokumentami do niniejszego zapytania ofertowego – osobiście na adres: Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, pokój nr 6, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@kc-cieszyn.pl
3. Oferty należy złożyć do godz. 13.00 w dniu 4.07.2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.
5. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%. […]


DO POBRANIA

Zapytanie-ofertowe-nadzór inwestorki
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
Załącznik nr 3. Wykaz usług
Dokumentacja techniczna